Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Jednogłośne absolutorium dla wójta

08. 04. 18
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4944
 Wczorajsza sesja Rady Gminy Bestwina, mimo że radni podejmowali 11 uchwał, miała spokojny przebieg. To rzadkość,jesli chodzi o sesje, na których podejmowane są uchwały w sprawie absolutorium dla wójta,czy też burmistrza, bo jest to najlepsza okazja dla wszelkiego rodzaju oponentów aby "dokopać" wójtowi/burmistrzowi i zaistnieć w mediach,wszak zawsze można coś znaleźć i wytknąć wykonawcom budżetu.
Radni w gminie Bestwina od dawna wypracowali swój własny styl pracy polegający na tym,że najwięcej dyskutuje się i wyjaśnia w czasie prac komisji stałych rady, a na sesji już, w zasadzie,podejmuje się tylko uchwały.Tak było i tym razem.

Wcześniej wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu w 2007 roku i udzielenie wójtowi absolutorium. We wniosku tym stwierdzono m.in., że:
- uchwalony na 2007 rok budżet przewidywał realizację dochodów w wysokości 21.120.396,86 zł. Dochody wykonano w kwocie 20.283.323,66 zł, co stanowi 96% planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 12.823.677,80 zł, wykonano w kwocie 12.035.542,77 zł, co stanowi 93,85 % planu.
- uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych przewidywał kwotę 27.768.989,86 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 26.005.261,55 zł, co stanowi 93,65%.
- na wydatki majątkowe zaplanowano 10.359.695,00 zł, wydatkowano 9.371.122,58 zł, co stanowi 90,46%, jednakże zaplanowane zadania zostały wykonane w 100%.

- na wydatki bieżące zaplanowano 17.409.294,86 zł, zrealizowano 16.634.138,97 zł, co stanowi 95,55% ogółu planu.
- planowany deficyt wyniósł 6.648.593,00 zł. Źródło sfinansowania deficytu stanowiły przychody z pożyczek i kredytu w kwocie 6.302.727,00 zł i wolnych środków w kwocie 721.729,00 zł.
- budżet zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 5.721.937,89 zł.
- ze środków budżetu spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 375.863,00 zł, na plan 375.863,00 zł.
- zadłużenie na koniec roku 2007 wyniosło 7.240.725,90 zł, co stanowi 35,7% dochodów wykonanych.
Wójt Stefan Wodniak podsumowując opinie przedstawione przez Komisje Rady oraz dyskusję nad wykonaniem budżetu, stwierdził, że realizacja budżetu była bardzo trudna. Nie udało się wyegzekwować zaległości podatkowych od upadłego Wodzisławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego na kwotę 378 tys. zł oraz firmy Alwas na kwotę 56 tys. zł. W sumie zaległości podatkowe nie ściągnięte od osób prawnych wyniosły ponad 472 tys. zł. Osoby fizyczne nie odprowadziły do budżetu w formie podatków ponad 65.700 zł.
Nie udało się zrealizować sprzedaży wszystkich działek budowlanych, które gmina wystawiła do sprzedaży w formie przetargu.
 Nie sprzyjały realizacji budżetu ciągle przesuwające się terminy posiedzeń komisji dysponujących środkami, o które występowała gmina, dotyczy to zarówno funduszy unijnych, jak i krajowych.
Najważniejsze,że realizowana jest beż żadnych poślizgów, a wręcz przeciwnie, budowa oczyszczalni ścieków, a także to,że wykonano w 100 % założone inwestycje majątkowe.
Radni przyjęli wszystkie argumenty wójta za uzasadnione i jednomyślnie udzielili mu absolutorium. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek złożył wójtowi Stefanowi Wodniakowi, a także na jego ręce, podległym mu pracownikom, gratulacje z racji uzyskania absolutorium i wysokiego wykonania budżetu w 2007 roku.

Do góry