Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Znakomita frekwencja, Roman Sas ponownie wybrany prezesem Stowarzyszenia Wędkarskiego

23. 02. 05
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1358
IMG 2909IMG 2911IMG 2914IMG 2917IMG 2923IMG 2924IMG 2925Takiej frekwencji, jaka była na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”, które miało miejsce w niedzielę, 5 lutego, w Domu Strażaka w Kaniowie może pozazdrościć wiele innych organizacji, a nawet politycy, nie mówiąc już o Radach sołeckich organizujących zebrania wiejskie swoich sołectw liczących co najmniej kilka tysięcy mieszkańców, gdzie ich obecność na zebraniach to często od 30 do 100 osób.
Tymczasem na wspomnianym zebraniu na listę obecności wpisało się 189 osób spośród 393 członków, którzy opłacili składkę członkowską (w zasadzie 379, bo czterech zmarło w trakcie roku). Dodam, że Dom Strażaka nie dysponuje taką liczbą krzeseł i kilka osób spędziło prawie cztery godziny, bo tyle trwało zebranie, na stojąco. Taki fakt niezmiernie cieszy, bo w przeciwieństwie do mieszkańców sołectw, członkowie stowarzyszeń interesują się działalnością wybranych organów, chcą uczestniczyć w ich życiu i zmieniać na lepsze to, co ich zdaniem nie funkcjonuje dobrze.
Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili to, prawdopodobnie jedno z największych, o ile nie największe, Stowarzyszenie na jego Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym wójt, Artur Beniowski, kierownik Referatu Sportu i Promocji, Piotr Kine oraz sołtys, Marek Pękala.
Rolę gospodarza, do czasu wyboru przewodniczącego Zebrania, pełnił Roman Sas, ustępujący prezes Zarządu SW KKK.
Zebranie rozpoczęło się od przywitania wszystkich obecnych oraz uczczenia chwilą ciszy zmarłych w trakcie 2022 roku członków Stowarzyszenia: Jerzego Wiznera, Andrzeja Łukaszka, Stanisława Nowaka, Tadeusza Wieczorka i Józefa Gęszkę.

