Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Strategia Rozwoju Gminy Bestwina

07. 09. 24
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 6267
Na najbliższej sesji Rady Gminy Bestwina w czwartek 27 września 2007 r. radni przyjmować będą Strategię Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2007 – 2013.
Internauci już dzisiaj, klikając w położoną w lewej stronie okna przeglądarki zakładkę Strategia rozwoju gminy, mogą zapoznać się z tym projektem. Jest to dosyć obszerne opracowanie zawierające oprócz strategicznych zamierzeń również wstęp, w którym opisana jest nasza gmina, jej położenie, charakterystyka społeczna, infrastruktura, zabytki, możliwości rekreacji i uprawiania sportu, struktura podmiotów gospodarczych itp., itd.
Obecna Strategia Rozwoju Gminy Bestwina powstała z potrzeby weryfikacji i aktualizacji zapisów Strategii opracowanej w 1997 r.; strategia obejmowała lata 1998-2006. Aktualizacja zapisów strategicznych jest wynikiem nowej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, województwa śląskiego oraz Polski, związanej głównie z wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Potrzeba aktualizacji podyktowana jest również uwarunkowaniami lokalnymi oraz pojawieniem się nowych potrzeb społecznych.
Zaktualizowana Strategia odpowiada potrzebie kompleksowego i długookresowego podejścia do rozwoju gminy w kontekście możliwości pozyskania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Metodę opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2007-2013 określić należy jako ekspercko - partnerską, ponieważ koncepcja Strategii powstała jako opracowanie firmy IR Consulting S.C. Izabela Żelichowska, Renata Żmija z Bielska-Białej przy partnerskim udziale przedstawicieli Zarządu Gminy, Rady Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz samych mieszkańców, który mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach społecznych.
Cała Strategia TUTAJ

Do góry