Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Zebranie Wiejskie w Janowicach

07. 11. 04
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 7689
W niedzielę, 4 listopada o godz, 10 Zebranie Wiejskie w Janowicach otworzył i przywitał przybyłych gości sołtys sołectwa Janowice Jan Stanclik. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: wójt Stefan Wodniak, zastępca wójta Artur Beniowski, radni: Stanisław Nycz, Jerzy Borutka, Andrzej Wojtyła, członkowie Rady Sołeckiej, radny powiatowy Józef Maziarz, Komendant Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach Bogdan Ogrodzki, dyrektor ZSP Urszula Kal, przedstawiciel firmy „KOMBEST” Wacław Waliczek, a także członek redakcji Magazynu Gminnego Franciszek Owczarz. Sekretarzem zebrania wybrany został Jerzy Borutka a w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Krystyna Handzlik, Jerzy Zdrojewski oraz Stanisław Sierek.

 

Po przedstawiniu planu zebrania wybrano delegatów na walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze Spółki Wodno Melioracyjnej w Bestwinie, a stali się nimi: Edward Kubik, Stanisław Stanclik, Kazimierz Wojtyła, Marian Ciszczoń, Jan Stanclik, Jan Walczak, Stanisław Nycz, Jarzy Zdrojewski, Andrzej Nycz, Antoni Miodoński oraz Florian Żołneczko.

Po dokonaniu wyborów sołtys Jan Stanclik dokonał podsumowania zadań i inwestycji w Janowicach, które zostały wykonane w 2007 roku, a były to m.in. zamontowanie trzech wiat autobusowych, wykonanie oświetlenia na ul. Targanickiej, wykonanie remontu chodnika w centrum Janowic, dofinansowanie wykonania ogrodzenia przy szkole w Janowicach oraz częściowe asfaltowanie ul. Podlesie. Sołtys odniósł się również do ulicy „Famułkowej”, która zgodnie z założeniem budżetu na 2007 rok miała zostać asfaltowana – wyjaśnił, iż pieniądze zgodnie z ustaleniami Rady Sołeckiej i radnych z Janowic zostały przeniesione na sfinansowanie remontu chodnika w centrum Janowic. Równocześnie zaznaczył, iż w tym roku zostanie wykonane odwodnienie ww. ulicy wraz z przepustami odprowadzającymi wodę.

Następnie sołtys przedstawił wypracowane przez Radę Sołecką oraz radnych z Janowic najważniejsze propozycje do ujęcia w budżecie Gminy na rok 2008:

1. Remont i przebudowa drogi ul. Janowickiej od Janowic Niklówki do Centrum Janowic (prosimy Radę Gminy o wsparcie w Starostwie Powiatowym);
2. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Janowickiej od u. Korczaka do ul. Targanickiej;
3. Wykonanie asfaltowania i odwodnienia ulicy tzw. Famułkowej;
4. Dalszy ciąg asfaltowania ul. Podlesie;
5. Wykonanie projektu chodnika, wykupienie gruntów wzdłuż ul. Janowickiej do Leśniczówki na ten chodnik;
6. Rozpatrzenie możliwości wykonania chodnika wzdłuż ul. Janowickiej od p. Ciszczoń do p. Grzybowskich;
7. Oświetlenie ul. Janowickiej od granicy z Bestwiną w kierunku Centrum Janowic;
8. Założenie dwóch progów zwalniających na ul. Korczaka przy Szkole Podstawowej w Janowicach;
9. Prośba o dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Janowice w roku 2008, w którym to Straż Pożarna w Janowicach obchodzić będzie 100 lecie istnienia;
10. Prosimy o doprowadzenie wody na tereny rekreacyjne, podniesienie sceny estradowej do takiego stanu, aby była funkcjonalna, a nie była utopiona poniżej płyty asfaltowej boiska, jak i o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego w Janowicach w 2008;
11. Prosimy o dofinansowanie Rajdu Rowerowego w 2008 roku;
12. Zabezpieczenie środków finansowych na zakup gruntów pod boisko piłkarskie w Janowicach.
13. ul. Górska - wykonać oświetlenie ulicy od p. Kapałów do ul. Janowickiej
14. Utwardzenie ul. Miodowej w kierunku p. Sroków i powyżej do działek.
15. Remont chodnika od starego przedszkola do szkoły (asfalt i studzienki wystające z tego asfaltu).
16. Wykonanie parking przy szkole od ul. Janowickiej.
17. ul. Łanowa - wykonać przekop pod drogą, wodę odprowadzić w kierunku Starej Wsi, aby razie deszczów nie zalewała p. Magów. Drogę uzupełnić kamieniem.

Po przedstawieniu najważniejszych problemów sołectwa Janowice głos zabrał wójt Stefan Wodniak, który podkreślał, iż Gmina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej z uwagi na realizowaną kosztowną inwestycję, którą jest budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji. Wójt omówił założenia do budżetu na 2008 rok, zaznaczając, że są to wstępne przymiarki, a ostateczny projekt budżetu zostanie przekazany Radzie do 15 listopada. W sołectwie Janowice planowane są następujące inwestycje:

1. Budowa chodnika – ul. Janowicka (od ul. Korczaka do ul. Targanickiej)
2. Odwodnienie ul. Podlesie
3. Doprowadzenie wody do terenów rekreacyjnych
4. Wykonanie projektu i uzgodnień – parking przy szkole od strony ul. Janowickiej
5. Dofinansowanie Rajdu Rowerowego w Janowicach
6. Remont biblioteki (malowanie, wykonanie zadaszenia nad drzwiami)
7. Wymiana bądź remont wiaty autobusowej przy ul. Janowickiej
8. Dofinansowanie wymiany okien w budynku OSP oraz dofinansowanie OSP z okazji 100-lecia
9. Częściowe oświetlenie ul. Janowickiej
10. Wykonanie progów/pasów zwalniających na ul. Korczaka
11. Utwardzenie ul. Miodowej w kierunku p. Sroków i powyżej do działek.

