Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Sesja z odznaczeniem - relacja z LII sesji Rady Gminy

23. 01. 31
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 441
189W poniedziałek, 30 stycznia, odbyło się LII posiedzenie Rady Gminy Bestwina. Przewodniczący Rady, Jerzy Stanclik, przywitał wszystkich radnych, wójta, Artura Beniowskiego, sekretarza, Arkadiusza Maja, Panią skarbnik, Anitę Kubik, radnego powiatowego, Jana Stanclika, sołtysów: Marię Maroszek, Teresę Paruch – Ryś i Marka Pękalę, radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisława Baczyńskiego, dyrektora Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Bogdana Ogrockiego, prezesa Stowarzyszenia Wędkarskiego, „Kaniowski Karp Królewski”, Romana Sasa i Jerzego Zużałka oraz mieszkańców, którzy śledzą obrady w internecie, po czym przystąpił do zatwierdzenia porządku sesji. Było sporo zmian. Na wniosek wójta niektóre projekty wycofano i będą one rozpatrywane na kolejnej sesji, już 6 lutego.
Po zatwierdzeniu porządku sesji głos zabrał wójt, Artur Beniowski, jeszcze raz przedstawił przybyłych gości i wyjawił cel ich wizyty, a następnie oddał głos radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisławowi Baczyńskiemu. Pan Stanisław Baczyński, mieszkaniec Łękawicy, wspomniał na wstępie swoje związki z pochodzącym z Bestwiny księdzem, Jerzym Smalcerzem, proboszczem przez 33 lata w Łękawicy, a następnie poinformował, że jest na sesji w związku zaproszeniem przez Bogdana Ogrockiego, aby jako osoba uprawniona odznaczyć wraz z nim jednego mieszkańca gminy Bestwina. Kapituła Orderu Sejmiku Województwa Śląskiego na wniosek Polskiego Czerwonego Krzyża przyznała Złotą Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa śląskiego” Jerzemu Zużałkowi jako wyraz uznania za jego działalność na terenie województwa śląskiego w zakresie honorowego dawstwa krwi. Wspomniał, że odznaczony oddał 45 litrów krwi, co robi ogromne wrażenie. Podziękował za podjęcie takiej społecznej służby, bezimiennej, bez wynagrodzenia, ale jakże wartościowej, pogratulował osiągnięć i życzył wszystkiego dobrego na przyszłość. Dopowiedział, że chciałby, aby ta odznaka była również wyzwaniem dla wszystkich tych, którzy wokół odznaczonego „się kręcą”, współpracują, chcą coś zrobić dobrego dla drugiego człowieka, bo bycie honorowym dawcą krwi to jest służba drugiemu człowiekowi, bezimiennym wykonaniem przykazania miłuj bliźniego swego.

