Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie z dnia 27.10.2023 roku

23. 10. 28
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 917
IMG 3134IMG 3135IMG 3136IMG 3137O wodzie, bezpieczeństwie na drogach, chodnikach i o kanalizacji...
Zebranie otworzył sołtys, Marek Pękala, witając wszystkich przybyłych mieszkańców oraz gości, a wśród nich: przewodniczącego Rady Gminy Bestwina, Jerzego Stanclika, wójta, Artura Beniowskiego, nowego dzielnicowego, aspiranta sztabowego, Krzysztofa Jarczoka, radnego powiatowego, Jana Stanclika, radnych gminnych: Grzegorza Owczarza, Romana Pacygę, Grzegorza Kołodziejczyka, dyrektora GOK, Grzegorza Bobonia, prezesa PK „Kombest”, Wacława Waliczka, prezesa Spółki Wodnej Melioracyjnej, Łukasza Grenia, prezeskę KGW, Mieczysławę Głombek, prezesa Orkiestry Dętej Gminy Bestwina, Michała Seneckiego, wiceprezesa UKS Set Kaniów, Jerzego Zużałka, prezesa Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”, Romana Sasa.
W Zebraniu uczestniczyło 51 mieszkańców, na listę gości wpisało się 13 osób.
Sekretarzem zebrania wybrano Jerzego Zużałka, do Komisji Uchwał i Wniosków Mirosława Kołodziejczyka i Adama Mikołajczyka.
Sołtys w swoim sprawozdaniu poinformował, że albo osobiście, albo wspólnie z członkami Rady sołeckiej uczestniczył w sesjach i komisjach Rady Gminy, w obchodach świąt państwowych, religijnych i różnego rodzaju innych uroczystościach, jak np. 11 Listopada, 3 Maja, Święcie Karpia, Janowickich Sianokosach, Dożynkach, Jubileuszu 25-lecia Orkiestry Dętej, Pikniku Motocyklowym, uroczystościach szkolnych, zawodach sportowych.
Wraz ze Stowarzyszeniem „Z Sercem na Dłoni” zorganizował Spotkanie z Mikołajem, które zostanie powtórzone w tym roku.
Spotykał się z posłami w celu poszukiwania możliwości dofinansowywania zadań dla sołectwa (Nikiel Mirosława, Pępek Małgorzata, Suchoń Mirosław).
Uczestniczył w spotkaniach z władzami Zarządu Dróg Powiatowych w celu poprawy stanu dróg powiatowych, wykonania bezpiecznych przejść oraz dbania o stan rowów przydrożnych wraz z przepustami i odprowadzeniem wód.
Czyniono starania w rozmowach ze starostą o wykonanie przeprawy na rzece Białej, zaprojektowanie ronda, doprowadzenie do kapitalnego remontu ulicy Rybackiej oraz skrzyżowania w rejonie Kościoła.
Prowadzono ciągłe rozmowy z przedstawicielami firm wykonującymi remont szlaku kolejowego. Spotkania miały na celu wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Torowej, remonty przejazdów kolejowych, przyśpieszenie prac do zakończenia inwestycji, obniżenie głośności sygnalizacji dźwiękowej tak uciążliwej dla mieszkańców
Z przedstawicielami PG Silesia rozmawiano o likwidacji szkód górniczych na budynkach mieszkańców, czyszczenia i odbudowy rowów odwadniających oraz przejścia dla pieszych i rowerzystów przez starą kładkę na rzece Białej.
Na bieżąco odbywała się współpraca z Policją w Czechowicach i Bielsku mająca na celu poprawę bezpieczeństwa oraz opiniowanie zgłaszanych inwestycji na drogach, egzekwowanie zakazów kąpieli w miejscach zabronionych, biwakowania i parkowania w zabronionych miejscach.
Sołtys w tym roku zorganizował wizytę uczniów klas czwartych na lotnisku w Kaniowie, aby mogli zapoznać się funkcjonowaniem lotniska, pracą pilotów, pracowników na wieży oraz z linią technologiczną budowy samolotów.
