Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Silesia za 111 522 000,00 zł ?

07. 10. 31
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 7357
Kompania Węglowa (KW), którą kieruje Grzegorz Pawłaszek , ogłosiła dzisiaj przetarg na sprzedaż kopalni Silesia. Potencjalni inwestorzy mają do 9 listopada czas na zapoznanie się z dokumentacją kopalni z Czechowic-Dziedzic.

Dokumentacja liczy prawie 5 tys. stron i zawiera wszystkie informacje, m.in. o złożach węgla.
To pierwsza publiczna sprzedaż kopalni w Polsce. Silesia ma około 200 mln ton węgla energetycznego. Jednak aby zacząć go wydobywać, trzeba zainwestować co najmniej 300 mln zł. Nowy właściciel musi jeszcze podpisać umowę społeczną z załogą oraz uzyskać zgodę na eksploatację węgla.

Oto treść ogłoszenia: 

Kompania Węglowa SA ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice Wschód Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000057506, z siedzibą przy ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, NIP 634-012-51-23; Regon 003473087; wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 1.917.128.000,00 zł ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą - Ruch II Silesia KWK „Brzeszcze-Silesia" należącej do Kompanii Węglowej SA

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi: 111.522.000,00 zł netto powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Wadium wynosi: 4.000.000,00 zl.


Przetarg nieograniczony zorganizowany jest na podstawie Uchwały Zarządu Kompanii Węglowej SA nr 2124/2007 z dnia 30.10.2007 r.

Czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu.

Czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu określone są w Regulaminie przetargu nieograniczonego przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Ruch II Silesia KWK „Brzeszcze-Silesia" (zwany dalej Regulaminem Przetargu). Materiały informacyjne o przedmiocie przetargu zawarte są w Memorandum Informacyjnym.Regulamin Przetargu i Memorandum Informacyjne udostępnione zostaną potencjalnym oferentom, reprezentowanym przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli, w budynku administracyjnym wchodzącym w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Ruch II Silesia KWK „Brzeszcze-Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Górniczej, sala konferencyjna w dniach od 9.11.2007 r. do 13.12.2007 r., w godzinach od 8.00 do 15.00 po uprzednim okazaniu przez reprezentanta potencjalnego oferenta odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienie do działania, pełnomocnictwa oraz po złożeniu przez potencjalnego oferenta oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych od Kompanii Węglowej SA w związku z przetargiem oraz w związku z badaniem przedmiotu sprzedaży, o treści określonej przez Kompanię Węglową SA. W

Składanie ofert

Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami niniejszego ogłoszenia i Regulaminu Przetargu w formie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed jej otwarciem, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu należy składać w Biurze Przekształceń i Restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA w Katowicach ul. Powstańców 30, pokój nr 200 w godz. 8.00-15.00 w terminie do 14 grudnia 2007 r. do godziny 12.00.


Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać wyłącznie:

-  adres: Kompania Węglowa SA, ul. Powstańców 30,
40-039 Katowice,

-   informację: Przetarg nieograniczony na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Ruch II Silesia KWK „Brzeszcze-Silesia", należącej do Kompanii Węglowej SA,

-   sformułowanie: Nie otwierać przed dniem 17 grudnia 2007 r. przed godziną 10.00.

Część jawna przetargu - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 grudnia 2007 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Kompanii Węglowej SA w Katowicach ul. Powstańców 30 w Sali nr 60.

Związanie ofertą

Oferent, którego oferta została wybrana w drodze postępowania przetargowego, związany jest złożoną ofertą do dnia zawarcia umowy sprzedaży, jednakże nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2008 r. Wybór oferty nie stanowi zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach oferty wiążą oferentów do dnia pisemnego albo w drodze ogłoszenia, w dacie wcześniejszego z tych zdarzeń, powiadomienia o wyniku przetargu lub o odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu albo o zakończeniu przetargu bez wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu przetargu.

Kompania Węglowa SA zastrzega, że zawarcie umowy wymaga uzyskania zgód i pozwoleń przewidzianych przepisami prawa oraz organów statutowych Kompanii Węglowej SA, zgodnie ze statutem Kompanii Węglowej SA. Statut Kompani Węglowej SA dostępny jest w ramach Memorandum Informacyjnego.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

Jedynym kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej 'oferty jest zaoferowana cena.

Zaplata ceny

Nabywca jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty całej ceny sprzedaży uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Kompanii Węglowej SA. Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie określony przez Kompanię Węglową SA.

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości określonej powyżej oraz spełnienie wymagań określonych w Regulaminie Przetargu.

Wadium wnosi się w pieniądzu lub formie czeku potwierdzonego przez bank, bezwarunkowych gwarancji bankowej na pierwsze żądanie albo gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności nie krótszym niż do 2 lipca 2008 r. włącznie.

Wadium wnoszone w gotówce należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Kompanii Węglowej SA prowadzony przez Bank PKO BP SA o numerze 65 1020 2313 0000 3402 0023 9764 z wpisaniem na dowodzie przelewu hasła „Wadium na przetarg-sprzedaż-Ruch II Silesia KWK „Brzeszcze-Silesia". Kopię dokumentu przelewu należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.

Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Kompanię Węglową SA za dokonane prawidłowo, jeżeli rachunek bankowy określony powyżej zostanie uznany kwotą wadium najpóźniej w terminie do 14 grudnia 2007 r. do godziny 10.00. Wadium w innej postaci niż pieniądz należy dostarczyć do Biura Przekształceń i Restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA w Katowicach przy ul. Powstańców 30, pokój nr 200 w godz. 8.00-15.00, w formie oryginału dokumentu najpóźniej w terminie do 14 grudnia 2007 r. do godziny 10.00. Kopię tego dokumentu wraz z kopią potwierdzenia złożenia należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.

Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostało wybrana, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty lub odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, zakończenia przetargu bez wyboru najkorzystniejszej oferty albo jeżeli przetarg został unieważniony z przyczyn leżących po stronie Kompanii Węglowej SA. Wyłącza się4 § 2 zd. ostatnie kodeksu cywilnego. zastosowanie przepisu art. 70

Wadium oferenta, którego oferta została wybrana, złożone w pieniądzu zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez oferenta w innej formie, ulega ono zwrotowi niezwłocznie po zapłaceniu całej ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz Kompanii Węglowej SA, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy lub nie dojdzie do zawarcia umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi oferent.

Due diligence

Potencjalni oferenci mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży oraz przeprowadzić badanie przedmiotu sprzedaży (due diligence) w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu. Opłata za udostępnienie materiałów w ramach due diligence wynosi 5.000,00 zł netto.

Pozostałe warunki przetargu.

Kompania Węglowa SA zastrzega sobie prawo:

-   odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny,

-   zakończenia przetargu bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny,

-   unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

0 powyższych okolicznościach Kompania Węglowa SA poinformuje w sposób identyczny jak o przetargu oraz pisemnie potencjalnych oferentów, którzy przystąpili do procedury due diligence.

Kompania Węglowa SA odrzuco ofertę:

-   złożoną po terminie lub

-   niespełniającą warunków określonym w ogłoszeniu i Regulaminie Przetargu.

Informacji dotyczących przetargu udzielają: -Mariusz Góral, tel. (0-32) 757 22 04 -Tadeusz Kozieł, tel. (0-32) 757 22 25

Kompania Węglowa SA zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia lub warunków przetargu.

0 powyższych okolicznościach Kompania Węglowa SA poinformuje w sposób identyczny jak o przetargu oraz pisemnie potencjalnych oferentów, którzy przystąpili do procedury due diligence.

Do góry