Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Zarząd OSP Kaniów z absolutorium, pracowity 2022 rok, plany na 2023

23. 02. 13
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 3070
Dla wielu sołectwo Kaniów było w weekend 11 – 12.02.2023 r. w centrum uwagi i trudno wskazać, które wydarzenie było ważniejsze. Pomijam wypadek samochodowy na skrzyżowaniu ulic: Krzywolaków/Dankowicka/Witosa/Batalionów Chłopskich chociaż zakłócił on jedną z imprez, o której zamierzam napisać, czyli Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Kaniów, ale właśnie najpierw będzie o zebraniu strażaków, a w następnej informacji o Turniejach w hali sportowej o charytatywnym charakterze.
O godzinie 16.00 prezes Zarządu OSP Kaniów, Grzegorz Owczarz, przywitał wszystkich przybyłych do Domu Strażaka, w tym posła na Sejm RP, Przemysława Drabka, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej, druha Zygmunta Łukosia, członka Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej i wójta gminy Bestwina, druha Artura Beniowskiego, naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej druha st. kap. Rafała Walasika, radnych Rady Powiatu: Jana Stanclika i druha Grzegorza Gawędę, przewodniczącego Rady Gminy Bestwina, Jerzego Stanclika, radnego Grzegorza Kołodziejczyka, sołtysa Marka Pękalę, przedstawicielkę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Mariolę Płachno, prezesa LKS Kaniów, Grzegorza Wieczorka i prezesa Stowarzyszenia „Z Sercem na Dłoni”, Jerzego Zużałka. Zdjęcia TUTAJ
Protokolantem wybrano druhnę Marzenę Kozak, przewodniczącym Zebrania druha Jacka Jonkisza.
W Komisji Uchwał i Wniosków pracowali: druhowie: Łukasz Hoczek, Daniel Zużałek, Kacper Głąb.
Komisję stwierdzającą ważność Zebrania tworzyli druhowie: Jakub Sikora, Łukasz Kóska i Maciej Strach.
Do Komisji Skrutacyjnej wybrano druhów: Sławomira Bierońskiego, Adriana Gawlasa i Andrzeja Satławę.
Wręczanie legitymacji i wyróżnień za wysługę lat poprowadził druh naczelnik, Wojciech Janeczko.
Na wniosek Zarządu OSP w Kaniowie Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bestwinie Uchwałą nr 02/2023 z dnia 13 stycznia br. nadało odznaki:
Szymonowi Kowalikowi, Wojciechowi Kozubowi, Iwonie Krysiak za wysługę 5 lat, za wysługę 10 lat: Damianowi Dudzie, Arturowi Droździkowi, Krzysztofowi Klisiowi, Adamowi Mikołajczykowi, Aleksandrze Rąbie, za wysługę 20 lat: Małgorzacie Janeczko, za wysługę 25 lat Łukaszowi Kósce, za wysługę 30 lat Krzysztofowi Adamaszkowi, za wysługę 60 lat Andrzejowi Biedrawie.
Ponadto Walne Zebranie nadało godność Członka Honorowego Józefowi Juraszowi, który ma 50-letni staż w OSP. Odznaczenia wręczali Zygmunt Łukoś i Artur Beniowski.
Sprawozdanie z działalności OSP Kaniów przedstawił prezes, Grzegorz Owczarz.
Kaniowska jednostka OSP liczy ogółem 149 członków, w tym 87 czynnych, 13 druhen, 8 członków honorowych, 11 członków wspierających oraz 43 członków MDP.
Najważniejszą uroczystością w ubiegłym roku były obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystą mszą świętą oraz zabawą taneczną, w której uczestniczyli członkowie wraz z rodzinami.  
W minionym roku Zarząd kładł nacisk na zintegrowanie strażackiej społeczności poprzez wspólną pracę oraz stwarzał możliwości do brania udziału również we wspólnej zabawie.
Strażacy mieli między innymi okazję pobawić się na zabawie z okazji Dnia Strażaka oraz spędzić wspólnie czas przy ognisku pod nową altaną.
Jako jednostka OSP starano się także brać czynny udział w życiu kaniowskiej parafii, między innymi poprzez budowę ołtarza na święto Bożego Ciała, uczestnictwo w mszy rezurekcyjnej, nabożeństwie różańcowym oraz w mszy z okazji odpustu.
W miarę możliwości pomagano podczas prac przy kościele i na cmentarzu parafialnym.
