Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Komunikat dotyczący pojemników na odpady komunalne

23. 11. 09
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 829
Kubel 1Kubel 2Kubel 3Kubel 4

 

 

 

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym oraz pojawiającymi się problemami dotyczącymi nieodebranych odpadów - „POPIÓŁ”, informujemy co następuje:
- zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Bestwina w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina, ze szczególnym uwzględnieniem:
§ 6. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych:
1. Pojemniki:

1) kontenery o pojemności od 1100 litrów,
2) pojemniki o pojemności od 60 litrów,
3) kosze uliczne o pojemności od 10 litrów,
2. Worki o pojemności co najmniej:
1) 80 litrów przeznaczone na szkło,
2) 120 litrów przeznaczone na papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
- § 7. 1. W przypadku doboru pojemności pojemnika dla nieruchomości zamieszkałej należy uwzględnić średnią ilość wytwarzanych odpadów, ilość mieszkańców przebywających na danej nieruchomości z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 2.
- § 8. 1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez:
1) okresową dezynfekcję w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy,
2) niedopuszczenie do przeciążenia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia,
3) domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczania przed wydostania się zawartości pod wpływem wiatru oraz przed dostępem owadów i gryzoni,
4) łatwą ich identyfikację przez użytkowników oraz pracowników odbierających odpady komunalne w zakresie danej frakcji odpadu,
5) spełnienie wymagań określonych Polskimi Normami.
Pojemniki, o których mowa wyżej powinny być zgodne z obowiązującą w kraju normą PN-EN 840-1, czyli powinny być przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych oraz wyposażone w kółka. Wykonane są z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia im odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.
Zwracamy również uwagę, że często w sklepach oferowane są w sprzedaży pojemniki, które najczęściej okazują się pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych ze względów konstrukcyjnych jak i wytrzymałościowych.
Warto też zwrócić uwagę, iż na terenie gminy Bestwina jeszcze w wielu przypadkach używane są metalowe okrągłe pojemniki, które niestety nie spełniają wymogów określonych ww. regulaminie obowiązującym na terenie gminy Bestwina, a przede wszystkim nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy. Odpady składowane w tego typu pojemnikach nie będą odbierane.

Do góry