Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z I sesji Rady Gminy Bestwina w kadencji 2024 - 2029

24. 05. 06
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 425
Pierwszą sesję Rady Gminy Bestwina w kadencji 2025 – 2029 zgodnie z przepisami otworzył przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, Marcin Furczyk, po czym przekazał jej prowadzenie najstarszemu wiekiem radnemu, Jerzemu Stanclikowi. Na sali obrad obecni byli księża z Bestwiny, Bestwinki i Janowic, dyrektorki szkól podstawowych, prezesi jednostek OSP, prezeski KGW, prezesi i przewodniczący stowarzyszeń i organizacji działających w gminie Bestwina, panie i pan sołtys, kierownicy referatów Urzędu Gminy, mieszkańcy. Zdjęcia TUTAJ
Marcin Furczyk wręczył każdemu z wybranych radnych oraz wójtowi gminy zaświadczenia o wyborze, po czym nastąpiło ślubowanie radnych. Rotę ślubowania odczytała radna Magdalena Wizner, a każdy z radnych wypowiadał słowo „Ślubuję” i mógł dopowiedzieć „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania nastąpił wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru przewodniczącego Rady Gminy. W jej skład weszli: Wiesława Ochman – Szeliga (przewodnicząca Komisji), Roman Pacyga i Wojciech Janeczko.
Na przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono Jerzego Stanclika i Przemysława Magierę. W wyniku głosowania 12 głosami ZA przewodniczącym Rady Gminy Bestwina wybrany został Jerzy Stanclik.
Jerzy Stanclik podziękował za udzielone mu po raz kolejny zaufanie i wybór na tą zaszczytną funkcję.
Kolejnym punktem obrad było złożenie ślubowania przez wójta Grzegorza Bobonia. Rotę ślubowania odczytała ponownie radna Magdalena Wizner.
Wójt Grzegorz Boboń złożył podziękowania za wybrane go na urząd wójta i wygłosił swoje expose. Oto jego treść:
„Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Czcigodni księża,
Mieszkańcy Naszej Gminy,
Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie podczas kampanii wyborczej. W szczególności dziękuję mojej rodzinie, znajomym, przyjaciołom, współpracownikom z GOK i mojemu komitetowi wyborczemu „Wspólnota i Postęp”, a przede wszystkim Wyborcom, którzy zdecydowali się oddać swój cenny głos na moją osobę. Jestem tu dzięki Mieszkańcom i dla Mieszkańców. Dlatego też sprawowanie funkcji wójta będę prowadził w duchu wsłuchiwania się w to co inni mają mi do powiedzenia, gdyż jak podkreślałem to w kampanii wyborczej „miejmy różne zdania, ale wspólny cel” – tym celem jest dobro Mieszkańców i zrównoważony rozwój naszej gminy.
Hasło, które mi towarzyszyło podczas wspomnianej kampanii „Nie obietnice wyborcze, ale realne działanie na rzecz Gminy i jej Mieszkańców” będzie mottem przewodnim mojej pracy dla dobra naszej gminy.
Wyrazy uznania i słowa podziękowania kieruję, jak to już pisałem w mediach społecznościowych, jak również w Magazynie Gminnym do kandydatów i kandydatek reprezentujących wszystkie komitety wyborcze, którzy ubiegali się o zaufanie Mieszkańców naszej gminy w tych wyborach. Nie wszystkim mogło się udać, to zrozumiałe, ale Państwa gotowość do pracy na rzecz naszej społeczności jest budująca i godna podziwu.
Szanowni Państwo!
Deklaruję Państwu chęć współpracy z Radą Gminy Bestwina, sołtysami, radami sołeckimi oraz z wszystkimi Mieszkańcami gminy. Pełniąc funkcję wójta będę pamiętał, że na szczególną uwagę zasługują Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Kluby Sportowe i wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy.
Szanowni Państwo!
Być wójtem, to nie rządzić i dzielić, ani uprawiać politykę. Być wójtem to służyć. Służyć wszystkim bez wyjątku Mieszkańcom gminy Bestwina. Tak postrzegam swoją misję i misję mojego urzędu. Nie jako zaszczyty i władzę dla samej władzy, lecz służbę i odpowiedzialność za losy naszej Małej Ojczyzny.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!
Stoję przed Wami w poczuciu dumy, ale i ogromnej odpowiedzialności, za los Mieszkańców naszej gminy.
Proszę Was o współpracę. Chcę dziś powiedzieć bardzo dobitnie – nie jesteśmy tu dla siebie. Jesteśmy tu dla Mieszkańców gminy Bestwina.
Drodzy Mieszkańcy!
Dziękuję, że postawiliście na mój program, na mój sposób zarządzania. Wygraną przyjmuję z wielką satysfakcją, ale przede wszystkim z wielką pokorą. Bez cienia triumfalizmu.
Nie chcę dziś mówić o tym, co zamierzamy zrobić, by żyło nam się lepiej. Bo chcemy bardzo dużo – ale zostało to wielokrotnie powiedziane i zapisane w moim programie wyborczym. Chcę dziś powiedzieć jedynie, że będziemy to realizować: Wspólnymi siłami! Ponad podziałami!
Szanowni Państwo Radni!