Kaniowska OSP była również reprezentowana przez swoich druhów podczas gminnych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych: Święta Odzyskania Niepodległości i Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Brano ponadto udział w uroczystościach z okazji 110-lecia OSP Bestwinka połączonych z gminnymi obchodami Dnia Strażaka, uroczystościach oddania do użytku wyremontowanej remizy OSP Dankowice oraz z okazji 135-lecia OSP Wilamowice i 100-lecia OSP Jawiszowice. Podczas plenarnego posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w OSP Pisarzowicach OSP Kaniów otrzymała okolicznościowy medal "50 Rocznica Pożaru Rafinerii Nafty w Czechowicach Dziedzicach ", medal wręczany był wszystkim jednostkom OSP uczestniczącym w tym tragicznym pożarze.
Za aktywną działalność na rzecz pożarnictwa kilkoro druhów zostało odznaczonych w czasie akademii gminnej w ramach obchodów Dnia Strażaka. Należą do nich:
Jarosław Bieroński, Sławomir Bieroński – złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, Dawid Gruszka, Przemysław Szczepaniak – srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, Grzegorz Lach, Szymon Misiek, Dawid Kuglarz – brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, Józef Kuglarz - odznaczony Medalem „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”, druhowie: Krzysztof Wójt oraz Piotr Wojciechowski otrzymali odznakę „Strażaka Wzorowego”.
W ramach współpracy z dyrekcją Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kaniowie zorganizowano pokazy dla dzieci uczestniczących w półkoniach w czasie wakacji.
Propagując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego wśród dzieci i młodzieży, w porozumieniu z dyrekcją szkoły podstawowej w Kaniowie, przeprowadzono eliminacje szkolne w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Trzech uczniów z najlepszymi wynikami reprezentowało swoją szkołę w turnieju na szczeblu gminnym w Bestwince.
Propagując z kolei ideę ochotniczego pożarnictwa wśród młodego pokolenia, w ramach obchodów dni przeciwpożarowych zorganizowano również “drzwi otwarte strażnicy”, z czego skorzystały nie tylko dzieci ze znajdującego się po sąsiedzku przedszkola oraz pobliskiej szkoły podstawowej, ale także mieszkańcy, którzy przyszli, aby móc z bliska obejrzeć specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, którym dysponuje kaniowska OSP. W tym dniu strażnicę odwiedziło prawie 300 osób.
Działalność ratowniczo - szkoleniowa
W roku 2022 jednostka OSP Kaniów 50 razy wyjeżdżała do działań ratowniczych z czego 3 razy do pożarów, 47 razy do miejscowych zagrożeń.
OSP w Kaniowie posiada grupę operacyjną składającą się z 55 strażaków mających uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych.
W ubiegłym roku 45 strażaków z grupy operacyjnej brało czynny udział w tych akcjach. Średnio na wezwanie alarmowe do strażnicy zgłaszało się 12 strażaków, co gwarantowało wyjazd dwóch pełnych zastępów.
Łącznie przy interwencjach w minionym roku strażacy z OSP w Kaniowie przepracowali 404 godziny.
W zakresie czynności interwencyjnych OSP mieści się również zabezpieczanie uroczystości i imprez o zróżnicowanym charakterze. W ramach tego rodzaju działań zabezpieczano Rajd Śląska, który odbywał się na kaniowskich drogach i wyścigi na 1/4 mili na kaniowskim lotnisku, zadbano także o zabezpieczenie ulic, którymi wytyczona była trasa procesji podczas święta Bożego Ciała.
Ubiegły rok był również dość intensywny pod względem szkoleń. 35 spośród kaniowskich druhów uczestniczyło w różnych kursach i szkoleniach: 11 osób ukończyło kurs kierowców konserwatorów, 13 szkoliło się z budowy i zabezpieczeń samochodów rajdowych oraz 11 kierowców uczestniczyło w szkoleniu przez Internet prowadzonym przez KM PSP wraz z bielską Policją.
Strażacy w minionym roku uczestniczyli w ćwiczeniach gminnych w Janowicach na kościele, w Bestwinie w siedzibie Stowarzyszenia "Razem", po sąsiedzku w Dankowicach oraz tradycyjnie ćwiczyli swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego oraz powodziowego. Przez cały rok były przeprowadzane jazdy szkoleniowe i doskonalące dla kierowców oraz mieli oni możliwość podszkolenia się z jazdy w ciężkich warunkach terenowych na terenie kaniowskiej żwirowni.
