Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Zebranie Wiejske w Kaniowie zdecydowało o przeznaczeniu nagrody

21. 10. 02
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 595
IMG 1919IMG 1921IMG 1920IMG 1922IMG 1925Zebranie rozpoczął sołtys sołectwa Kaniów, Marek Pękala, witając wszystkich uczestników, w tym zaproszonych gości: Artura Beniowskiego, wójta gminy Bestwina i mieszkańca sołectwa Kaniów, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Agatę Szypułę, radnego powiatowego, Grzegorza Gawędę, radnych z sołectwa Kaniów: Grzegorza Owczarza i Romana Pacygę, prezesa Kombest-u, Wacława Waliczka, przewodniczącą KGW, Mieczysławę Głombek, prezesa Koła Emerytów, Tadeusza Maroszka, prezesa Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”, Romana Sasa, redaktora Magazynu Gminnego, Sławomira Lewczaka. Na listę obecności wpisały się 33 osoby.
Następnie sołtys, Marek Pękala, przedstawił propozycję porządku Zebrania, nie wniesiono do niego żadnych uwag i został on jednogłośnie przyjęty.
Sekretarzem Zebrania wybrano Jerzego Zużałka, a do Komisji Uchwał i Wniosków powołano Mirosława Kołodziejczyka i Adama Mikołajczyka.
Realizując kolejny punkt porządku Zebrania sołtys, Marek Pękala, poinformował o działalności Rady Sołeckiej i sołtysa w okresie od ostatniego Zebrania Wiejskiego. Pandemia koronawirusa przeszkodziła wszystkim w normalnym działaniu, Rada Sołecka również musiała dostosować się do wszystkich ograniczeń i zaleceń sanitarnych, dlatego też zebrania Rady Sołeckiej odbywały się rzadziej, niż normalnie, ale i tak konieczne było podejmowanie działań dotyczących sołectwa i gminy Bestwina. Zajmowano się przede wszystkim stanem dróg gminnych i powiatowych interweniując w Urzędzie Gminy i Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych, wysyłano monity oraz składano wnioski w sprawach planowanych inwestycji, opiniowano wnioski o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przejazd samochodami ciężarowymi. Na terenach rekreacyjnych zainstalowano monitoring. Sołtys uczestniczył w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i sesjach. Współpracowano ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, brano udział w ich zebraniach, uczestniczono w mszach dożynkowych, podejmowano interwencje we wszystkich sprawach dotyczących sołectwa i jego mieszkańców, na bieżąco współpracowano z dzielnicowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sołectwie.
Wójt, Artur Beniowski, nawiązał do otaczającej wszystkich rzeczywistości, tj. panującej pandemii koronawirusa i wszelkich związanych z nią ograniczeń oraz konsekwencji. Zwrócił uwagę, że lata 2020 i 2021 były nienajlepsze, ale i przyszłe wcale nie jawią się kolorowo, a to i z uwagi na konsekwencje wynikające z pandemii, jak również na plany Rządu RP, w wyniku których budżet gminy straci kilka milionów złotych.
W omawianym okresie w Kaniowie oświetlono ulicę Dworską i Ludową, wybudowano podwyższone przejście dla pieszych przy szkole, wymieniono lampy przy ulicach Dankowickiej i Krzywolaków, złożono do „Polskiego Ładu” remont ulicy Mirowskiej, a to ze względu na to, że nie ma już możliwości aplikowania o środki z programów powodziowych, wykonano projekt chodnika przy ul. Witosa od skrzyżowania z ulicami: Krzywolaków i Dankowicką w stronę przystanku kolejowego, wstrzymano projektowanie i wykonanie chodnika przy ul. Ludowej, a to ze względu na modernizację linii kolejowej wraz z infrastrukturą, planowane jest wykonanie planu chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich, wyremontowano ul. Jawiszowicką, wykonano remont chodnika przy ulicy Kóski, wybudowano chodnik wzdłuż ulicy Dankowickiej, odrestaurowano figurę Chrystusa przy ul. Kóski. Wykonano nowy przystanek autobusowy na ul. Jawiszowickiej, zabudowano nawodnienie boiska sportowego, oddano do użytku skatepark wraz z placem zabaw, na dniach zostanie złożony wniosek o dofinansowanie remontu kortu tenisowego na terenach rekreacyjnych, został wybudowany żłobek wraz z remontem części przedszkola, zamontowano progi zwalniające na ulicy Wędkarskiej, przeprowadzone prace na boisku LKS Kaniów, wyasfaltowano parking przy budynku LKS Kaniów, dofinansowano nowy samochód dla OSP Kaniów, zakupiono stroje i instrumenty dla Orkiestry Dętej, dofinansowano kursy autobusowe prowadzone przez Komunikację Beskidzką a dotyczące sołectwa Kaniów. W sumie gmina dopłaca do komunikacji 1 mln rocznie. Przy współudziale PG SILESIA wybudowano boisko wielofunkcyjne na terenach rekreacyjnych.