W swoim sprawozdaniu wójt, Artur Beniowski, poinformował, że na najbliższej sesji w poniedziałek, 30 października, zostanie podjęta uchwała o przeznaczeniu środków z budżetu na wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Ludowej, ale na ten moment jego realizacja jest uzależniona od projektowania kanalizacji na Ochmanowcu, chodzi o to, aby obie inwestycji nie kolidowały ze sobą.
Swoje wystąpienie wójt, Artur Beniowski, połączył z informacją na temat realizacji wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
Zakończono odbudowę ulicy Mirowskiej. Zakres zrealizowanego zadania obejmował: ułożenie nowej nakładki asfaltowej na długości 1800 mb, wykonanie poboczy z frezu asfaltowego, przebudowę odwodnienia drogi, jak również remont placu asfaltowego i chodników przed budynkiem OSP Kaniów. Wartość wykonanych robót budowlanych: 3 038 355 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 565 000 zł.
Ogłoszono przetarg na remont ul. Dworskiej, w szkole wykonano remont w kierunku dostępności szkoły dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.
Wykonano projekt przebudowy ul. W. Witosa wraz z budową chodnika, koszt tego remontu to ok. 11 mln zł., projekt sfinansowany i wykonany przez Urząd Gminy w Bestwinie.
Na ukończeniu jest dokumentacja na oświetlenie części ul Myśliwskiej i Dankowickiej.
Gmina złożyła kilka projektów o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest wstępnie obiecana promesa na sfinansowanie zadań sportowo – rekreacyjnych: budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią, przegląd i modernizację Parku Wiejskiego oraz modernizację obiektów w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych, gdzie w tym roku zostało zamontowane oświetlenie boiska do kajak polo, ale w obecnej sytuacji trudno przewidywać, jak to wszystko się rozstrzygnie, kiedy ukonstytuuje się nowy rząd.
Wykonywany jest projekt kanalizacji na Ochmanowcu, ma ona kosztować przeszło 7 mln zł, pozyskano 5 mln z budżetu województwa, gmina dołoży 2,3 mln.
Do końca listopada powinien projekt być do wglądu. Na przełomie marca/kwietnia 2024 roku ma być gotowe pozwolenie na budowę i wykonawstwo, które ma być zrealizowane do końca 2024 roku, aby można było rozliczyć tę inwestycję.
Jeśli chodzi o wnioski z poprzedniego zebrania, te które dotyczyły Urzędu Gminy to zrealizowano naprawy ulic Torowej i Nad Łękawką, które zostały zniszczone w czasie robót kolejowych, wykonano nakładki asfaltowe, pozostała do naprawy ul. Żwirowa, która jest drogą gruntową i w najbliższym czasie zostanie to wykonane.
Naprawiono nawierzchnię na ulicy Wieczorka, poprawiono widoczność na ostrym łuku na ul. Łabędziej, postawiono słupki odblaskowe.
Jeśli chodzi o zaprojektowanie remontu ulicy Furczyka, to był przygotowany harmonogram naprawy dróg i według niego najpierw remontowane będą ulice; Dworska, Parkowa, więc ten wniosek musi poczekać na swoją kolej.
Poszerzono i utwardzono pobocze na ul. Grobel Borowa, rozpoczęto taką samą technologią remont poboczy na ul. Kóski i Łabędziej.
Przebudowano zejście z chodnika na przejście dla pieszych koło kościoła.
Kolejno wójt odniósł się do ostatnich problemów z wodą pitną i komunikatów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej. Wiele złego narobiły media, które w jedną informację zbiły te dotyczące skażenia bakteriami coli w Wilkowicach i stwierdzenie wartości parametru wskaźnikowego ogólnej liczby mikroorganizmów przekraczające 300 jtk/ml w 22ºC w wodzie w naszych wodociągach. Sami mieszkańcy również tworzyli różnego rodzaju nieprawdziwe informacje.