Wierzę, że w najważniejszych sprawach potrafić będziemy się porozumieć, bo cel mieliśmy i mamy taki sam, a jest nim dobro gminy Bestwina i jej Mieszkańców. Jestem pewien, że od dziś począwszy, całą naszą pozytywną energię skierujemy w ciężką i efektywną pracę. Będziemy razem owocnie współpracować w spokojnej i twórczej atmosferze dialogu dla dobra nas wszystkich.
Dołożę wszelkich starań, aby pozycja gminy Bestwina wzrastała, nie tylko w powiecie bielskim, ale całym województwie śląskim. Mieszkańcy naszej gminy na to zasługują i tego oczekują!
Mam świadomość wielkości otrzymanego zaufania i zrobię wszystko, aby nie zawieść Państwa oczekiwań i nadziei.”
Przewodniczący Rady Gminy po wysłuchaniu expose ogłosił chwilę przerwy, a następnie przystąpiono do dalszych obrad.
Grzegorz Owczarz złożył wniosek o rozszerzenie porządku sesji o wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy, powołanie komisji stałych Rady Gminy oraz wybór komisji skrutacyjnej do obsłużenia tych wyborów.
Radna Ewa Slezak zgłosiła trzy wnioski. Jeden z nich dotyczył sposobu informowania mieszkańców o decyzjach, jakie zapadają w czasie sesji Rady Gminy Bestwina. Jej zdaniem na sesji, zgodnie ze Statutem, wójt powinien omówić każdą z głosowanych uchwał i w klarowny sposób uzasadnić potrzebę jej podjęcia, a nie tylko przedstawiać jej numer i tytuł, bo to nic mieszkańcom nie mówi. Przewodniczący Komisji, która opiniuje uchwałę, powinien zreferować jak nad taką uchwałą obradowali radni, jakie mieli uwagi i postulaty.
Wniosła o dodanie funkcji „zapytania i interpelacje radnych” do systemu eSesja obsługującego obrady Rady Gminy. W ten sposób mieszkańcy mogą mieć wgląd, jak pracuje ich radny.
Wnosiła o zmianę sposobu transmitowania sesji, ponieważ do tej pory mieszkańcy mogli oglądać tylko plecy wójta i niektórych radnych, a nie powinno tak być. Zdaniem radnej zaproponowane zmiany zapewnią zmianę postrzegania pracy radnych.
Radna Wiesława Ochman – Szeliga poinformowała o powstaniu Klubu Radnych Porozumienia na Rzecz Rozwoju Gminy, w składzie: Wiesława Ochman-Szeliga, Przemysław Magiera i Wojciech Janeczko.
Więcej wniosków nie było i przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej do wyłonienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Zadanie to otrzymali: Wojciech Janeczko, Roman Pacyga i Stanisław Nycz (przewodniczący Komisji).
Zgłoszono następujących kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy: Magdalena Wizner i Przemysław Magiera.
W wyników tajnych wyborów zastępcą przewodniczącego Rady Gminy Bestwina wybrana została Magdalena Wizner.
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono Stanisława Nycza, Ireneusza Stanclika, Wiesławę Ochman – Szeligę, Wojciecha Janeczko, Grzegorza Kołodziejczyka i Romana Pacygę. Ponieważ wcześniej ustalono, że Komisja Rewizyjna liczyć będzie 5 osób dokonano wyborów w sposób jawny. Nie uzyskała poparcia Wiesława Ochman – Szeliga.
Po wyborze Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób: Stanisław Nycz (przewodniczący), Grzegorz Kołodziejczyk (wiceprzewodniczący), Ireneusz Stanclik, Wojciech Janeczko, Roman Pacyga - członkowie.
Pozostałe komisje:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Marcin Gac (przewodniczący), Jerzy Borutka (wiceprzewodniczący), Małgorzata Łukoś, Wiesława Ochman-Szeliga, Grzegorz Owczarz.
Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska: Małgorzata Łukoś (przewodnicząca), Sławomir Walczak (wiceprzewodniczący), Ewa Slezak, Magdalena Wizner, Przemysław Magiera, Jerzy Stanclik, Grzegorz Kołodziejczyk, Jerzy Borutka, Marcin Gac, Roman Pacyga.
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego: Grzegorz Owczarz (przewodniczący), Ireneusz Stanclik (wiceprzewodniczący), Wiesława Ochman-Szeliga, Ewa Slezak, Magdalena Wizner, Jerzy Stanclik, Stanisław Nycz, Sławomir Walczak, Wojciech Janeczko, Przemysław Magiera.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o zwołaniu na 13 maja posiedzeń komisji stałych. W ciągu 30 dni od daty ślubowania należy złożyć oświadczenia majątkowe.
Wójt Grzegorz Boboń poinformował, że z dniem 07.05. br. powoła na stanowisko zastępcy wójta gminy Bestwina Mariusza Szlosarczyka, dotychczasowego kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy. Oprócz tego zapowiedział konieczność natychmiastowego zajęcia się kwestiami związanymi z problemami zaopatrzenia mieszkańców w wodą, które to w ostatnim okresie w gminie Bestwina mocno dają się we znaki.
Wieslawa Ochman – Szeliga zapytała o raport o stanie gminy, który powinien być przedstawiony do końca maja.
Przewodniczący poinformował, że będzie to częścią debaty nad udzieleniem absolutorium.
Na tym I sesję Rady Gminy Bestwina zakończono.
Do góry