Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Ranking gmin województwa śląskiego - gdzie jesteśmy?

21. 11. 21
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 2212
We wtorek, 16 listopada, w Katowicach odbyła się pierwsza z tegorocznych gal regionalnych rankingów, jaki w woj. śląskim przeprowadził Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL we współpracy z Urzędem Statystycznym w Katowicach.
Ranking Gmin Województwa Śląskiego jest bliźniaczą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim. W bieżącym roku zarząd Fundacji podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu według podobnych wskaźników w całym kraju.
W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego tworząc trzy odrębne kategorie oceny wskaźników.
„Ranking Gmin” to wyjątkowa inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem i zainteresowaniem samorządów przez kolejna lata również w innych województwach.
Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Organizatorzy rankingu mają nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.
Gmina Bestwina oceniana jest w kategorii gmin poniżej 20 tysięcy mieszkańców. W kategorii miast na prawach powiatu I miejsce zajęło Bielsko-Biała, w kategorii gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców zwyciężyły Tarnowskie Góry, a w naszej kategorii, czyli gmin do 20 tysięcy mieszkańców I miejsce zajęły Goczałkowice-Zdrój, II miejsce Buczkowice, III Wilkowice.
Gmina Bestwina sklasyfikowana została na 28 miejscu na 126 gmin. W powiecie bielskim lepsze od nas były jeszcze Kozy (10 miejsce), Jaworze (17). Wilamowice sklasyfikowano na 40 miejscu, Porąbkę na 78 Pozostałe gminy oceniane były w innych kategoriach.
O miejscu w rankingu decyduje wynik wyliczony w oparciu o wskaźniki mierzące potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę - ranking wskazuje więc w sposób obiektywny najlepiej radzące sobie wspólnoty gminne. Poniżej wszystkie wskaźniki, jakie brano pod uwagę oraz miejsce, jakie gmina Bestwina zajmuje w każdym z nich: 
Lp. Wskaźnik zł / % Lokata
1 Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 2436,37 zł 46
2 Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 747,30 zł 76
3 Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020 14,58 % 47
4 Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r. 440,61 zł 46
5 Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 175,59 zł 84
6 Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020 r. 172,55 podmiotów 31
7 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w % 61,44 % 22
8 Saldo migracji na 1000 ludności w 2020 r. 3,94 osób 42
9  Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r. 173,69 zł 14
10 Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r. 0,003702 % 122
11 Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r. 42,41 zł 44
12 Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r. 39,72 % 91
13 Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 r. -0,84 osób 21
14 Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020 r. 100 % 1
15 Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r. 8264,4 zł 98
16 Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2020 r. 0,066 % 14
Miejsce ogółem w województwie śląskim wśród gmin do 20 tys. mieszkańców 28

Tak dla zaspokojenia ciekawości – najwyższe średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 wśród gmin do 20 tys. w woj. śląskim miały Goczałkowice – 4 452,19 zł, a najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów, którego dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2019 roku wyniósł 44 000 zł.
Niepokojący jest ujemny przyrost naturalny w naszej gminie wynoszący - 0,84. Zmartwieniem powinien napawać ujemny przyrost naturalny włodarzy Wilkowic, gdzie wynosi on aż -8,11. Najgorzej pod tym względem prezentuje się Lelów -11,4775, a najlepiej Suszec 3,471381.
Mnie osobiście martwi odległe miejsce, jeśli wziąć pod uwagę udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r. Jest to 0,003702 % i plasuje nas na samym końcu rankingu – 122 miejsce na 126 gmin. Najlepiej pod tym względem prezentuje się Blachownia - 2,34.
Również nie jest najlepiej u nas z wydatkami bieżącymi na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r., wynoszą one 8264,4 zł, co daje nam 98 miejsce, gdy najlepsza gmina – Koszarawa przeznacza na ten cel 16617,83. Odległe miejsce zajmujemy również pod względem odsetka korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r. – 91 ze wskaźnikiem 39,72 %. Najlepsze są Łodygowice - 100,2743.
Jeśli chodzi o średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 to wydajemy na ten cel 747,30 zł. Najwięcej wydaje Lubomia - 2635,243 zł.

Wszystkie wyniki można zobaczyć - https://okst.pl/inicjatywy/ranking-gmin-slaska-1/wyniki

Do góry