Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Obostrzenia związane z ptasią grypą

21. 12. 31
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1391
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, że w związku z potwierdzeniem wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermach zlokalizowanych w Bestwince przy ulicy Dworkowej złożył poprzez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wniosek do Wojewody Śląskiego o wydanie rozporządzenia ustalającego wokół stwierdzonego ogniska choroby obszarów zapowietrzonego i zagrożonego, na terenie których zostaną wprowadzone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) stosowne zakazy i nakazy.
Zwracam się zatem z prośbą o poinformowanie mieszkańców o ciążących na nich obowiązkach, m. in. takich jak:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
5) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
6) posiadaczowi zwierząt:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,
b) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
c) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków, właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.
Zgłoszenia miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków można przekazywać poprzez załączony formularz, którego skan można przesłać do Powiatowego Lekarza Weterynarii drogą mailową.


………………………………………………….                                    ………....……..dn……..…
                       (imię i nazwisko)

………………………………………………….                                                             
                                 (adres)

……………………………………….………….
                        (telefon)

                                                          
                                                            POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
                                                            W BIELSKU-BIAŁEJ
                                                            ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko-Biała

Zgłoszenie utrzymywania drobiu

1. Adres miejsca utrzymywania drobiu ……………………………..………………… ……………………………………………………………………………………………….
2. Gatunki i ilość utrzymywanego drobiu:
kury …………………………sztuk
gęsi ……………………………sztuk
kaczki …………………………sztuk
indyki …………………………..sztuk
perliczki ………………………..sztuk
inne ……………………………..sztuk
3. Oświadczam że jestem świadomy zagrożenia wystąpienia grypy ptaków i podjąłem /am niezbędne czynności zabezpieczające utrzymywany przeze mnie drób.

                                                                             ……………………………..
                                                                                    (podpis zgłaszającego)

 

Do góry