Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z 46 sesji Rady Gminy Bestwina

22. 06. 27
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1607
W poniedziałek, 27 czerwca, odbyło się 46 posiedzenie Rady Gminy Bestwina. Porządek obrad przewidywał:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) Uchwala w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/291/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2022
3) Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bestwina, położoną w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich
4) Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bestwina w roku szkolnym 2022/2023
5) Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja II 2022 r.
Informacje bieżące.
Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
Zamknięcie sesji.
Wójt, Artur Beniowski, w swoim sprawozdaniu poinformował, że gmina otrzymała kolejne promesy z programu „Polski Ład”. Są to promesy na termomodernizację budynku OSP Bestwinka oraz remont ulicy Mirowskiej w Kaniowie. Na oba te zadania przygotowywane są przetargi oraz aktualizowane kosztorysy.
Gmina czeka na rozstrzygnięcie innego wniosku z tego programu, tj. remont i modernizację ul. Granicznej w Janowicach. Realizowane są dwa duże projekty, tj. budowa sali gimnastycznej w Janowicach i przebudowa chodnika przy ul. Witosa w Bestwinie. Złożony został wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji tzw. Ochmanowca w Kaniowie, jest to obszar ochrony ujęcia wody pitnej. Można uzyskać do 5 mln zł i są to środki do 100 % dofinansowane.

Odbył się przetarg na wakacyjny remont szkoły w Bestwinie, wyłaniany jest wykonawca, na remonty pozostałych placówek trzeba powtórzyć, ponieważ nikt do przetargu się nie zgłosił.
Odbyły się Dni Gminy Bestwina, Janowicki Rajd Rowerowy, spotkania ze stowarzyszeniami i organizacjami.
Wójt przypomniał i zaapelował, aby informować mieszkańców, że 30 czerwca upływa termin składania deklaracji o źródłach ciepła. Jest to obligatoryjne, a mandat może wynosić do 5 tys. złotych.
W Uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej konieczne były zmiany z uwagi na rezygnację z budowy trybuny przy boisku w Bestwince z uwagi na zbyt wysokie koszty po przetargu, wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki Dankowickiej w Bestwince, łączne nakłady to 20 tys. zł, zmianie uległy wydatki na przebudowę ul. Sportowej w Bestwince (łączne nakłady finansowe to 6 mln 800 tys. zł, limit wydatków w 2022 roku to 3 mln zł), zmianie uległy wydatki na program „Dostępna szkoła” – łączne nakłady finansowe – 1 mln zł, limit wydatków na 2022 rok to również 1 mln zł.
Ustalono średnie ceny jednostki paliwa w gminie Bestwina w roku szkolnym 2022/2023 – dla benzyny – 7,99 zł, dla oleju napędowego – 7,87 zł, dla LPG – 3,46 zł za litr.
Przyjęto Gminny Program Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja II 2022 r. Zajęcia odbywać się będę w Stowarzyszeniu „Razem” na ul. Sikorskiego a rekrutację prowadzić będzie GOPS w Bestwinie. Początek w drugiej połowie lipca.
Wszystkie uchwały zostały bez dyskusji przyjęte jednogłośnie.
W punkcie Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich radna Magdalena Wizner – Wilczek zapytała, kiedy będzie można skorzystać z USG w Ośrodku Zdrowia w Bestwinie? Odpowiedzi udzielił sekretarz gminy, a jednocześnie przewodniczący Rady Społecznej przy SP ZOZ, Arkadiusz Maj i odpowiedział, że zakup został dokonany, personel przeszkolony i USG już działa. Jest podpisana umowa z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kaniowie i pacjenci tej placówki mogą być kierowani do Przychodni w Bestwinie dwa razy w miesiącu. Przy okazji Arkadiusz Maj poinformował, że po wakacjach, raz w miesiącu, po przyjęciu zgłoszeń, będą wykonywane w SP ZOZ badania okulistyczne. W gminie Bestwina nie są już prowadzone szczepienia przeciwko COVID i nie stwierdzono przypadków małpiej ospy.
Sołtys Kaniowa, Marek Pękala, zwrócił uwagę, że przez dwa ostatnie weekendy, z uwagi na upały tereny ujęcia wody pitnej i kąpieliska były okupowane przez ogromne ilości przyjezdnych, którzy nie przestrzegali żadnych znaków zakazu i nakazu i stwarzali zagrożenie dla wszystkich wkoło. Niewyobrażalne jest, co te osoby pozostawiają po sobie, bywa, że śmieci często lądują w wodzie, a przecież z tej wody korzystają mieszkańcy gminy, jako pitnej. Przeprowadził rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych i Komisariatem Policji w Czechowicach-Dziedzicach. Na ul. Czechowickiej zostanie odnowiona linia ciągła, a to oznacza zakaz parkowania w tym rejonie, tym niemniej apelował, aby wystąpić z pismem, aby po obu stronach drogi takie znaki postawić.
Następuje także dewastacja miejsc, które wykonali wędkarze i którym one miały służyć, niszczone są ławeczki, kładki, pomosty, itp.
Ponadto poinformował, że z przystanku autobusowego „Na krzyżówce” w Kaniowie, ul. Dankowicka, zniknęła ławeczka, ponieważ zbierała się tam młodzież i nie zachowywała właściwie. Nie jest to właściwe rozwiązanie, ponieważ w ten sposób zostały ukarane starsze osoby, które korzystają z komunikacji publicznej, dlatego należy ławeczkę przywrócić, a właściwym zachowaniem i porządkiem w tym miejscu powinny zająć się odpowiednie służby, jeśli nie pomogą rozmowy z przesiadującą tam młodzieżą.
Zapytał, kiedy nastąpi naprawa ulic nad Łękawką i Torowa, które zostały zniszczone przy okazji przebudowy linii kolejowej.
Złożył wnioski: o zabezpieczenie ujęcia wody pitnej przed „dzikimi plażowiczami”, wystosowanie pism o postawienie znaków zatrzymywania się i postoju na ul. Czechowickiej i wystosowanie pisma do policji celem egzekwowania przez nią nieprzestrzegania przez kierowców znaków zakazu zatrzymywania się i postoju na ulicach: Czechowicka, Malinowa, Żwirowa.
Do góry