Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej

23. 03. 14
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1301
IMG 2944IMG 2945IMG 2948IMG 2950We wtorek, 14 marca, w Domu Strażaka OSP Bestwinka odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie.
Delegatów oraz zaproszonych gości przywitał przewodniczący Zarządu Łukasz Greń. Wśród gości byli: przedstawicielki starostwa powiatowego: Barbara Adamska – członek Zarządu, Wanda Dziubek, Edyta Szkorupa, Dominik Zejma, radni powiatowi: Jan Stanclik i Grzegorz Gawęda, przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik, wójt Artur Beniowski, prezes Kombestu Wacław Waliczek, przedstawiciel Aqua S.A. – Pan Kołoczek, dyrektor GOK w Bestwinie, Grzegorz Boboń, sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa: Maria Maroszek, Teresa Paruch – Ryś, Stanisław Nycz i Marek Pękala.
Delegaci, na wniosek Łukasza Grenia, przewodniczenie Zebraniu powierzyli Grzegorzowi Boboniowi.
Protokolantem wybrano Jerzego Zużałka, do Komisji Uchwał i Wniosków: Marię Maroszek, Barbarę Pacholską i Jerzego Borutkę, do Komisji Skrutacyjnej Grzegorza Owczarza i Jana Wróbla.
Ustępujący przewodniczący Zarządu, Łukasz Greń, w swoim wystąpieniu przedstawił delegatom następujące informacje:
Zarząd Spółki wybrany w dniu 11.01.2018 roku na ówczesnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w roku 2022 pracował w niezmienionym składzie.
W 2022 roku odbyły się 4 zebrania Zarządu, na których omawiano realizację budżetu, postęp prac konserwacyjnych, ściągalność składek, wszelkie zagadnienia natury administracyjno-organizacyjnej oraz sprawy bieżące.
Działalność statutowa spółki polegała głównie na konserwacji rowów melioracyjnych, związanych z nimi urządzeniami oraz usuwaniu awarii na urządzeniach drenarskich.
Ponadto Spółka zgodnie z wytycznymi pozwolenia wodnoprawnego sprawowała nadzór i bieżącą konserwacje Młynówki Komorowicko - Bestwińskiej, jazów Germania, Kromparek oraz rowów spustowych ze stawów: Stara Białka, Łężny, Kanał Ulgi i Młynówki Kaniowskiej.
Działalność spółki obejmuje 2007 ha obszaru zmeliorowanego, 58,9 km rowów melioracyjnych oraz 530 szt. wylotów drenarskich.
Na terenie działalności spółki znajduje się około 250 ha stawów rybnych w tym zasilanych z Młynówki Komorowicko Bestwińskiej 214 ha.
Członkowie Zarządu uczestniczyli również w odbiorach wykonanych robót statutowych i odbiorach robót zleconych. W miesiącu listopadzie i grudniu członkowie Zarządu dokonali przeglądu urządzeń melioracyjnych w poszczególnych sołectwach.
Sporządzony protokół stanowi podstawę do opracowania planu pracy na 2023 rok.
Do planu przyjęto także uwagi sołtysów oraz mieszkańców zgłoszone do biura.
Łącznie w roku 2022 Spółka wykonała prac statutowych na wartość 210 969,14 zł, wykonano konserwacje 19 242 mb. rowów oraz napraw drenarskich 154 szt. wybić na powierzchni 67,20 ha.
Jak co roku zawiadomienia o zapłacie składek melioracyjnych dostosowane były do terminu doręczeń nakazów podatkowych, aby ułatwić dostarczenie wezwań do zapłaty za pokwitowaniem oraz pomniejszyć koszty wysyłki. Działanie to przynosi pozytywny efekt, gdyż wraz z pierwszą ratą podatku rolnego zostaje wpłacone kilkadziesiąt procent naliczonych składek. W 2022 roku Spółka zebrała 205 812,11 zł składek, w tym: 182 898,11 zł planowanych, tj. 92%, zaległych 18 213,00 zł oraz od nowych członków 4 701,00 zł.
Spółka pozyskała także dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 70 595,00 zł.
Oprócz zadań statutowych spółka prowadzi także działalność gospodarczą, w sumie wystawiono 4 faktury na kwotę 19 460,68 zł, ich płatnikiem był Urząd Gminy Bestwina.
Spółka zatrudnia 1 osobę na umowę o pracę księgową, do realizacji zadań statutowych jak też do wykonania zadań zleconych w ramach prowadzonych usług melioracyjnych spółka zatrudnia osoby fizyczne na umowę zlecenie.
W 2022 roku spółka podpisała 53 uzgodnienia lokalizacji budynków pod budowę. Do nowych członków wysyłana jest informacja dotycząca istnienia i działalności Spółki.
Komisja Rewizyjna dokonała dogłębnej kontroli Spółki i wniosła o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu 42 delegatów było ZA, 1 głos był przeciw.
W wyniku wyborów członkami Zarządu na nową kadencję 2023 – 2027 zostali: Łukasz Maroszek, Adam Lasek, Marceli Kraus, Stanisław Radwan, Pająk Zdzisław, Gawęda Grzegorz, Greń Łukasz, Stefania Famułka, Jerzy Borutka, Jerzy Zużałek, Stanisław Kóska i Marek Pękala. Wyżej wymieniony skład Zarządu został wybrany 42 głosami ZA, przy 1 głosie wstrzymującym się. Prezesem ponownie wybrano Łukasza Grenia, zastępcą Łukasza Maroszka, a sekretarzem Jerzego Zużałka.
Członkami Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zostali wybrani: Stanisław Nycz, Wiesław Drąg, Krzysztof Zelek i Marcin Jonkisz, a funkcję jej przewodniczącego powierzono Stanisławowi Nyczowi.
Pani Barbara Adamska, członek Zarządu Powiatu Bielskiego w imieniu własnym oraz starosty bielskiego, Andrzeja Płonki, podziękowała za zaproszenie i za kolejny rok wytężonej i owocnej pracy, wyraziła uznanie dla dokonań Spółki w realizacji jej statutowych zadań. Złożyła gratulacje z tytułu uzyskania przez Zarząd absolutorium.
IMG 2954Wójt, Artur Beniowski, również złożył podziękowania za rzetelną pracą, zadeklarował, że gmina będzie udzielała zleceń na prace na terenie gminy, a że wiosna jest już blisko to zapewne rozpoczną się już one niebawem, podziękował ustępującemu Zarządowi i pogratulował wyboru nowemu oraz powierzenia po raz kolejny funkcji przewodniczącego Łukaszowi Greniowi.
Podjęto 10 uchwał:
Uchwała nr 1/2023 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 14.03.2023 roku:
Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie z działalności za rok 2022.

