Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Jesienne Zebrania Wiejskie Kaniów na początek

07. 10. 29
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 7661

 Rozpoczął się cykl Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach naszej gminy. W niedzielę 28 października zapoczątkowało go Zebranie Wiejskie w Kaniowie. Sołtys Marek Pękala przywitał zaproszonych gości w osobach: wójta gminy Stefana Wodniaka i jego zastępcy Artura Beniowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Zużałka, dyrektora CKSiR Grzegorza Bobonia, prezesa Kombestu Wacława Waliczka, prezesa Spółki dla Zagospodarowania Wspólnot Pastwiskowych Mariana Górę, prezesa Kółka Rolniczego Władysława Homę, przedstawiciela Spółki wodno – melioracyjnej Eugeniusza Furczyka oraz głównego inżyniera mierniczo – geologicznego KWK „Brzeszcze – Silesia”.

Po załatwieniu spraw proceduralnych wójt Stefan Wodniak szeroko omówił założenia do budżetu na 2008 rok, zaznaczając, że są to wstępne przymiarki, a ostateczny projekt budżetu zostanie przekazany przewodniczącemu Rady Gminy do 15 listopada. I tak w sołectwie Kaniów planowane są następujące wydatki:

 • melioracje wodne -70 000 zł,
 • budowa oczyszczalni ścieków – 3.770.000 zł (dotychczas wydatkowano 4.800.000 zł a w tym roku zostanie jeszcze wydatkowane 2.200 000 zł),
 • kanalizacja sanitarna – kolektor tłoczny od obecnej oczyszczalni ścieków do nowej – 3 000 000 zł,
 • wykonanie nawierzchni asfaltowych – ul. Jagodowa oraz ul. Młyńska – kontynuacja – 150 000 zł,
 • chodnik wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Krzywolaków do kościoła – 100 000 zł,
 • przejście pod torami od ul. Torowej na ul. Sportową w Bestwince – poprawa bezpieczeństwa  dzieci i młodzieży udających się do szkoły w Bestwince,
 • ul. Myśliwska – wykonanie przepustu – 5 000 zł,
 • ul. Dankowicka - wykonanie przepustu – 6 000 zł,
 • ul. Hamerlaka – naprawa przełomów,
 • prace remontowe w budynku komunalnym przy ul. Batalionów Chłopskich,
 • wymiana przystanków autobusowych: w „Piekle” na ul. Czechowickiej, koło p. Mleczko w „Miasteczku” oraz przy „Krzyżu”,
 • remont OSP Kaniów – zależny od zakwalifikowania go do finansowania ze środków strukturalnych,
 • rekultywacja składowiska odpadów – 1 500 000 zł,
 • oświetlenie ul. Mirowskiej i ul Grobel Borowa( ciąg dalszy) – 25 000 zł,
 • LKS „ Przełom” Kaniów – 22 000 zł + opłacanie instruktora,
 • UKS „Set” Kaniów – 15 500 zł + opłacanie instruktora,
 • Planowane są także wydatki na budowę ul. Witosa oraz budowę Ośrodka rekreacyjno – sportowego w Kaniowie  (tereny UKS „Set”) finansowane ze środków strukturalnych.

W dalszej części wystąpienia wójt przedstawił problemy, jakie występują z pozyskaniem środków pozabudżetowych. Powierzenie Polsce organizacji Euro 2012 zakłóciło proces przeprowadzania konkursów oraz zmniejszyło pulę na ich realizację poprzez przesunięcie środków na budowę infrastruktury do organizacji Euro 2012. Największy problem występuje z budową oczyszczalni i kanalizacji, ponieważ koszt ich budowy wynosi prawie tyle co cały budżet gminy. Dotychczasowy zakres finansowany jest pożyczką z WFOŚiGW. Aby uzyskać częściowe umorzenie należy oddać oczyszczalnię do użytku i uzyskać efekt ekologiczny. Uzyskanie efektu ekologicznego wiąże się z kolei z doprowadzeniem kolektorami sanitarnymi ścieków do tejże oczyszczalni, a budowa kolektorów nie może na razie ruszyć pełną parą, ponieważ brak na ten cel środków. Same kolektory mają kosztować 16 730 000 zł ( I etap). Gmina złożyła wnioski na środki unijne do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i czeka na rozstrzygnięcie. Aby doprowadzić ścieki podjęto decyzję o budowie kolektora łączącego dotychczasową kaniowską oczyszczalnię z nowo budowaną a tą pierwszą traktować jako przepompownię. Pozwoli to doprowadzić 70 m3  ścieków, również ścieki z dotychczasowej oczyszczalni w Bestwince mają zostać skierowane do nowej oczyszczalni, co powinno pozwolić na uzyskanie efektu ekologicznego. Oczyszczalnia ścieków ma zostać oddana do użytku w 2008 roku.

Problemy występują także z remontem OSP Kaniów. Gminy nie stać na sfinansowanie całości prac, dlatego też złożyła wnioski o środki unijne. Mimo zabezpieczenia w budżecie połowy środków wg kosztorysu nie można rozpocząć prac, ponieważ pozbawiłoby to gminę możliwości ubiegania się o środki unijne.

