Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Do 1 lutego można składać wnioski o "dodatek elektryczny"... Nie każdy go jednak otrzyma

23. 01. 21
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1533
Do 1 lutego przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:
* główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, m.in. piec akumulacyjny, bojler elektryczny, pompa ciepła, grzejniki elektryczne, czy ogrzewanie podłogowe elektryczne,
* źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku nowych źródeł ogrzewania.
Oba warunki muszą być spełnione łącznie.
Wysokość dodatku elektrycznego:
* - 1000 zł - dla gospodarstwa domowego
* - 1500 zł - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.
Dodatek elektryczny nie przysługuje:
- w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (np. instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, o zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW),
- osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),
- gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
- gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dotyczącym niektórych źródeł ciepła np. drewno kawałkowe, pelet drzewny, kocioł olejowy, skroplony gaz LPG.
Wymagane dokumenty
*Wypełniony formularz wniosku o dodatek elektryczny, który składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Osoba składająca wniosek o dodatek elektryczny jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
* Rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh, w przypadku niższego zużycia energii ostatnia faktura za energię elektryczną.
* Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu. W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być okazywany przy składaniu wniosku.
W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.
Terminy i sposób załatwiania
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, osoba upoważniona przez burmistrza może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z art. 27 ust. 3 odpowiednio kpt 1 i 2.
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.
Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji administracyjnej.
Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego przesyłana jest na wskazany adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy informujemy o możliwości osobistego odbioru informacji. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłat tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek można pobrać TUTAJ

Do góry