Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Dodatek gazowy

23. 01. 18
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1368
Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych. Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.
Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:
1. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek:
- tradycyjnie w formie papierowej w GOPS w Bestwinie.
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Załączniki do wniosku
Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
Do góry