Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Co dalej z Księgami Wieczystymi?

08. 06. 23
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 7497

Samorządy terytorialne Bestwiny i Czechowic – Dziedzic podejmowały na początku tego roku uchwały w sprawie utworzenia sądu rejonowego i prokuratury rejonowej w Czechowicach – Dziedzicach oraz zmiany obszaru właściwości Sądu Okręgowego i prokuratury Okręgowej w Bielsku – Białej. Zamierzenia te pilotowało starostwo powiatowe i zaangażowało do tego również posłów z Bielska – Białej. Były to działania podjęte wobec prób przeniesienia Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych z Czechowic – Dziedzic do Pszczyny. Poniżej odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie:

Pan Andrzej Płonka

         Starosta Bielski 

W odpowiedzi na pisma z dnia 15 lutego i 15 maja 2008 r. Nr ON-V-0712/9/08 w sprawie utworzenia sądu rejonowego i prokuratury rejonowej w Czechowicach-Dziedzicach oraz zmiany obszaru właściwości Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, adresowane do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, a przekazane celem załatwienia Departamentowi Organizacyjnemu - uprzejmie przedstawiam, co następuje:

Na wstępie należy podnieść, że przepis art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) zwolnił Ministra Sprawiedliwości z obowiązku dostosowania struktury sądownictwa powszechnego i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury do nowego podziału terytorialnego państwa.

Istotne znaczenie dla oceny zasadności wniosku w zakresie zmiany obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Pszczynie ma fakt, iż jest to średniej wielkości jednostka organizacyjna, która osiąga dobre wyniki w poszczególnych kategoriach rozpoznawanych spraw. Nie zachodzi zatem potrzeba odciążenia tego Sądu poprzez zmniejszenie wpływu spraw, co wynikałoby z ograniczenia jego właściwości miejscowej.
Wpływ spraw z obszaru gmin Bestwina i Czechowice-Dziedzice do Sądu Rejonowego w Pszczynie nie jest natomiast na tyle duży, aby uzasadniał powołanie i funkcjonowanie samodzielnego sądu rejonowego.
Utworzenie sądu rejonowego w Czechowicach-Dziedzicach nie znajduje zatem przekonującego uzasadnienia, gdyż nie gwarantowałoby efektywnego wykorzystania kadry orzeczniczej i administracyjnej   oraz środków budżetowych będących w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości.
Prokurator Apelacyjny w Katowicach oraz Prokuratorzy Okręgowi w Bielsku-Białej i Katowicach nie sprzeciwiają się proponowanej zmianie właściwości miejscowej Prokuratur Okręgowych w Biesku-Białej i Katowicach, jak też powołaniu prokuratury rejonowej w Czechowicach-Dziedzicach. Wskazują jednak, że dokonanie postulowanych zmian organizacyjnych byłoby uzasadnione jedynie w sytuacji objęcie zakresem działania nowej jednostki organizacyjnej gminy Wilamowice, podległej terytorialnie Prokuraturze Rejonowej w Bielsku-Białej. Związane to jest z faktem, że wpływ spraw z obszarów gmin Bestwina i Czechowice - Dziedzice jest zbyt mały, aby racjonalne było tworzenie prokuratury rejonowej obejmującej tylko ich obszar.
Zasadnicze znaczenie ma fakt, że zmiany obszarów działania jednostek organizacyjnych prokuratury możliwe są jedynie w sytuacji dokonania równoległych korekt w odniesieniu do jednostek sądowych, a wyłączenie gmin Bestwina i Czechowice-Dziedzice z obszaru Sądu Rejonowego w Pszczynie zostało negatywnie zaopiniowane przez Prezesa Sądu Okręgowego i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
Niezależnie od powyższego podnieść należy, że odległość do Bielska-Białej i Pszczyny z miejscowości położonych w gminach Bestwina i Czechowice-Dziedzice jest zbliżona. Przynależność wskazanych gmin do Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Pszczynie nie powinna powodować więc istotnych utrudnień w dostępie do sądu i prokuratury.
Biorąc pod uwagę zaprezentowane powyżej argumenty, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie przewiduje zmiany obszarów właściwości Sądów Okręgowych i Prokuratur Okręgowych w Bielsku-Białej i Katowicach, jak też powołania sądu rejonowego i prokuratury rejonowej w Czechowicach-Dziedzicach.

Podpisał Dyrektor Departamentu Organizacyjnego sędzia Karol Dałek

Do wiadomości: Pan Marian Błachut Burmistrz Czechowic-Dziedzic

Pan mgr inż. Stefan Wodniak Wójt Gminy Bestwina

Do góry