Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Informacja z Walnego Zebrania Delegatów Spółki Wodnej Melioracyjnej

24. 03. 14
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 719
IMG 3183IMG 3184IMG 3185IMG 3188IMG 3191IMG 3192IMG 3194Jak co roku o tym czasie, we wtorek, 12 marca, w Domu Strażaka OSP Bestwinka odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie.
Przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości przywitał przewodniczący Zarządu, Łukasz Greń. Wśród gości byli przedstawiciele starostwa powiatowego: Edyta Szkorupa i Dominik Zejma, radni powiatowi: Jan Stanclik i Grzegorz Gawęda, przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik, wójt, Artur Beniowski, prezes Kombestu, Wacław Waliczek, przedstawiciel Aqua S.A., Marcin Kołoczek, dyrektor GOK w Bestwinie, Grzegorz Boboń, sołtysi Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa: Maria Maroszek, Teresa Paruch – Ryś, Stanisław Nycz i Marek Pękala.
Łukasz Greń zaproponował, aby Zebraniu przewodniczył Grzegorz Boboń i po przegłosowaniu przez delegatów przejął on prowadzenie Zebrania, dziękując delegatom za zaufanie i wybór.
Protokolantem wybrany został Jerzy Zużałek, a Komisję Uchwał i Wniosków utworzyli: Maria Maroszek, Barbara Pacholska i Jerzy Borutka.
W sprawozdaniu z działalności Zarządu w 2023 roku, które przedstawił Łukasz Greń, delegaci mogli usłyszeć, że w trakcie zebrań Zarządu jego członkowie omawiali realizację budżetu, postęp prac konserwacyjnych, ściągalność składek, wszelkie zagadnienia natury administracyjno – organizacyjnej oraz sprawy bieżące wynikające ze zgłoszeń mieszkańców dokonywanych telefonicznie, osobiście w siedzibie Spółki i listownie.
Działalność statutowa polegała głównie na konserwacji rowów melioracyjnych, związanych z nimi urządzeń oraz usuwaniu awarii na urządzeniach drenarskich.
Spółka sprawowała nadzór i prowadziła bieżącą konserwację Młynówki Komorowicko – Bestwińskiej, jazów Germania i Kromparek oraz rowów spustowych ze stawów: Stara Białka, Łężny, kanał Ulgi i Młynówki Krakowskiej.
Działalność Spółki obejmowała 2 007 ha obszaru zmeliorowanego, 58,9 km rowów melioracyjnych oraz 530 szt. wylotów drenarskich.
Na terenie działalności Spółki znajduje się około 250 ha stawów rybnych, w tym zasilanych z Młynówki Komorowicko - Bestwińskiej 214 ha.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w odbiorach wykonanych robót statutowych i zleconych, ponadto dokonywali przeglądu urządzeń melioracyjnych w poszczególnych sołectwach, aby na tej podstawie opracować plan pracy na 2024 rok. Uwzględniono w nim również zgłoszenia od sołtysów oraz mieszkańców składane w biurze.
W 2023 roku Spółka wykonała prac statutowych na sumę łącznie 158 729, 77 zł, konserwację rowów o długości 15 391 mb oraz napraw drenarskich w ilości 102 sztuki wybić na obszarze 74,2 ha.
Przewodniczący podkreślił, że sprawdza się roznoszenie zawiadomień o zapłacie składek melioracyjnych wraz z nakazami podatkowymi. Oprócz pomniejszenia kosztów wysyłki działanie to przynosi pozytywny efekt w postaci wpłat do Spółki wraz z wpłatą I raty podatku. Tym samym już na początku roku wpływa do kasy Spółki kilkadziesiąt procent planowanych z tego tytułu dochodów, co pozwala bez problemów realizować założony plan rzeczowo - finansowy.
W 2023 roku Spółka zebrała 245 059,11 zł składek, otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 67 442 zł i z działalności gospodarczej 59 268,31 zł.
W 2023 roku Spółka podpisała 53 uzgodnienia lokalizacji budynków pod budowę, do nowych mieszkańców wysyłana jest informacja dotycząca istnienia i działalności Spółki.
Na potrzeby działalności Spółka zakupiła kosę spalinową i pilarkę spalinową.
