Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie

22. 10. 30
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1711
Ostatnie z serii Zebrań Wiejskich w gminie Bestwina odbyło się w piątek, 28 października, w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie. Otwierając Zebranie, Pani sołtys, Maria Maroszek, przywitała wszystkich mieszkańców sołectwa Bestwina oraz wójta, Artura Beniowskiego, przewodniczącego Rady Gminy, Jerzego Stanclika, radnych Rady Gminy: Małgorzatę Łukoś, Marcina Gaca, Ireneusza Stanclika, Łukasza Zdeba, radnych powiatowych: Jana Stanclika i Grzegorza Gawędę, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Grzegorza Bobonia, prezesa Kombestu, Wacława Waliczka oraz przewodniczącą KGW, Marię Gawędę, po czym przedstawiła porządek zebrania, który został przez mieszkańców jednogłośnie zaakceptowany i przystąpiono do jego realizacji.
Sekretarzem Zebrania wybrano Agatę Markiel, a do Komisji Uchwał i Wniosków Małgorzatę Łukoś, Urszulę Orłowską i Marcina Gaca.
Po zakończeniu proceduralnych głosowań Pani sołtys, Maria Maroszek, przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w okresie pomiędzy Zebraniami: odbyło się 6 posiedzeń z udziałem wójta oraz przewodniczącego Rady Gminy, kierownika Referatu Służb Technicznych, dzielnicowego, a wypracowane wnioski kierowane były do realizacji do Urzędu Gminy.
Pani sołtys uczestniczyła w sesjach, wizjach lokalnych, a razem z innymi członkami rady sołeckiej w świętach państwowych, Dożynkach Gminnych i Janowickich Sianokosach. Współpracowała z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym oraz Lokalną Grupą Rybacką Bielska Kraina, wypełniała wnioski o dopłaty obszarowe, do materiału siewnego oraz dopłaty do stawów rybnych.
Wybrano delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Spółki Wodnej Melioracyjnej: Adam Lasek, Anatol Faruga, Kazimierz Jonkisz, Jerzy Stanclik, Urszula Orłowska, Małgorzata Łukoś, Piotr Wodniak, Grzegorz Boboń, Łukasz Maroszek, Zdzisław Pająk, Marcin Jonkisz, Kazimierz Rychta, Zbigniew Ślosarczyk, Jan Wróbel, Handzlik, Stanisław Radwan, Józef Wilczek, Dominik Firganek, Anna Ślosarczyk, Krystyna Kieczka, Krzysztof Kraus.
Na wstępie swojego wystąpienia wójt, Artur Beniowski, podkreślił, że mimo iż pandemia przeszkodziła w organizacji zebrań wiejskich i różnego rodzaju gminnych imprez, to jednakże zawsze pozostawał w kontakcie z poszczególnymi radami sołeckimi i wsłuchiwał się w ich głos i wnioski kierowane do wójta i Rady Gminy. Przybliżył najważniejsze inwestycje zrealizowane w Bestwinie, będące w realizacji i planowane w najbliższym czasie, i tak: zakończono przebudowę chodnika przy ulicy Witosa (pozostaje jeszcze wykonanie odwodnienia w obrębie jednego gospodarstwa, być może zostanie ono wykonane w najbliższym czasie), podpisano umowę na przebudowę ulicy Granicznej, wyremontowano w ramach termomodernizacji budynek przedszkola i biblioteki, także szkołę podstawową (malowanie szatni, przebudowa schodów), w trakcie projektowania jest przebudowa ulicy Kwiatowej, w trakcie projektowania i uzyskania zezwoleń jest budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej na wysokości skrzyżowania z Bialską, na Okrężnej, przy Witosa, na skrzyżowaniu z Godynia, a także na Krakowskiej na wysokości tartaku, zaprojektowane jest oświetlenie bieżni wokół boiska. Wykonano termomodernizację budynku Muzeum, wykonano nakładkę asfaltową na ulicy Szkolnej, prowadzone są rozmowy ze starostwem powiatowym dotyczące remontu ulicy Kościelnej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to w ostatnim okresie zostały zmodernizowane ciągi pieszych przy drogach powiatowych stanowiących główne ciągi komunikacyjne, do wykonania pozostał chodnik przy ulicy Krakowskiej od ulicy Kwiatowej do granicy z Czechowicami-Dziedzicami.