Uchwała nr 2/2023 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 14.03.2023 roku:
Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie
z wykonania robót statutowych za rok 2022.

Uchwała nr 3/2023 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 14.03.2023 roku:
Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe i bilans Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie za rok 2022.

Uchwała nr 4/2023 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 14.03.2023 roku:
Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie z działalności za rok 2022.

Uchwała nr 5/2023 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 14.03.2023 roku:
Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów przyjmuje sprawozdania i udziela absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie za działalność w roku 2022.

Uchwała nr 6/2023 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 14.03.2023 roku:
Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów zatwierdza dokonanie wyboru Zarządu
w składzie: Łukasz Maroszek, Adam Lasek, Marceli Kraus, Stanisław Radwan, Zdzisław Pająk, Grzegorz Gawęda, Łukasz Greń, Stefania Famułka, Jerzy Borutka, Jerzy Zużałek, Stanisław Kóska i Marek Pękala oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Stanisław Nycz, Wiesław Drąg, Krzysztof Zelek i Marcin Jonkisz.

Uchwała nr 7/2023 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 14.03.2023 roku:
Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów przyjmuje i zatwierdza plan pracy na roboty statutowe na rok 2023.
Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 8/2023 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 14.03.2023 roku:
Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów przyjmuje i zatwierdza plan finansowy i plan budżetu na rok 2023.
Plan finansowy i plan budżetu stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 9/2023 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 14.03.2023 roku:
Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów przyjmuje i ustala wysokość rocznej składki członkowskiej na 2024 rok o wzrost 12 % w stosunku do roku 2023. Wysokość składki melioracyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Uchwała nr 10/2023 Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 14.03.2023 roku:
Stratę w wysokości 33 008,80 zł za rok 2022 zaksięgować na koncie „Fundusz własny” celem pokrycia ww. straty środkami będącymi na tym koncie.

 

Do góry