Zupełnie inne są tryby postępowania przy skażeniu wody, gdzie musi zadziałać Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, a inne w przypadku, który dotyczył naszej wody, tutaj tylko ukazują się komunikaty Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Gmina nie ma możliwości wysyłania Alertów RCB, o co miało pretensje wielu mieszkańców, nie ma też możliwości podstawiania cystern czy beczkowozów z wodą, bo to również odbywa się na podstawie działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Informacji udzielali wspólnie wójt, Artur Beniowski i prezes PK „Kombest”, Wacław Waliczek.
Mówiono, że nie bagatelizują sprawy, nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, np. w Czechach taka sytuacja nie byłaby w ogóle tematem dyskusji, ponieważ tam zgodnie z ich normą przekroczenie może wynosić do 500 jtk/ml w 22ºC, w Polsce jest to do 200.
Zgodnie z zaleceniem Sanepidu „Kombest” do 3 listopada ma doprowadzić do zmniejszenia przekroczenia mikroorganizmów poniżej dopuszczalnej normy. Należy zaznaczyć, że na wyjściu z PT „Kombest” woda spełnia normy, jedynie w punktach poboru próbek w Janowicach koło Przedszkola i w Kaniowie koło Przychodni Lekarskiej wystąpiły ww. przekroczenia, w innych punktach tych przekroczeń nie ma.
Po zakończeniu wyjaśnień dotyczących jakości wody sołtys, Marek Pękala, poinformował jeszcze o stopniu realizacji wniosków, które kierowane były do Zarządu Dróg Powiatowych. Na niektóre udzielono ustnych odpowiedzi, niektóre są w trakcie realizacji, a inne są zupełnie bagatelizowane.
Następnie sołtys otworzył dyskusję. Mieszkańcy zgłosili następujące wnioski:
1. – zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, budowa chodnika przy ul. Ludowej,
2. – budowa chodnika przy ul. Dankowickiej,
3. – utwardzenie nawierzchni na ul. Kóski w stronę posesji Szczepana Adamca,
4. – wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Czechowickiej w rejonie przystanku autobusowego przy moście na rzece Białej,
5. – budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich do Krzyża, wykonanie projektu kompleksowego rozwiązania komunikacji w centrum Kaniowa,
6. – wykonanie projektu sposobu parkowania na parkingu pomiędzy szkołą a kościołem, właściwe oznakowanie i wykonanie tablicy informacyjnej. Zapewnienie w czasie wyborów właściwych stanowisk, aby zachowana została tajność głosowania,
7. – wymalowanie linii w osi jezdni na łukach ulicy Czechowickiej, wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic: Witosa, Batalionów Chłopskich, Krzywolaków, Dankowicka, ogrodzenie i oświetlenie ujęcie wody pitnej,
8. – postawienie znaku zakazu wyprzedzania na ul. Jawiszowickiej, poprawienie poboczy, zaprojektowanie chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich za drzewami,
9. – poprawienie pobocza przy ul. Ludowej, przycięcie gałęzi przy Ludowej i Czechowickiej,
10. – poprawienie chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich od ul. Grobel Borowa do boiska,
11. – zadbanie o odwodnienie obszaru pomiędzy ulicami Dankowicka i Grobel Borowa, wyczyszczenie rowu i sprawdzenie oraz udrożnienie przepustu pod ul. Grobel Borowa,
12. – ujęcie w projekcie budżetu projektu kanalizacji sołectwa Kaniów, zamontowanie dwóch punktów świetlnych na ul. Głębokie,
13. – wyczyszczenie rowu od boiska do ul. Osiedlowej i dalej na północ,
14. – powiększenie parkingu za budynkiem szkoły.
Wszystkie wnioski zostały przez uczestników Zebrania Wiejskiego przyjęte jednogłośnie. Po 2 godzinach i 10 minutach sołtys, Marek Pękala, zakończył Zebranie.
Do góry