Łukasz Greń złożył podziękowania wszystkim tym, którzy w trakcie roku wspierali Zarząd w realizacji zadań statutowych: pracownikom Urzędu Gminy, starostwa powiatowego, firmom, z którymi Spółka współpracowała. W związku z otrzymaną informacją, że wójt, Artur Beniowski, nie będzie się ubiegał w najbliższych wyborach samorządowych o urząd wójta, przewodniczący Zarządu złożył mu podziękowania za całą dotychczasową współpracę i wręczył pamiątkową tabliczkę w etui.
Obszerne sprawozdanie z kontroli działalności Spółki złożył przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Stanisław Nycz.
Spółka w przyjętym planie finansowym zakładała pozyskanie przychodu o wartości 363 530 zł, wykonano ten plan na kwotę 371 769,42 zł, co stanowi 102%. Koszty ogółem zrealizowano w 83%.
Badając bilans Spółki, Komisja stwierdziła, że zapisy na poszczególnych kontach są zgodne ze sprawdzonymi zapisami kont księgowych, Spółka w terminie regulowała swoje zobowiązania.
Stan środków trwałych jest zgodny z przyjęciem w księdze inwentarzowej, a stan magazynowy i wyposażenia zgodny z przeprowadzoną inwentaryzacją i zapisami w ewidencji materiałowej i finansowej.
Po kontroli całokształtu działalności Spółki Komisja Rewizyjna złożyła wnioski do Walnego Zebrania o zatwierdzenie bilansu, sprawozdania finansowego i rzeczowego z wykonania budżetu w 2023 roku oraz o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za działalność w 2023 roku.
Pani Jolanta Kuder przedstawiła do zaakceptowania plan pracy Spółki na 2024 rok. Przewiduje on konserwację rowów o długości 16 240 mb oraz naprawy drenarskie w ilości 150 sztuk wybić na łączną wartość 321 870 zł. Zakłada się pozyskanie dotacji w wysokości 100 000 zł oraz przychód z działalności gospodarczej w wysokości 50 000 zł.
W sołectwie Bestwina planuje się konserwację rowów o długości 5 800 mb, w Bestwince 2 425 mb, w Janowicach 1 718 mb i w Kaniowie 6 297 mb. Daje to łączną długość konserwowanych rowów 16 240 mb o wartości 262 589 zł.
Zgłoszone projekty uchwał i wnioski zostały poddane przez Marię Maroszek, przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków, pod głosowanie. I tak przyjęto następujące Uchwały:
Uchwała nr 1/2024 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 12.03.2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań oraz udzielenia Zarządowi absolutorium,
Uchwała nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
Uchwała nr 3/2024 w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2025 rok (pozostawić na poziomie roku 2024),
Uchwała nr 4/2024 w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z 2023 roku (uzyskaną za rok 2023 nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 69 363,02 zł przeznaczyć na fundusz statutowy Spółki,
Uchwała nr 5/2024 w sprawie przyjęcia planu finansowo - rzeczowego Spółki oraz budżetu na 2024 rok,
Uchwała nr 6/2024 w sprawie uchwalenia zmian w statucie Spółki (dotyczy zmiany adresu siedziby Spółki)
Wnioski:
1. Marek Pękala – powołanie organu do kontroli rozpoczynających się budów na terenie naszej gminy,
2. Stanisław Radwan – wyczyszczenie kanału Ulgi,
3. Zbigniew Małysz – udrożnienie rowu pomiędzy ul. Torową a Dankowicką.
Przewodniczący Zgromadzenia, Grzegorz Boboń poddał po kolei wszystkie Uchwały pod głosowanie. Każda z nich została przyjęta jednogłośnie.
Następnie poddano pod głosowanie zgłoszone wnioski. Zgromadzeni przegłosowali, aby wnioski przyjąć w jednym głosowaniu i tak przewodniczący Zgromadzenia poddał je pod głosowanie, zostały one również przyjęte jednogłośnie.
Po zakończeniu głosowań Grzegorz Boboń podziękował za udział w Zebraniu, za obecność zaproszonym gościom, raz jeszcze złożył gratulacje Zarządowi z tytułu uzyskania absolutorium i zakończył Walne Zebranie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 12.03.2024 roku.
Do góry