Mimo tylu obecnych nie było kworum, więc zamknięto zebranie w pierwszym terminie i zgodnie ze Statutem ogłoszono przerwę, a w jej trakcie wyróżniono wędkarzy, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty w czasie zawodów wędkarskich w roku sprawozdawczym. „Wędkarzem Roku 2022” został Marcin Tracz, drugie miejsce zajął Szymon Kłaptocz, trzecie, Józef Łuczkowski. Zaległą statuetkę za prace przy hodowli ryb odebrał Józef Jakubiec.
Na przewodniczącego zebrania i protokolanta wybrano Jerzego Zużałka.
Członkami Komisji skrutacyjnej zostali: Jacek Kastelik, Marcin Strempel, Michał Fołta i Łukasz Pasierbek.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Krzysztofa Żywczoka, Wacława Ryszkę i Pawła Pasierbka.
Przewodniczący zebrania, Jerzy Zużałek, poprosił uczestników o pomoc w leczeniu Leona Cebuli, którego dziadkowie mieszkają w Kaniowie, a który wymaga kosztownego leczenia. Na operację potrzeba przeszło 900 tys. zł, ma ona zostać wykonana w marcu w Genewie. Rodzina dziecka podjęła wiele działań, aby uzbierać potrzebną kwotę, stąd prośba, żeby i zebrani dołączyli do zbiórki. Na salę została przekazana puszka, po przeliczeniu datków poinformowano, że zebrano 1 605, 38 zł, 1 euro i 20 eurocentów. Przewodniczący w imieniu Leonka i Jego rodziców podziękował za tą pomoc finansową.
Sprawozdanie z gospodarki na łowiskach przedstawił Dominik Malinowski. Do akwenów wpuszczono 6 214 kg karpi i amurów, 1 250 kg drobnicy, 55 kg okoni, 23 kg szczupaków, ponadto jesiotry i węgorze.
Skarbnik, Jerzy Zużałek, przedstawił sprawozdanie finansowe. Wśród wydatków, między innymi, na zarybienie akwenów wydano 112 643,75 zł, na materiały i narzędzia 13 757,83 zł, na pasze 3 000 zł, na nagrody w zawodach wędkarskich 7 527, 10 zł, na budowę pomostów 120 060,98 zł, rata na zakup ciągnika 19 611,34 zł, na podatki, ubezpieczenia nieruchomości oraz członków, opłaty melioracyjne i pocztowe, funkcjonowanie strony internetowej, wykonanie projektu i pozwolenia na budowę pomostów, gwarancje itp. wydano 10 680,31 zł. Ogółem na działalność Stowarzyszenia wydano 285 775,52 zł, w tym dotacja na budowę pomostów z Ministerstwa Finansów i Agencji RiMR stanowiła kwotę 92 194 zł.
Roman Sas przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2022. Odbyło się 8 posiedzeń zarządu i wiele posiedzeń prezydium. Decyzje związane z funkcjonowaniem stowarzyszenia były podejmowane kolegialnie, realizowane były po uzyskaniu większości głosów członków Zarządu. W każdy wtorek członkowie zarządu pełnili dyżury w Rybaczówce. Zorganizowano 8 zawodów wędkarskich, pracowano przy organizacji Święta Karpia, brano udział w Janowickich Sianokosach, Dożynkach Gminnych, Spotkaniu z Mikołajem, Pikniku Bożonarodzeniowym, świętach państwowych i kościelnych. Inne prace to: uporządkowanie łowisk, wykonanie nowych stanowisk wędkarskich, utrzymanie w ładzie parkingów, usuwanie śniętych ryb, bieżące koszenie, zbieranie śmieci.
Na akwenie nr 5 wybudowano pięć nowych stanowisk, wytyczono i utrzymywano ścieżki na „szpicę”, usuwano wiatrołomy, uporządkowano brzeg od ulicy Czechowickiej.
Akwen Miasteczko – utrzymywanie w ładzie parkingu i ścieżek prowadzących na łowisko, wykonanie tarliska, karczowanie ze starych korzeni całej linii brzegowej. Wzmocnienie brzegu faszynami „na cyplu” po stronie północnej. Uporządkowanie brzegu po stronie zachodniej oraz wyrównanie i wycięcie krzaków z łąki obok parkingu. Powiększenie parkingu. Odnowiono ubikację.
Akwen 6 i 2 – porządkowanie całej linii brzegowej. Przy współpracy z firmą Kombest usypanie wału rozdzielającego akweny 6 i 3 oraz wykonanie ścieżki pomiędzy tymi akwenami. Przy współudziale członków sekcji spinningowej wykonanie tarliska po stronie zachodniej i wschodniej. Prowadzenie całorocznego dokarmiania ryb. Wspólnie z gospodarzami akwenu nr 3 wykonano i zabudowano pidło regulujące poziom wody na akweny 6 i 2.
Akwen 3 - uporządkowanie terenu wokół parkingu. Wymiana ubikacji na nową, postawienie wiaty na łódkę i narzędzia potrzebne do utrzymania łowiska w czystości; wszystkie ww. materiały i łódka, to darowizna od kolegów wędkarzy: Przemysława Krywulta, Marka Tomanka, Jacka Tomanka, Pawła Tomanka, Przemysława Rosnera, Ferdynanda Stańczyka, Marka Kłody, Sławomira Siwka, Mateusza Włoszka, Dariusza Wiśniewskiego i Dawida Mordacza. Uporządkowano przekop pomiędzy akwenami 3 i 4. Usunięto pozostałości po starych „budach wędkarskich”.
Akwen nr 6 - wybudowano 4 pomosty wędkarskie, wykonano do nich zejście.
Dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej, pomocy Urzędu Gminy Bestwina oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie została Stowarzyszeniu przekazana jednoosiowa przyczepa ciągnikowa. Przyczepa będzie służyć do utrzymania łowisk i organizacji zawodów wędkarskich. W staraniach o pozyskanie tej przyczepy w dużym stopniu pomógł kolega Łukasz Pasierbek.
