Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z XXXVIII sesji Rady Gminy Bestwina

21. 11. 22
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 754
W poniedziałek, 22 listopada, odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Bestwina, której przewodniczył przewodniczący, Jerzy Stanclik. Po wyczerpaniu proceduralnych punktów porządku obrad sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył wójt, Artur Beniowski. Poinformował, że gmina otrzymała w ramach „Polskiego Ładu” promesy wstępne i tak, na budowę sali gimnastycznej w Janowicach 5 mln zł i na chodnik przy ul. Witosa 1,3 mln zł. Ponadto otrzymaliśmy 2,3 mln zł na gospodarkę wodno – ściekową. Urząd Gminy wystąpił do Ministerstwa Środowiska, aby uzyskać zgodę na przeznaczenie tych środków na projekty i wymianę sieci wodociągowej (rury azbestowe i żelazne). Zakończono i odebrano wykonanie termomodernizacji elewacji Muzeum Regionalnego, odbyły się przed budynkiem uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na budowę trybuny na boisku w Bestwince, pozyskano 1 mln zł z funduszy covidowych z budżetu państwa. Zakończono termomodernizację tyłu budynku przedszkola w Kaniowie, gdzie znajdują się mieszkania, w ramach programu Cyfrowa Polska uzyskano 100 tys. zł na wymianę czy też zakup sprzętu komputerowego i serwerowni.
Prowadzona jest w gminie kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod kontem gospodarki śmieciowej i obejmuje okres od 2013 roku.
W piątek, 12 listopada, odbyło się w bielskim BCK wręczenie Nagrody im. ks. Londzina, gmina Bestwina typowała do tej nagrody Jerzego Zużałka.
Zajęliśmy pierwsze miejsce w powiecie bielskim biorąc pod uwagę procent zaszczepionych przeciwko COVID-19 mieszkańców, dzięki czemu otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 1 mln. zł. Drugie miejsce zajęły Czechowice-Dziedzice, trzecie Wilkowice.
Złożono do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu na 2022 r.
Rozpatrywano następujące projekty uchwał:
1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2021
3) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/269/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 11 października 2021 r. w sprawie określenia na 2022 rok stawek podatku od środków transportowych
4) Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina
5) Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych
6) Uchwała w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie
7) Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
8) Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
9) Uchwała w sprawie zmiany uchwały XIII/81/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej związane są z realizacją projektu Cyfrowa Gmina, prowadzono przedsięwzięcie Laboratoria przyszłości we wszystkich placówkach oświatowych (330 000 zł), budowa trybuny na boisku w Bestwince (1,3 mln), projekt chodnika przy ul. Witosa (100 000 zł).
W jednej z następnych uchwał ustalono miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Bestwina. Uzasadniając zmianę wynagrodzenia przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik, poinformował, że przyjęto maksymalną wysokość uposażenia wójta w gminach do 15 tysięcy mieszkańców. Kierowano się przy tym następującymi przesłankami: od 3 lat wynagrodzenie wójta jest obniżone o 20 %, nowe uposażenie będzie obowiązywało przez 2 lata do końca kadencji, w naszej gminie nie ma zastępcy wójta. Głównie dzięki staraniom wójta nasza gmina pozyskała środki zewnętrzne na wiele inwestycji, np.: bieżnia wokół boiska w Bestwinie – 0,5 mln zł, skatepark w Kaniowie – ponad 600 tys. zł, żłobek w Kaniowie – 1 mln zł, dwie części chodnika w Janowicach – 2,6 mln, trybuna na boisku w Bestwince – 1 mln, dwie części chodnika wzdłuż ul. Witosa – 2,3 mln, remont i termomodernizacja przedszkola w Bestwinie – ponad 1 mln zł, budowa sali gimnastycznej w Janowicach – prawie 5 mln zł.