Wójt, Artur Beniowski, w swoim imieniu oraz przewodniczącego Rady i radnych podkreślił, że gdyby nie taka działalność, jaką prowadzi Jerzy Zużałek nie byłoby następców, trzeba pokazać, trzeba dać przykład, trzeba zorganizować. Akcje organizowane przy różnych okazjach, najczęściej na parkingach przy kościołach, przyciągają tych, którzy chcą oddać krew, trochę z terenu gminy Bestwina jej płynie do Banku Krwi, a jest to przecież najcenniejszy dar, jaki możemy oddać drugiemu, potrzebującemu człowiekowi.
Słowa podziękowań i gratulacje złożył również Bogdan Ogrocki, dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach.
Jerzy Zużałek, dziękując za wyróżnienie i nawiązując do słów Pana Stanisława Baczyńskiego, powiedział: niech ono jest wyzwaniem dla innych, ale jednocześnie uznaniem dla tych wszystkich, dzięki którym sam to odznaczenie dzisiaj odebrał. Sam człowiek nie znaczy nic, gdyby nie ci wszyscy, którzy pomagali, wspierali go w jego działalności nie udałoby się dokonać tego wszystkie, co na przestrzeni lat udało się zrobić. Korzystając z okazji podziękował i złożył głębokie ukłony mieszkańcom gminy Bestwina, gminy Wilamowice i Hałcnowa za ich hojność w czasie XXXI Finału WOŚP. Zarejestrowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Sztab # 2861 zebrał rekordową kwotę (43 125,42 zł oraz 60 euro).
Z kolei obecny na sesji prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego, „Kaniowski Karp Królewski”, Roman Sas, poinformował radnych, że podjęte przez Stowarzyszenie przed pięcioma laty i w ostatnim okresie projekty zostały zrealizowane. W grudniu odbyła się inspekcja z Urzędu Marszałkowskiego i wszystkie projekty zostały rozliczone. Podziękował wójtowi, przewodniczącemu Rady Gminy i Radzie Gminy za pomoc i współpracę, za to, że doceniono pracę Stowarzyszenia, potraktowania go jako partnera w pracy na rzecz rozwoju gminy Bestwina.
Składając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójt poinformował, że na przełomie roku okres ten upłynął na organizowaniu przetargów, zapytań, podpisywaniu umów na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem naszej gminy, realizacji inwestycji, które zostały rozpoczęte (sala gimnastyczna w Janowicach, ulica Sportowa w Bestwince, termomodernizacja OSP Bestwinka). Był to również czas, w którym odbywały się różnego rodzaju zajęcia związane z wypoczynkiem feryjnym dzieci i młodzieży szkolnej (gmina, GOK, parafie, kluby), w których udział wzięło kilkaset dzieci.
Urząd przygotowuje się do kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb. Wynika to z ustawy, że samorząd co dwa lata musi taką kontrolę przeprowadzać.
Po wystąpieniu wójta przystąpiono do wysłuchania rocznych sprawozdań z pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił jej wiceprzewodniczący, Jerzy Borutka (3 posiedzenia), Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Małgorzata Łukoś (6 posiedzeń), Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony i Kształtowania Środowiska, Marek Szymąński (2 posiedzenia + 10 wspólnych posiedzeń z innymi komisjami), Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Grzegorz Owczarz (2 posiedzenia + 10 wspólnych z innymi komisjami). Przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik, poinformował, że odbyło się 12 sesji rady, w tym nadzwyczajnych 3.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie Niestety, jeśli chodzi o Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22.11.2022r. złożonej przez Pana Jacka K., w sprawie naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury nie dowiedzieliśmy się nic. Przewodniczący posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy, Marek Szymański, poinformował tylko, że przyjęto opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ale jaka to była opinia i jaka w związku z tym jest treść uchwały (czy uznano skargę za zasadną, czy też nie) nikt z obserwujących obrady się nie dowiedział.
W punkcie porządku obrad „Informacje bieżące” wójt zabrał głos w temacie obniżenia wartości nieruchomości ze względu na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina (nie było takich zgłoszeń) oraz odnośnie opłaty planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości (8 decyzji o naliczeniu opłaty na kwotę 100 940 zł).
Marek Szymański złożył interpelację w sprawie wycinki drzew na terenie gminy Bestwina związanej z wycinką drzew spowodowaną budową drogi S1.
W punkcie „Zapytania radnych oraz rad sołeckich” radna Magdalena Wizner-Wilczek zapytała o remont ulicy Zagrodniej, budowę chodnika na ulicy Floriana od ulicy Dworkowej, doświetlenie skrzyżowania Dworkowej z ul. św. Floriana, osuwisko na rzece Łękawka (dwa miejsca przy ul. Braci Dudów) oraz barierki na jazie.
Artur Beniowski odpowiedział, że wyłaniany jest wykonawca remontu ul. Zagrodniej, natomiast we wtorek uda się na inspekcję pracownik Urzędu Gminy, aby stwierdzić, czy nie pojawiły się zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Na ten moment nie ma projektu na budowę chodnika, o którym była mowa, są zaprojektowane inne i najpierw tamte powinny zostać zrealizowane. Nie ma sensu wydawanie pieniędzy na kolejne projekty, skoro już istniejące nie zostały jeszcze zrealizowane. Jeśli chodzi o doświetlenie skrzyżowania konieczne jest sprawdzenie projektu na przebudowę tej ulicy powiatowej i podjęcie potem odpowiedniej decyzji. Jeśli chodzi o barierki na jazie gmina wystąpiła do Wód Polskich, ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Osuwiska na Łękawce zostaną zgłoszone Wodom Polskim.
Grzegorz Owczarz poinformował, że mieszkańcy pozytywnie przyjęli decyzję o wyłączaniu oświetlenia ulic w nocy, ale zgłaszają również uwagi, że oświetlenie to zbyt wcześnie się włącza i prosił o interwencję, ponadto zgłosił awarię oświetlenia na ul. Dankowickiej.
Roman Pacyga pytał o przejazd pod wiaduktem na ul. Ludowej oraz kanalizację przysiółka Ochmanowiec.
Ireneusz Stanclik pytał o pozimowe remonty dróg gminnych.
Sołtys sołectwa Kaniów, Marek Pękala, interweniował, na wniosek mieszkańców, w sprawie opuszczonej posesji na ul. Kóski, ponadto w sprawie dojazdu do jednej z posesji na ul. Wiślanej, stanu ul. Żwirowej oraz w sprawie kosztów oświetlenia ulicznego i rezultatów oszczędności jakie gmina zamierza osiągnąć w wyniku wprowadzonego programu oszczędnościowego.
Była mowa o wiadukcie nad ulicą Ludową (Roman Pacyga) oraz o ul. Podleskiej w Janowicach (Jan Stanclik).

Komentarze   

wilk
#1 wilk 2023-01-31 13:29
Serdeczne gratulacje dla Jerzego Zużałka za Złotą Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa śląskiego” Mało takich ludzi z tak wielką charyzmą społeczną. Gdzie się nie spojrzy w działaniu na rzecz Gminy, prawie wszędzie tam odbite piętno Jerzego. Tak trzymać. Jeszcze raz gratulacje i pozdrawiam.
Do góry