Największą inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej, na dwa z trzech etapów jest już pozwolenie. Chodzi o skanalizowanie obszaru od ulicy Krakowskiej w stronę granicy z Bielskiem-Białą i sołectwa Janowice. Na wszystkie te zaplanowane działania bez środków zewnętrznych gmina, jednakże nie ma szans, aby je zrealizować. Budżet gminy to jest około 70 mln, na wydatki majątkowe musi być zabezpieczone około15 mln w skali roku, reszta to utrzymanie GOPS, oświaty, bieżące utrzymanie, a koszt kanalizacji to około 250 mln zł.
Żyjemy w mało korzystnych czasach dla samorządów. Z budżetu państwa otrzymujemy 15 mln subwencji oświatowej, a bez inwestycji jej utrzymanie kosztuje budżet gminy 18 mln zł. Utrzymanie zimowe kosztować nas będzie teraz 100 % więcej, jeżeli za energię elektryczną w naszym przypadku będziemy płacić 100 % więcej to się będziemy cieszyć, ponieważ znane są samorządy, które są po przetargach i muszą płacić po 400 – 500 % więcej. Takie są realia. Od 1 stycznia i następnie od lipca przyszłego roku mają wzrosnąć pensje minimalne i to są kolejne obciążenia dla budżetu. Szacuje się, że na te ww. wymienione wydatki konieczne będzie około 5 mln zł więcej niż w roku bieżącym. Wójt podkreślił, że widzi te wszystkie zagrożenia, ale chciałby w dalszym ciągu podtrzymać dotychczasowe finansowanie kultury i sportu, aby mieszkańcy, dzieci i młodzież mogli rozwijać swoje zainteresowania i właściwie spędzać czas.
W ramach dyskusji i wolnych wniosków padło pytanie o modernizację oświetleń przejść dla pieszych w kontekście planowanych wyłączeń energii elektrycznej w godzinach nocnych. Wójt odpowiedział, że chodzi o poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach zlokalizowanych na najbardziej ruchliwych ulicach, tj. Bialskiej, Krakowskiej, Witosa. Na obecną chwilę nie zapadła jeszcze decyzja, że gmina Bestwina będzie w nocy wyłączać oświetlenie, ponieważ to wymaga dokładnych obliczeń związanych z podpisanymi umowami i ewentualnymi karami.
Rozważano nad lokalizacją przejścia dla pieszych na Magówce oraz przepisami dotyczącymi prawa pierwszeństwa dla pieszych. Rozwiązanie tych spraw nie leży, jednakże ani w kompetencjach zebrań wiejskich ani wójtów.
Padło również pytanie odnośnie zwolnień od podatku. Wójt odpowiedział, że wystawione listy w Urzędzie Gminy dotyczą najczęściej ustawowych zwolnień od podatku akcyzowego na zakup paliwa dla potrzeb gospodarstwa rolnego. Jeżeli mieszkaniec chce być indywidualnie zwolniony od podatku to musi przejść całą procedurę konsultowaną z Urzędem skarbowym i stosuje się to najczęściej przy wypadkach losowych.
Jeden z mieszkańców zwracał uwagę na problemy związane z włączeniem się do ruchu pojazdów wyjeżdżających z ul. Granicznej na Krakowską, zwłaszcza jeśli chodzi o ciągniki i pojazdy o zwiększonej masie, a także na fatalny stan tej ulicy. Wójt odpowiedział, że jest już podpisana umowa na remont tej ulicy i w ciągu 10 miesięcy musi ona zostać wyremontowana. Podkreślił, że czekano z tym remontem, ale warto było czekać, ponieważ gmina otrzymała 98% dofinansowania.
Kolejny uczestnik Zebrania zwracał uwagę na fatalny stan ulicy Brzozowej oraz zaniedbania przy ulicy Podleskiej. Zgłosił ponadto wniosek o oświetlenie tej ulicy.
W pewnym momencie każdy z uczestników chciał zabierać głos i trudno precyzyjnie zdać relację z przebiegu zebrania, były głosy o stanie dróg, o braku oświetlenia, o barierach w Urzędzie Gminy i braku możliwości załatwienia swoich spraw, jak również podważano kompetencje urzędników. Nietrudno więc zrozumieć, że zarówno przewodniczącej Zebrania, jak i wójtowi udzieliło się zdenerwowanie, tym bardziej, że padały zarzuty bez pokrycia w prawdzie.