Po wystąpieniu wójta przystąpiono do zgłaszania propozycji przeznaczenia środków finansowych otrzymanych za I miejsce w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”. Marek Pękala zaznaczył, że nagroda wynosi 27 000 zł i Zebranie Wiejskie musi zdecydować na co przeznaczyć te środki. Wójt, Artur Beniowski, poinformował, że środki te mogą zostać przeznaczone na zadania, które należą tylko i wyłączne do właściwości gminy i powinny być wykorzystane do czasu następnej edycji konkursu.
Jako pierwsza głos zabrała dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Agata Szypuła. Złożyła gratulacje kaniowskiej społeczności za wygranie konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” i zaproponowała przeznaczenie nagrody na zakup mobilnej sceny na potrzeby szkoły, dzięki czemu możliwe stałoby się organizowanie imprez integracyjnych, co sprzyjać będzie lepszemu poznawaniu siebie, promowaniu rodzimych talentów, pielęgnowaniu tradycji, itd., itp.
Wójt, Artur Beniowski, zapytał, czy Pani dyrektor zrobiła rozeznanie co do ceny takiej sceny, ponieważ trudno teraz przewidzieć, czy uda się zapewnić środki w przypadku znacznego przekroczenia kwoty 27 000 zł.
Pani dyrektor odpowiedziała, że cena sceny to koszt około 24 – 26 tys. zł.
Mirosław Kołodziejczyk zasugerował, że skoro nagroda została przyznana za piękną wieś to środki powinny zostać przekazane na dalsze upiększanie wsi i zaproponował, aby nagrodę przeznaczyć na rewitalizację Parku Wiejskiego, ponieważ w pobliżu powstają kolejne osiedla mieszkaniowe, przybywa rodzin z małymi dziećmi i jest to miejsce, gdzie można byłoby odpocząć z dziećmi, a na dzisiaj park nie spełnia swojej roli. Proponował wybudowanie ścieżek i zakup ławeczek.
Tadeusz Maroszek zwrócił na problemy z zaopatrzeniem w wodę, na ciągłe awarie wodociągów i konieczność wymiany rur, wniósł, aby dofinansować działalność Kombest-u.
Grzegorz Gęszka przypomniał, że nagroda jest dla sołectwa Kaniów i już kilka lat temu była dyskusja, aby upiększyć centrum Kaniowa, tj. okolice Domu Gromadzkiego, budynku OSP i szkoły. Zgłosił, aby nagrodę przeznaczyć właśnie na ten cel.
Odbyła się krótka dyskusja na temat możliwości przekazania nagrody na określone cele, w której uczestniczyli: Artur Beniowski, Antoni Olek, Władysław Olek, Marek Pękala, Agata Szypuła.
Więcej wniosków w sprawie rozdysponowania nagrody nie zgłoszono i sołtys, Marek Pękala, przystąpił do głosowania. Wniosek, aby zakupić scenę poparło 13 mieszkańców, rewitalizacja Parku Wiejskiego zyskała aprobatę 12 mieszkańców, dopłatę do Kombest-u poparł 1 mieszkaniec, a upiększenie centrum Kaniowa również 1 osoba, 2 mieszkańców wstrzymało się od głosu.
Zakwestionowano liczbę oddanych głosów i sugerowano przeprowadzenie drugiego głosowania. Głosowanie przeprowadzono, większość w nim uzyskała rewitalizacja Parku Wiejskiego, ale znów doszło do nieporozumień, w międzyczasie dokonano weryfikacji listy obecności, ponadto poproszono o wyjście z sali osób, które nie były uprawnione do głosowania. Ostatecznie uznano, że pierwsze głosowanie jest ważne, liczba głosów zgadza się z liczbą uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania.
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu Zebrania, tj. dyskusji i wolnych wniosków.
Adam Mikołajczyk zapytał o działkę, przylegającą do marketu Dino, którą Urząd Gminy zakupił swego czasu pod parking.
Wójt przedstawił historię zakupu, przypomniał, że działka została zakupiona i planowano wykonanie parkingu, kiedy nie było tam marketu Dino, prowadzono rozmowy z właścicielem sieci Dino, ale nie był on zainteresowany podniesieniem działki i dzisiaj działka, na której mieści się sklep jest zalewana, budowa parkingu jeszcze bardziej pogorszyłaby sytuację i na pewno nie udałoby się zdobyć pozwolenia na jego wykonanie. Mieszkańcy muszą zdecydować, na co przeznaczyć tę działkę.