Po wystąpieniu wójta głos zabrał główny inżynier mierniczo – geologiczny kop. „Brzeszcze – Silesia” i omówił problemy związane z usuwaniem szkód górniczych. Przypomniał, że w stosunku do kop. „Silesia” może nastąpić zmiana właściciela, ale to nie spowoduje utraty możliwości ubiegania się o naprawę szkód, chociaż trudno dzisiaj powiedzieć co zostanie postanowione co do podmiotu zobowiązanego do ich naprawy czy usunięcia.

Bardzo istotne dzisiaj jest terminowe zgłoszenie szkody, przestrzegał aby zrobić to pisemnie. Najwięcej zarzutów ze strony uczestników zebrania dotyczyło braku należytego utrzymania rowów i cieków wodnych zlokalizowanych na terenach objętych zasięgiem szkód górniczych. Przedstawiciel kopalni bronił się stwierdzeniami, że np. zarastanie rowów trawą nie jest szkodą górniczą, więc nie obliguje to kopalni do wykaszania rowów, ponadto kopalnia nie może też wydawać własnych środków tam, gdzie nie jest uregulowany stan prawny rowów. To samo dotyczy wałów przeciwpowodziowych.

Konkludując, wobec sporej ilości głosów krytycznych, zaproponował spotkanie przedstawicieli kopalni, sołtysa, spółki wodno – melioracyjnej i bezpośrednio zainteresowanych.  Wójt uzupełnił to grono o przedstawicieli starostwa powiatowego i Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Przedstawiciel kopalni podał numer telefonu pod którym można zgłaszać szkody górnicze lub zasięgnąć informacji o procedurze postępowania w sprawie ich usuwania, tj. (032) 3255535.

W sprawach bieżących sołtys omówił realizację wniosków z poprzednich zebrań, zarówno tych, które były do załatwienia przez Urząd Gminy, jaki tych, które wymagały zaangażowania starostwa. Najważniejsze z nich to poprawa bezpieczeństwa na ul. Czechowickiej poprzez oznakowanie poziome, co zostało wykonane. W innych sprawach skierowanych do starostwa zwołana została wizja lokalna, która odbędzie się 6 listopada. Prowadzone są rozmowy z przewoźnikiem „Marbus” w sprawie kursów wieczorem oraz w soboty i niedziele. Wymaga to jednak zmiany zapisów w koncesji, której udziela starostwo powiatowe.

Sołtys podziękował publicznie Markowi Głąb za zakup kosza do koszykówki (zainstalowany w Parku Wiejskim) oraz Leszkowi Kosmatemu za sfinansowanie renowacji konserwacji Krzyża w Kaniowie.

Wielką bolączką sołectwa są akty wandalizmu i słabe zainteresowanie policji. Mimo ustaleń podjętych na sesji Rady Gminy, że w okresie wakacji dzielnicowy pełnił będzie dyżur w Kaniowie doszło tylko raz do takiego dyżuru.

Omówił następnie Plan Odnowy Sołectwa Kaniów, którego przyjęcie do realizacji  w dalszej części zebrania zostało przegłosowane.

Odpowiadając na jeden z wniosków  z poprzedniego zebrania, zastępca wójta Artur Beniowski przedstawił dochody każdego sołectwa gminy, i tak z Bestwiny do budżetu gminy wpływa 1 250 860 zł, z Kaniowa 1 214 532 zł, z Bestwinki – 437 146 zł , z Janowic – 144 499 zł.

W sprawie poprawy bezpieczeństwa i ograniczania aktów wandalizmu urząd gminy chce podpisać umowy z firmami ochroniarskimi, które już na terenie gminy ochraniają wiele różnych obiektów, zamierza się również w miejscach narażonych na działanie wandali zainstalować urządzenia do monitoringu.

Wójt jako ciekawostkę podał, że gmina Bestwina jest na pierwszym miejscu w powiecie pod względem wielkości dochodu na jednego mieszkańca. Przyczynił się do tego wzrost zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz zameldowania się, po wybudowaniu domu, osób o dochodach znacznie powyżej średniej krajowej.

W trakcie dyskusji mieszkańcy upominali się, m.in. o naprawę ul . Modrej, obkaszanie jej poboczy, wykonanie przejścia dla pieszych i rowerzystów od strony Czechowic – Dziedzic na jej przedłużeniu, o naprawę wałów przeciwpowodziowych, poprawę jakości wody w wodociągach, zwłaszcza na ul. Torowej, asfaltowanie ul. Młyńskiej, oświetlenie ul. Łabędziej, wykonanie placu zabaw przy przedszkolu.

Prezes Spółki Pastwiskowej Marian Góra naświetlił aktualną sytuację Spółki i przesłanki do podjęcia decyzji o jej rozwiązaniu. Przypomniał, że dzięki Spółce wykonano chodnik wzdłuż ul. Krzywolaków, dofinansowywano działalność klubów sportowych, straż pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich, Orkiestrę Dętą. Walne Zebranie Spółki planowane jest na 11 listopada. Jeśli w tym dniu nie będzie kworum to po raz drugi zwołane zostanie 25 listopada br.

Prezes Kółka Rolnicza Władysław Homa poinformował zebranych, że pomimo kłopotów na początku roku, jakie przeżywało Kółko, obecnie i przez najbliższe 3 lata nie przewiduje zagrożenia dla jego działalności.

Komisja Uchwał i Wniosków poddała pod głosowanie zgłoszone w trakcie zebrania wnioski, zostały one przyjęte jednogłośnie.

Rozpoczęte o 10.20 Zebranie zakończyło się o 13.45.

Do góry