Po przedstawieniu propozycji budżetowych na rok 2008, głos zabrał sołtys Jan Stanclik, który odniósł się do wandalizmu, kradzieży i niszczenia mienia oraz zanieczyszczania, jakie mają miejsce w Janowicach i w Bestwinie. Sołtys odniósł się do znanego wszystkim problematycznego zachowania pana Stanisława F. Zaapelował do mieszkańców, aby przy każdym incydencie dokonywać zgłoszeń policji. Z tej też przyczyny jednym z gości zebrania był Komendant Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach Bogdan Ogrodzki, który odniósł się do powszechnie panującej opinii, iż policja nic nie robi w tej sprawie. Zapoznał mieszkańców z działaniami jakie zostały poczynione w tej sprawie oraz ponowił apel o zgłaszanie każdego incydentu, gdyż pozwoli to na szybką reakcję policji.

Następnie powrócono do problemu fatalnego stanu nawierzchni ul. Janowickiej. Niestety pomimo zaproszenia pana sołtysa na zebraniu nie pojawił się Starosta Bielski Andrzej Płonka. Wszelkie pytania padały zatem pod adresem jedynego przedstawiciela powiatu, radnego Józefa Maziarza. Mieszkańcy wyrazili swoje głębokie niezadowolenie z powodu fatalnego stanu ulicy Janowickiej i braku jakichkolwiek działań mających na celu rozwiązanie problemu. Mieszkańcy byli również zbulwersowani faktem, iż w Bestwinie będzie remontowana ul. Witosa, będąca w znacznie lepszym stanie technicznym a niżeli ul. Janowicka. Pan Józef Maziarz odpierając zarzuty o brak działań odpowiedział, iż nieustannie apeluje w Starostwie o szybką interwencję mającą na celu remont ul. Janowickiej. Podkreślił jednak, iż coraz częściej gminy partycypują w kosztach odnośnie zadań realizowanych przez Powiat. Wójt Gminy stwierdził, iż takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, a po przeprowadzonych rozmowach ze Starostą i uzyskanych zapewnieniach (m.in. na spotkaniu w Janowicach) jest przekonany, iż remont zostanie wykonany.

Na zebraniu głos zabrała również Pani Urszula Kal dyrektor ZSP w Janowicach dziękując władzom gminy za pomoc finansową w budowie nowego ogrodzenia przy szkole oraz poparcie propozycji wykonania parkingu od strony ul. Janowickiej.

Nie zabrakło również pytań o planowany przebieg drogi ekspresowej S-1 i alternatywnego przebiegu A-1. Pan wójt poinformował, iż do tej pory nie zapadły żadne rozstrzygnięcia odnośnie lokalizacji. Z rozmów jakie przeprowadził w wicewojewodą Wiesławem Maśką wynika, iż najprawdopodobniej będzie to kombinacja obejmująca wariant I i IV. Odniósł się również do wariantu alternatywnego A-1 (przebiegającego przez janowickie lasy) podkreślając, iż po silnych protestach w Hałcnowie – miasto Bielsko-Biała opowiedziało się przeciwko tej koncepcji.

W dyskusji poruszone zostały również takie problemy jak: zagospodarowanie budynku starego przedszkola, dojazdu do szkoły i bezpieczeństwa obiektu, zagospodarowania terenów rekreacyjnych oraz programu ograniczenia niskiej emisji. Mieszkańcy wyrazili również swoje niezadowolenie, iż w założeniach budżetowych nie znalazło się wykonanie większej liczby chodników oraz oświetlenia głównych ulic. Wójt gminy odpierając zarzuty powiedział, iż w chwili obecnej gminy nie stać na takie wydatki a wydatki budżetowe muszą zostać przeznaczona na realizację kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Na zebraniu Komisja zanotowała uchwały i wnioski, pokrywające się z przedstawionymi założeniami budżetowymi p. wójta, nie zabrakło również odniesienia do ulicy Janowickiej.

Przeciągające się zebranie, które rozpoczęło się o godz. 10:00 a zakończyło około 14:00 sprawiło, iż spora część mieszkańców opuściło zebranie jeszcze przed jego zakończeniem. Niemalże wszyscy mieszkańcy przybyli na zebranie z nadzieją na uzyskanie odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania, czyli czy: w Janowicach powstaną nowe chodniki, latarnie, kiedy zostanie wyremontowana ulica Janowicka oraz jak będzie ostatecznie wyglądał przebieg drogi ekspresowej S1. Niestety ilość planowanych inwestycji niezadowoliła w pełni mieszkańców tak jak i brak konkretnych informacji na temat remontu ulicy Janowickiej i drogi S1.

Źródło:www.janowice.glt.pl 

Do góry