Antoni Olek zapytał o naprawę ulicy Stawowej. Wójt odpowiedział, że do końca października zostanie ona utwardzona skałą płoną.
Paweł Furczyk zapytał o ulicę Mirowską. Wójt odpowiedział, że został złożony wniosek o dofinansowanie z „Polskiego Ładu”, można uzyskać od 80 do 85 % dofinansowania, więc warto czekać na rozstrzygnięcie, ale to, jednakże ciągle się przesuwa.
Przy okazji nawiązał do problemów, jakie będą czekać samorządy w przyszłości w wyniku zmian w prawie. Szacuje się, że gmina Bestwina w wyniku różnych zmian w podatkach oraz podniesieniu kwot wolnych straci przeszło 4 mln zł po stronie dochodów. Poinformował, że samo utrzymanie bieżące szkół, bez inwestycji, to koszt 18 mln zł, a z budżetu państwa, które winno w całości pokrywać wydatki na oświatę otrzymujemy 12 mln, więc 6 mln musimy dokładać z własnego budżetu kosztem innych potrzeb.
Stanisław Koska zapytał, czy przy remoncie Mirowskiej zostaną wykonane również zjazdy do posesji? Wójt odpowiedział, że zjazdy zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego, tam, gdzie były wyasfaltowane, zostaną wyasfaltowane, gdzie były bruki zostaną na nowo ułożone bruki, itd.
Marek Wawrzos podniósł problemy z dojazdem do przedszkola. Jest on bardzo wąski, jadące w obu kierunkach samochody nie mogą się wyminąć, zasugerował więc wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.
Wójt odpowiedział, że mogłoby to wprowadzić jeszcze większy chaos, niż jest obecnie, użytkownicy drogi przyzwyczajeni są do obecnej sytuacji, sprawa wymaga głębokiego przemyślenia. Być może sytuacja poprawi się, kiedy apteka zmieni swoją siedzibę.
Beata Łukowicz przedstawiła petycję skierowaną do Zarządu Dróg Powiatowych o poprawę bezpieczeństwa na odcinku od boiska LKS Kaniów do skrzyżowania z ul. Kóski wraz z tym skrzyżowaniem. Prosiła mieszkańców o podpisanie się pod tą petycją.
Stanisław Kóska wniósł o wycięcie krzewów lub postawienie lustra na zakręcie w okolicach posesji Pani Okruta – ulica Mirowska.
Marek Englart podziękował za nową nakładkę na ulicy Jawiszowickiej i poprosił o kontrolę wału przeciwpowodziowego na wysokości posesji nr 19.
Grzegorz Hamerlak nawiązał do obietnic wybudowania kanalizacji w części Kaniowa, która jeszcze nie jest skanalizowana i zapytał, czy jest możliwość zapoznania się z planami, ponieważ buduje się wiele domów i ich właściciele chcieliby wiedzieć, jak zagospodarować swoje działki?
Wójt odpowiedział, że obecnie Urząd Gminy oczekuje na pozwolenie na budowę kanalizacji w południowej części Bestwiny po czym przystąpi do projektowania kanalizacji w Kaniowie, więc obecnie nie ma możliwości zapoznania się z taką dokumentacją.
Wywiązała się dyskusja na temat wymiany źródeł ciepła, wójt poinformował, że corocznie dofinansowuje się kwotą do 5 tysięcy złotych 100 wymian źródeł ciepła i będzie to kontynuowane, w ramach tej liczby dofinansowane będzie również zakładanie fotowoltaiki.
Wiesław Drąg zwrócił uwagę na niedopasowanie godzin odjazdów autobusów do potrzeb uczniów, prosił albo o zmianę godziny odjazdu autobusu na godzinę 6:00, albo uruchomienie dodatkowego kursu.
Marek Pękala poinformował, że odbędzie się spotkanie z Komunikacją Beskidzką w połowie października, więc będzie okazja porozmawiać o tym wniosku.
Krzysztof Gałuszka wniósł, aby wybudować chodnik przy ulicy Batalionów Chłopskich od „Krzyża” do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Osiedlową, ponadto wnosił o wymianę nakładki na ul. Rybackiej.
Wójt odpowiedział, że budowa ww. chodnika jest jednym z priorytetów, pytanie czy będą możliwości techniczne, zwrócił uwagę na zabudowę w przysiółku Miasteczko.