Kontrola przeprowadzona w zeszłym roku przez Komendę Miejską PSP w Bielsku - Białej dotyczyła stopnia utrzymania gotowości bojowej, wiedzy ratowników oraz prawidłowości zabezpieczania sprzętu. Przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zostało ocenione wysoko.
W kaniowskiej jednostce bardzo prężnie działa drużyna MDP. Obecnie liczy ona 43 członków w wieku od 6 do 17 lat. Nowy opiekun młodzieżowej drużyny pożarniczej, druh Marcin Kłoda, wraz Danielem Zużałkiem i Kamilem Owczarzem w ciągu ubiegłego roku przeprowadził 13 zbiórek, których zakres i tematyka obejmowała między innymi:
- bezpieczne spędzanie czasu nad wodą z elementami ratownictwa wodnego,
- podstawy udzielania pierwszej pomocy,
- bezpieczeństwo na drodze z nawiązaniem do bezpieczeństwa ratowników w czasie akcji,
- zapoznanie się ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym posiadanym w jednostce,
- przygotowanie do gminnych i powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych.
 W ubiegłym roku 11 młodych strażaków było na obozie w Porąbce, gdzie oprócz dobrej zabawy i odpoczynku mogli się nauczyć wielu rzeczy na temat szeroko pojętego ratownictwa.
W ramach zajęć rekreacyjnych druh Marcin zorganizował ognisko oraz zabrał swoich podopiecznych na Mikołajki zorganizowane przez Zarząd Gminny.
Sprawy gospodarcze
Prezes zwrócił uwagę na fakt, że koszty utrzymania ciągle rosną. Dlatego też w ubiegłym roku wszystkie środki finansowe, którymi dysponowała OSP oraz fundusze przyznane przez Urząd Gminy były pożytkowane na bieżące utrzymania gotowości bojowej. Dzięki tym środkom np. wykonywano badania lekarskie, niezbędne przeglądy sprzętu specjalistycznego czy naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu.
Dotacja celowa wysokości 5 tys. złotych od Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej została wykorzystana na zakup agregatu prądotwórczego oraz dmuchawy spalinowej.
OSP Kaniów była beneficjentem rządowego programu pod tyłem "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych". Jest to nowy program MSWiA, który ma na celu dofinansowanie zakupu sprzętu dla MDP. W ramach tego zadania otrzymano dotację wysokości 10 300 zł.
Otrzymano też dotację z KSRG i z WFOŚiGW w Katowicach, która została wykorzystana na zakup ubrań specjalnych i ubrań koszarowych.
W 2019 roku zmieniony został Statut co pozwoliło występować o środki unijne. W związku z tym, że w 2022 roku pojawiła się taka szansa, OSP Kaniów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach
działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Priorytet 4" „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych. Tytuł projektu "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej przy OSP Kaniów. Projekt otrzymał pozytywną opinie i OSP czeka na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim.  
Rok 2022 był bardzo pracowity. Do ważniejszych prac wykonanych na terenie obiektu i wokół strażnicy należały: modernizacja, konserwacja oraz bieżące naprawy sprzętu i samochodów, wymiana starych jarzeniówek na energooszczędne ledy, bieżące prace porządkowe: koszenie trawy oraz przycinka krzewów i drzew w ogrodzie.
Działalność kulturalna, wychowawcza i sportowa
Po przerwie spowodowaną pandemią brano udział w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych, w których drużyna MDP chłopców zajęła 1 miejsce. W konkurencjach grupy A, druhowie zajęli drugie miejsce.   
W dodatkowej konkurencji musztry, kaniowska drużyna MDP wykonała zadania perfekcyjnie i została oceniona najwyżej.
We wrześniu po raz kolejny w Bestwinie odbyły się powiatowe zawody MDP według regulaminu CTIF w których uczestniczyła kaniowska drużyna i zajęła 5 miejsce.
W roku sprawozdawczym młodsi strażacy brali udział w halowym turnieju piłki nożnej powiatu bielskiego w kategorii wiekowej 15 -18 lat, gdzie zajęli 2 miejsce, a tytuł najlepszego strzelca turnieju zdobył Rafał Beniowski.
OSP Kaniów posiada również stronę internetową oraz konto na Facebooku. Prezes gorąco zachęcał wszystkich do częstego ich odwiedzania i zapoznawania się z aktualnościami.