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk podkreślił, że czas pracy wójta jest nienormowany, jego dniówka nie wynosi 8 godzin, pracuje on nie tylko w Urzędzie gminy, ale jeździ po całej gminie, wyjeżdża do starostwa, do Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, a nowe wynagrodzenie wójta składać się będzie z: wynagrodzenie zasadnicze – 10 250 zł, dodatek funkcyjny – 3 150, dodatek specjalny – 4 020 zł + dodatek za wysługę lat oraz inne dodatki przewidziane przepisami prawa. Są to kwoty brutto. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
W związku ze zmianą ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów, podobnie jak w przypadku zmiany wynagrodzenia wójta, dokonano również zmiany miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych. Omówienia projektu uchwały dokonał wójt, Artur Beniowski i przekazał następujące informacje: dieta radnego wzrasta z 600 zł do 858,92 zł, diety zastępców przewodniczącego komisji, przewodniczącego komisji, zastępcy przewodniczącego rady i przewodniczącego rady wzrastają w niewielkim stopniu, i tak
dla radnych dieta w wysokości 40 % maksymalnej wysokości diety przewidzianej dla radnych gmin poniżej 15 tys. mieszkańców, radnym pełniącym funkcje w radzie gminy lub komisjach zwiększa się dietę, o której mowa w ust. 1 o kwotę stanowiącą 35% maksymalnej wysokości diety dla przewodniczącego rady, 10 % maksymalnej wysokości diety dla wiceprzewodniczącego rady i przewodniczących komisji, 5 % maksymalnej wysokości diety dla zastępcy przewodniczącego komisji.
Uchwała w tej sprawie została przyjęta 13 głosami za i jednym przeciw (Marek Szymański).
Pozostałe uchwały zostały przyjęte bez dyskusji.
W punkcie „sprawy bieżące” Grzegorz Kołodziejczyk zapytał, czy prawdą jest, że apteka z budynku przedszkola zostanie przeniesiona na ul. Krzywolaków, a jeśli tak to jakie są plany co do wykorzystania opuszczonych pomieszczeń? Wójt odpowiedział, że umowa najmu nie została do tej pory wypowiedziana, więc trudno mu potwierdzić tę informację. Jeśli faktycznie pomieszczenia zostaną opuszczone to będzie konieczna zmiana sposobu ich użytkowania oraz dostosowania do innej działalności.
Rada sołecka w Bestwince wnioskowała o zamontowanie lustra - Graniczna/Dudów (aby spełniać swoją rolę lustro musi być postawione już po stronie gminy Wilamowice, a więc wymaga to uzgodnienia z tamtejszym samorządem) , wykonanie projektu chodnika od kościoła w stronę Braci Dudów (gmina nie brała pod uwagę budowy takiego chodnika w najbliższej przyszłości, ale jeśli wniosek będzie podtrzymywany to zostanie wzięty pod uwagę), o modernizację ul. Ślosarczyka, zainstalowanie monitoringu na parkingu przy kościele (czynione są już działania w tym zakresie z uwagi na podejrzenie, że dochodzi w tym miejscu do handlu narkotykami), budowę chodnika na ul. Olchowej (jest wykonywany projekt wykonawczy, kiedy będzie znany kosztorys czynione będą starania o pozyskanie środków finansowych).
Sołtys, Marek Pękala, zgłosił potrzebę wykonania przejścia dla pieszych na ul. Krzywolaków w obrębie skrzyżowania z ul. Myśliwską i Furczyka oraz udrożnienie rowu przy ul. Dankowickiej powyżej skrzyżowania z ul. Floriana. Wójt odpowiedział, że zostały już takie prace zlecone Spółce Wodnej Melioracyjnej, rów zostanie wyczyszczony, a brzegi wzmocnione faszyną.
Roman Pacyga prosił o zdobycie informacji i przekazanie jej mieszkańcom odnośnie oddania do użytku wiaduktu nad ul. Ludową i otwarciem ul. Ludowej.
Do góry