Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Złoty Znak Związku ZOSP dla Tadeusza Czany, stopnie mianowania i nagrody wójta dla nauczycieli, wizyta posła, podatki w górę o 3,5% - wieści z sesji Rady Gminy

21. 10. 11
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 347
DekoracjaW poniedziałek, 11 października, odbyła się 36 sesja Rady Gminy Bestwina. Miała ona uroczysty i podniosły charakter, ponieważ gościł na niej poczet sztandarowy OSP, a przybyły na sesję członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Janusz Pierzyna, wręczył w towarzystwie wójta, Artura Beniowskiego, Złoty Znak Związku ZOSP RP, druhowi Tadeuszowi Czanie z OSP Janowice. Jest to najwyższe odznaczenie strażackie. Druh Tadeusz Czana znany jest w swoim środowisku od dziesięcioleci, jest wzorem dla młodych adeptów pożarnictwa. Był budowniczym jednostki OSP w Janowicach, przewodniczącym, pełnił wiele funkcji w strukturach strażackich, dał się poznać jako człowiek, który bez reszty oddaje się tej służbie. Janusz Pierzyna życzył druhowi Tadeuszowi Czanie, żeby radość z dzisiejszego dnia towarzyszyła druhowi przez wiele, wiele lat, a druhowie z jednostki, żeby darzyli odpowiednim szacunkiem.
Drugim bardzo ważnym wydarzeniem było wręczenie najwyższych stopni awansu zawodowego na poziomie gminy nauczycielom z naszych szkół, a także wręczenie nagród wójta gminy Bestwina.
Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymały: Alicja Szmagaj, Magdalena Nycz, Aleksandra Mąkosa, Sabina Bierońska i Magdalena Karkoszka.
Nagrody wójta gminy Bestwina przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymały: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie Urszula Kraus, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince Renata Cichowska-Gaździak, Anna Tomaszczyk z Bestwinki, Sonia Szalbot z Bestwiny, Jolanta Kuczyńska z Janowic, Sabina Bierońska i Agnieszka Czylok z Kaniowa.
Na ręce obecnych i wyróżnionych nauczycielek wójt, Artur Beniowski, złożył z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia wszystkiego dobrego, przede wszystkim cierpliwości, możliwości dalszego dokształcania się i rozwoju ku dobru dzieci i młodzieży.
W sesji brał udział również poseł na sejm RP, Przemysław Koperski, członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Antysmogowego, członek Komisji ds. Kontroli Państwowej. Przedstawił zagadnienia, jakim poświęca najwięcej czasu, głównie dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi. W dyskusji po jego wystąpieniu głos zabrali: Łukasz Furczyk, Artur Beniowski i Jerzy Stanclik.
Wójt złożył sprawozdanie z prac z okresu między sesjami: trwa budowa chodnika wzdłuż ul. Janowickiej, odbyła się uroczysta msza dożynkowa, 5 września odbyły się wybory Zarządu gminnego OSP, 50-lecie Zespołu Regionalnego, finał Wojewódzkiego Turnieju LZS, kończy się remont elewacji Muzeum Regionalnego, rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów w przyszłym roku, istnieje szansa, jeśli nie nastąpi wzrost kosztów, na które nie mamy wpływu na utrzymanie obecnej ceny od mieszkańca, zorganizowano punkt szczepień w Bestwinie, na boisku w Bestwinie odbyły się Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych Mistrzostwa Polski Seniorów i Mistrzostwa Polski Młodzików w Kajak Polo, Kaniów został wybrany najpiękniejszą wsią województwa śląskiego.
Mieszkańców zapewne najbardziej interesuje podejmowana na tej sesji Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2022 roku. Omawiając jej projekt wójt zaznaczył: podnoszenie podatków to nie jest nic przyjemnego ze względu na sytuację, że jest to przerzucanie kosztów funkcjonowania samorządów na mieszkańców, natomiast widząc, co się dzieje wokoło w kwestii wydatków, które dotykają samorządy, w tym nasz, proponuje teraz, aby w przyszłości uniknąć skokowego podniesienia, np. o 30%, zwiększenie w przyszłym roku podatku od nieruchomości oraz od środków transportu o 3,5%. Jest to i tak poniżej inflacji, a przecież nasz udział w dochodach z PIT znacznie się zmniejszy choćby w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku, podatnicy do 26 roku życia są zwolnieni z podatku, co również ma niebagatelne znaczenie, istnieje zagrożenie dla realizacji zadań bieżących. Wybrano „złoty środek”. Uchwały, które zawierają stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportu wyższe o 3,5% zostały przyjęte następująco: podatki od nieruchomości – jednogłośnie, od środków transportu – 12 za, 1 głos wstrzymujący się. Podkreślano, że przewidywana inflacja wynosić będzie między 5 a 6%.
Ponadto podjęto uchwały: Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2021, Uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów remontu drogi powiatowej, na zadanie pn.: "Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Bestwinie - na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do Szkoły Podstawowej", Uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina”, Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, Uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 września 2021r.
W sprawach bieżących wójt poinformował o rozmowach w wykonawcami budowy drogi S1. Prace terenowe mają się rozpocząć na wiosnę przyszłego roku, natomiast końcem października, początkiem listopada mogą się już rozpocząć prace geodezyjne związane z wytyczaniem trasy i oznakowaniami, więc należy się liczyć z tym, że w rejonie przede wszystkim ul. Pisarzowickiej mogą się pojawić pracownicy i podejmować działania związane z budową tej drogi ekspresowej. Na chwilę obecną brak więcej szczegółów. Wójt otrzymał mapkę z potencjalnymi kierunkami transportowymi obsługującymi tę inwestycję i należy się liczyć z utrudnieniami na Krakowskiej i Wyzwolenia od strony Bielska-Białej. Po innych naszych drogach tabor związany z budową tej drogi nie powinien się raczej poruszać, jednakże jaka będzie rzeczywistość czas pokaże.
Do góry