Na bieżąco prowadzona jest także kronika OSP, która jest dostępna dla każdego zainteresowanego historią i współczesnością w kaniowskiej filii Gminnej Biblioteki Publicznej.
Inne działania (w tym współpraca z innymi organizacjami)
24 lutego rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Ruszyła też wielka pomoc. Jako jednostka OSP Kaniów przekazała sprzęt dla strażaków z Ukrainy, między innymi nową motopompę pływającą wraz z wężami, radiotelefony, hełmy oraz rękawice. Garaż i świetlica zamieniły się na dwa miesiące w magazyn darów. W miarę potrzeb służono też pomocą przy segregacji i rozwożenia paczek z darami.  
Kaniowska jednostka utrzymuje bardzo ścisłą współpracę z organizacjami z terenu sołectwa Kaniów. Szczególnie wysoko ceni sobie współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich, Klubem Sportowym, Kołem Seniora oraz Stowarzyszeniem Wędkarskim "Kaniowski Karp Królewski im. Adolfa Gascha". Zdaniem prezesa ta współpraca przynosi obopólną korzyść.
Kończąc swoje wystąpienie prezes, Grzegorz Owczarz, złożył podziękowania: Urzędowi Gminy za otrzymane środki finansowe oraz całoroczną, owocną współpracę. Szczególne podziękowania złożył na ręce wójta, Artura Beniowskiego, dla Piotra Łypa i Mariusza Szlosarczyka za pomoc przy pisaniu  wniosku na środki unijne, pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie, Agacie Szypuła, za bardzo owocną współpracę, prezesowi Orkiestry Dętej, Michałowi Saneckiemu i całej Gminnej Orkiestrze Dętej z siedzibą w Kaniowie za muzyczną oprawę wszystkich strażackich uroczystości, klubowi sportowemu za udostępnienie boiska na ćwiczenia przygotowujące zastępy do zawodów strażackich. Serdeczne podziękowania złożył również wszystkim osobom prywatnym i firmom, które zdecydowały się przekazać 1% podatku na rzecz kaniowskiej OSP. Wszystkim druhnom i druhom podziękował za 3002 godziny, które wspólnie i nieodpłatnie przepracowali na rzecz jednostki i mieszkańców Kaniowa oraz za miłą i koleżeńską atmosferę panującą w kaniowskiej, strażackiej społeczności, Zarządowi - za bardzo efektywną współpracę dla dobra i rozwoju straży.
Wszystkim zaproszonym gościom, członkom oraz rodzinom złożył życzenia dużo zdrowia, radości, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń w życiu zawodowym i osobistym.
Swoje sprawozdanie finansowe złożyła również skarbnik, druhna Anna Kowalik, a w imieniu Komisji Rewizyjnej, druh Damian Duda. Komisja Rewizyjna wniosła o przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi, które zostały jednogłośnie zaakceptowane.
Prezes przedstawił również plan działalności na 2023 rok: dalsza rekultywacja terenu wokół strażnicy, prace remontowe, porządkowe wokół i w Domu Strażaka, pomoc przy organizowaniu imprez oraz uroczystości dla społeczeństwa Kaniowa, zakupy umundurowania, środków ochrony osobistej i umundurowania MDP, wykonanie monitoringu, placu zabaw, remont ogrodzenia, szkolenia i ćwiczenia, obozy dla MDP, organizacja gminnego turnieju piłki halowej, zajęcia na świetlicy, przygotowania oraz udział  w  Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, pogadanki o tematyce przeciwpożarowej i inne z zakresu bezpieczeństwa, pokazy strażackie , organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Obecny na Zebraniu poseł na Sejm RP, Przemysław Drabek, złożył podziękowania wszystkim strażakom, bo dzięki ich pracy wszyscy możemy czuć się bezpiecznie. Patrząc na Młodzieżową Drużynę Pożarniczą pochwalił pracę ich opiekunów, bo dzięki im ta drużyna cały czas zwiększa swoje szeregi i się rozwija. Poinformował, że w budżecie państwa na 2023 rok zabezpieczono środki w wysokości 40 mln zł na projekty związane z MDP, przypomniał, że funkcjonuje również dodatek do emerytury dla strażaków.
W podobnym duchu wypowiadali się również Artur Beniowski, Zygmunt Łukoś, Rafał Walusiak i Marek Pękala.
Do góry