Radosław Bukowski zapytał o współpracę z PG Silesia. Wójt odpowiedział, że praktycznie od momentu przejęcia kopalni przez firmę Bumech nie ma żadnej współpracy, nie ma żadnego dialogu, trudno cokolwiek wyegzekwować, wysyłane monity pozostają bez odpowiedzi.
Jerzy Zużałek w imieniu mieszkańców bocznej uliczki przy ulicy Grobel Borowa prosił o zabudowę lustra lub przycięcie krzewów na posesji państwa Mireckich tak, aby zwiększyć widoczność, ponadto zgłosił konieczność wysypania poboczy, aby samochody mogły się łatwiej wymijać, pobocza te również często służą pieszym, proponował rozważenie budowy progów zwalniających, aby ograniczyć prędkość na tej ulicy. Zwrócił także uwagę na rozbite lustro. Zgłosił również konieczność naprawy ulicy Modrej.
Wójt odpowiedział, że została podpisana umowa z firmą, która zajmie się uzupełnianiem poboczy i wkrótce pobocza zostaną poprawione. Rozbite lustra są na bieżąco naprawiane, koszt jednej wymiany to około 1000 zł, zaapelował, aby zwracać uwagę na wandali, ponieważ takich napraw w trakcie roku jest wiele, a pieniądze można byłoby przeznaczyć na inne cele.
Grzegorz Hamerlak pytał, czy są plany poszerzenia ul. Łabędziej, ponieważ nie spełnia ona warunków drogi tranzytowej. Jeśli nie ma takiej możliwości to należałoby wykonać więcej mijanek, ponieważ jest tam znaczny ruch.
Wójt odpowiedział, że być może sytuacja poprawi się po oddaniu drogi w Dankowicach, będącej przedłużeniem ul. Dankowickiej (po stronie Dankowic Kaniowska). Poszerzenie ul. Łabędziej jest technicznie niemożliwe z uwagi na jej usytuowanie na wysokiej grobli, ale być może uda się jeszcze wykonać kilka mijanek.
Katarzyna Bierońska wniosła, aby wybudować chodnik przy ulicy Grobel Borowa lub przynajmniej wykonanie kilku mijanek.
Jerzy Zużałek zapytał o budynek UKS Set Kaniów. Wójt odpowiedział, że na razie brak możliwości finansowych, udzielone pozwolenie na rozbiórkę istniejącego budynku się niebawem kończy, więc trzeba będzie zająć się tym tematem.
Antoni Olek wskazał na konieczność naprawy ogrodzenia Parku Wiejskiego.
Tadeusz Maroszek apelował o zwiększenie dotacji dla Kombest-u celem zwiększenia ilości wymienianych wodociągów.
Marek Englart zapytał, czy jako właściciel domu w Kaniowie, ale nie mieszkaniec Kaniowa może brać udział w zebraniach wiejskich i głosowaniach, ponieważ poczuł się niekomfortowo, kiedy został poproszony o opuszczenie sali w momencie głosowania, a przecież jest mieszkańcem gminy i płaci podatki.
Udzielono odpowiedzi, że oczywiście może brać udział w zebraniach, jeśli jest to zebranie w sołectwie, w którym mieszka to wpisuje się na listę obecności, jako mieszkaniec sołectwa, natomiast w innym sołectwie wpisuje się na listę gości i nie bierze udziału w głosowaniu dotyczącym tego sołectwa.
Więcej głosów w dyskusji nie było. Odczytano propozycję Uchwały nr 1 Zebrania, przyjęto, że wszystkie zgłoszone wnioski zostaną głosowane łącznie (3 głosy wstrzymujące) i zostały one po odczytaniu przez Komisję Uchwał i Wniosków przyjęte przy 4 głosach wstrzymujących się.
Uchwała nr 1 Zebrania Wiejskiego w Kaniowie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków z konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2021” o treści: Zebranie wiejskie w Kaniowie postanawia, co następuje:
1. Środki stanowiące nagrodę w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2021” przeznacza się na:
- zakup mobilnej sceny na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie.
2. Podjęcie działań zmierzających do realizacji uchwały powierza się sołtysowi wsi Kaniów.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
została przyjęta 22 głosami „za”, przy 4 głosach wstrzymujących się i 1 głosie przeciwnym.
Prowadzący Zebranie sołtys, Marek Pękala, podziękował wszystkim za udział i zamknął Zebranie. Odbyło się ono w sali gimnastycznej szkoły podstawowej i trwało 2 godziny 30 minut.
Sekretarz Zebrania: Jerzy Zużałek
Do góry