Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Sesja Rady Gminy

07. 08. 03
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5817

13 sierpnia 2007r. roku tj. poniedziałek o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina odbędzie się sesja Rady Gminy Bestwina.Oprócz proceduralnych punktów,które mają miejsce na każdej sesji,porządek obrad przewiduje:

5.Przyjęcie informacji w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- opinie komisji stałych Rady Gminy Bestwina, dyskusja

6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr IV/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok,
b) uzupełnienia zapisów w § 5 Uchwały Nr VIII/71/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy na lata 2008-2010 oraz rodzaje i szczegółowości uchwalania budżetu gminy towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,
c) zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bestwina na lata 2007-2010,
d) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
e) sprzedaży nieruchomości,
f) powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na okres kadencji 2008-2011,
g) rozwiązania Związku Międzygminnego „Wspólnota Gmin Ziemi Bielskiej"
h) przekazania drogi powiatowej ul. Podleskiej w Bestwinie i zaliczenia jej do drogi gminnej
7.Informacje bieżące.
8.Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
9.Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10.Zamknięcie sesji.

Krótka informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze:

Dochody   budżetu   gminy   za   okres   sprawozdawczy   zostały   wykonane   w   kwocie    10 681673,14   zł tj. 50,52% planu.
Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 135 334,00 zł a w podatku od środków transportowych to kwota 58 267,98 zł.
Udział procentowy poszczególnych grup dochodów - w strukturze wykonanych dochodów przedstawia się
następująco:
Rodzaj dochodu                        Plan po zmianach      Wykonanie       % wyk.
Dochody własne:                          12 819 568,00       5 852 657,02          45,65%
w tym:                      
-  udział gminy  w  podatkach  stanowiących
dochód budżetu państwa              6 338 090,00        3 086 692,73           48,66%
Subwencja ogólna                         5 649 638,00        3 476 704,00            61,54%

Dotacje celowe                              2 535 992,00        1213 044,75             47.83%

Środki z innych źródeł                       139 268,00          139 267,37           100,00%

Ogółem                                          21 144 466,00       10 681 673,14           50,52%

Realizacja wydatków budżetu za 2006 rok
Plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 26 521 777,00 zł
W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta został zwiększony do kwoty
28 151 059,00 zł.
Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 11 709 084,59 zł, tj. w 41,59%
Podstawowe kierunki wydatków to:
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

Do góry