Po wielominutowych przepychankach słownych dotyczących głównie pracy Urzędu Gminy, udało się w końcu jednemu z mieszkańców zadać pytanie, czy jest możliwość zamontowania lustra przy wyjeździe z ul. Bialskiej na Krakowską?
Kolejny głos dotyczył komunikacji publicznej i braku możliwości dojazdu młodzieży do szkoły w Bielsku-Białej.
Jeden z mieszkańców pytał o ewentualne kary za brak skanalizowania gminy i czy bierze się je pod uwagę oczekując na dofinansowanie z zewnątrz? Wójt odpowiedział, że ewentualne kary związane z naszym członkostwem w Unii Europejskiej nie dotyczą samorządów, ale rządu.
Mieszkanka zapytała, czy jest szansa na modernizację placu zabaw usytuowanego za Ośrodkiem Zdrowia? Jej zdaniem obecnie nie ma tam żadnego miejsca, gdzie można się schronić w czasie upałów.
Wójt odpowiedział, że są szanse na modernizację placu zabaw przy przedszkolu i będzie on ogólnodostępny.
Z głosem, aby zachowywać rozsądek i wypowiadać się w takim tonie wystąpił były wójt, Anatol Faruga. Przy okazji zapytał również o drogę S1 i skomunikowanie węzła w Starej Wsi z gminą Bestwina oraz o rozwiązanie redystrybucji węgla w gminie Bestwina? Niestety, uczestnicy Zebrania nie za bardzo wzięli sobie ten apel do sumienia, tym niemniej nastąpiły próby wyjaśnienia poruszonych przez Pana Farugę problemów, ale panujący na sali rozgardiasz nie pozwolił na rzeczowe wyjaśnienia. Na pewno na dzień Zebrania nie ma jeszcze prawomocnych przepisów, jeśli chodzi o redystrybucję węgla. Jeśli one będą to gmina będzie realizować ustawowe zapisy, będzie zbierać od mieszkańców zapotrzebowanie i przystąpi do jego całkowitego zaspokojenia. Wójt, Artur Beniowski, pokusił się o osobistą refleksję, że na samorządy nakłada się kolejne zadania, ale nie idą za tym żadne środki finansowe, co oznacza, że cierpią na tym dotychczasowe realizowane przez gminę programy. Przykładem jest konstytucyjny zapis, że oświata w całości jest finansowana przez Państwo, gdy tymczasem gmina musi do niej dokładać 6 mln zł, które z powodzeniem mogłaby przeznaczyć na zupełnie inne cele bardzo potrzebne mieszkańcom.
Radny powiatowy, Jan Stanclik, starał się wytłumaczyć mechanizmy, jakie obowiązują przy podejmowaniu decyzji o usytuowaniu przejścia dla pieszych na drodze powiatowej oraz jakie kroki należy przedsięwziąć, aby zmienić ewentualne błędne lokalizacje.
Kolejne głosy, dotyczące chociażby ruchu na ulicy Krakowskiej i mających się niebawem odbywać prób włączenia do ruchu osób korzystających z budowanego „centrum handlowego” były ogólnie zagłuszane przez innych uczestników Zebrania, więc trudno je zanotować i przedstawić czytelnikom tejże relacji.
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła do przyjęcia następujące wnioski:
1. Remont ulic Podleskiej i Chabrowej,
2. Oświetlenie ulicy Brzozowej,
3. Zamontowanie lustra przy wyjeździe z ulicy Bialskiej na ulicę Krakowską,
4. Modernizacja placu zabaw obok przedszkola,
5. Przy przebudowie ulicy Granicznej poprawić wjazd na ulicę Krakowską,
6. Nadbudowa i zaasfaltowanie dziur na ulicy Godynia,
7. Sprawdzenie możliwości udrożnienia ruchu na ulicy Krakowskiej.
Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie i prowadząca Zebranie, Maria Maroszek, podziękowała za udział w Zebraniu i dokonała jego zamknięcia.
PS I tak naprawdę poważnie, jako osoba, która wielokrotnie pisała protokoły z różnego rodzaju spotkań i zebrań i wie, jak powinien wyglądać protokół ... wspólczuję pani, której przypadła rola sekretarza  tego Zebrania ...
Do góry