Dzięki darowiźnie sklepu Mrówka z Czechowic- Dziedzic, dokupiono nowe narzędzia do prac ziemnych i utrzymania zieleni.
Prezes złożył podziękowania: wójtowi, Arturowi Beniowskiemu i wielu pracownikom UG, Jerzemu Stanclikowi, przewodniczącemu Rady Gminy Bestwina oraz wszystkim członkom Rady, Grzegorzowi Boboniowi, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie za lata współpracy przy organizacji Święta Karpia, Dożynek, Pikniku Bożonarodzeniowego, czy też zawodów dla dzieci, Wacławowi Waliczkowi, prezesowi firmy KOMBEST, za pomoc w utrzymaniu i modernizacji łowisk.
Prezes dopowiedział, że we wszystkich pracach brała udział zdecydowana większość członków Stowarzyszenia. Prace wykonywane były we wtorki w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach dopołudniowych i tak przedstawiają się statystyki:
Wtorki – 113 dniówek, średnio po 4 godziny – 452 godziny
Soboty – 177 dniówek, średnio po 5 godziny – 885 godzin
Członkowie zarządu i gospodarze łowisk - 356 dniówek, średnio po 5 godziny – 1780 godzin. Do tego należałoby jeszcze doliczyć prace związane z realizacją wniosku na budowę pomostów, ale żadna z zaangażowanych w jego realizację osób nie liczyła poświęconego temu projektowi czasu.
W uzupełnieniu sprawozdań Jerzy Zużałek poinformował o udziale członków Stowarzyszenia: Aleksandra Nycza, Dawida Wójcika i Andrzeja Kuźnika w zbiórce WOŚP. Ponadto Janusz Niemiec, Józef Łuczkowski, Łukasz Pasierbek i Tomasz Gibas brali udział w Zawodach Wędkarskich Krwiodawców w Bierach i Hałcnowie, Michał Kraus w Turnieju Siatkówki Krwiodawców w Strumieniu, a Mateusz Puzoń w Turnieju Piłki Nożnej Krwiodawców w Łękawicy. Podziękował wymienionym osobom za reprezentowanie Stowarzyszenia oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy na ww. imprezach sportowych.
W wyniku wyborów na kolejną kadencję jednogłośnie powierzono funkcję prezesa Romanowi Sasowi, wcześniej udzielając absolutorium za pracę w roku sprawozdawczym. Członkami Zarządu wybrani zostali: Dominik Malinowski, Jerzy Zużałek, Kazimierz Janik, Krzysztof Horodeński, Artur Dorobisz, Szymon Misiek, Przemysław Krywult, Stanisław Kulig, Tomasz Gibas, Janusz Niemiec, Waldemar Pindel, Erwin Iwanicki, Wiesław Jaszek, Bogusław Górka, Bogdan Mrowiec, Stanisław Żabka, Szymon Święs, a do Komisji Rewizyjnej wybrano Krzysztofa Żywczoka, Wacława Ryszkę i Pawła Pasierbka. Wszystkie uchwały w tym zakresie zostały przyjęte jednogłośnie.
W punkcie dotyczącym zgłaszania wniosków padło ich sporo, ale nie zostały one poddane pod głosowanie po zgłoszeniu przez prezesa, Romana Sasa, propozycji, aby pozostawić obecnie funkcjonujący Regulamin bez zmian. Ten wniosek jako najdalej idący, został poddany pod głosowanie w pierwszej kolejności i został zaakceptowany przez zgromadzonych większością głosów.
Nie przyjęto wniosku, aby przekopać grobel na akwenie nr 6, jednogłośnie opowiedziano się za tym, aby łowiący ryby miał zarzucone wędki w jednym akwenie, a nie jak to niektórzy praktykowali, w dwóch. Nie zostały przyjęte wnioski o podniesienie odpłatności za zezwolenie na połów ryb oraz za wykupienie prac na rzecz Stowarzyszenia.
Obecny na Zebraniu wójt, Artur Beniowski, podziękował Stowarzyszeniu za jego pracę na rzecz sołectwa oraz gminy, dbałość o wygląd łowisk i środowisko naturalne, troskę o jakość wód w łowiskach. Podkreślił, że ich wygląd przyjmuje profesjonalny charakter i odkrywa przed postronnymi osobami, często mieszkańcami miejscowości z dalekich rejonów Polski, swoje uroki. Pogratulował ustępującemu prezesowi i Zarządowi uzyskania absolutorium, a po ponownym wyborze Romana Sasa na funkcję prezesa na lata 2023 – 2026 pogratulował wyboru i zapewnił o daleko posuniętej współpracy z Urzędem Gminy.
W podobnym tonie wypowiadał się sołtys, Marek Pękala. Złożył podziękowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz za włączanie się w imprezy, które Rada Sołecka organizuje: Janowickie Sianokosy, Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy, Spotkanie z Mikołajem. Ze swej strony sam włącza się wraz policją w zwiększanie bezpieczeństwa na akwenach, zwłaszcza na tym, gdzie jest kąpielisko i przyległych.
Na koniec poinformowano o terminach wykupu zezwoleń na połów ryb w 2023 roku. Odbywać się one będą w Rybaczówce:
sobota – 18 luty – od 15.00 do 18.00
niedziela – 19 luty – od 9.00 do 12.00
sobota – 25 luty – od 15.00 do 18.00
niedziela – 26 luty – od 9.00 do 12.00
według harmonogramu zgodnego z alfabetycznym układem i opublikowanym na stronie Stowarzyszenia.

 

Komentarze   

wilk
#1 wilk 2023-02-06 13:02
Gratulacje dla nowego/starego Prezesa Romana Sasa, gratulacje dla całego Zarządu. Życzę owocnej kadencji, nie gorszej niż poprzednia.
Do góry