Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z XL sesji Rady Gminy Bestwina

22. 01. 24
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1970
W poniedziałek, 24 stycznia, odbyło się 40 posiedzenie VIII kadencji Rady Gminy Bestwina. Uczestniczyło w niej 13 radnych, obecny był wójt, Artur Beniowski, sekretarz, Arkadiusz Maj i skarbnik, Anita Kubik.
Wójt poinformował o działalności w okresie międzysesyjnym, tj. od 20 grudnia 2021 roku:
- ogłoszony został przetarg na budowę trybuny przy boisku KS Bestwinka, 31 stycznia nastąpi otwarcie złożonych ofert,
- przygotowane są przetargi na inne zadania inwestycyjne, na które gmina otrzymała dofinansowanie z zewnątrz: w lutym zostanie ogłoszony przetarg na budowę sali gimnastycznej w Janowicach i przebudowę chodnika w Bestwinie przy ul. Witosa.
Odbył się I Jarmark Bożonarodzeniowy, urząd gminy przygotowuje się do zadań inwestycyjnych w ramach Nowego Ładu, w połowie lutego mija termin składania wniosków.
Okres świąteczno – noworoczny to czas, kiedy różnego rodzaju spotkania organizują stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, na których podsumowują swoją działalność w minionym roku i zatwierdzają plany na bieżący rok, więc wójt uczestniczył w tych wydarzeniach.
Gmina jest w trakcie prowadzenia akcji zimowej, a także przygotowuje się dokumentację, aby powoli ruszać z przetargami na bieżące utrzymanie w roku 2022.
Wójt zwrócił uwagę na problemy z funkcjonowaniem szkół spowodowane pandemią COVID-19. Klasy rotacyjnie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych i zdalnym nauczaniu. Bywa, że klasa wraca z kwarantanny i po dwóch – trzech dniach ponownie zalecana jest dla niej kwarantanna z powodu kontaktu z osobą zakażoną. Przyczyną kwarantann bywają również pozytywne wyniki u nauczycieli. Urząd Gminy i dyrekcje szkół liczą na to, że zbliżający się okres feryjny spowoduje zmniejszenie kontaktów i tym samym nastąpi wyhamowanie zachorowań.
Przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik, realizując porządek obrad poinformował, że w 2020 roku odbyło się 13 posiedzeń Rady, z czego cztery były nadzwyczajne. Odbyło się dziewięć posiedzeń wspólnych Komisji Rady Gminy.
Swoje sprawozdania z rocznej działalności złożyły wszystkie komisje Rady Gminy, po czym przystąpiono do podejmowania uchwał i rozpatrywano następujące projekty:

1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/291/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2022 3) Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Program ograniczenia emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 - etap II - edycja 2022 w kwocie 500 000,00 zł
4) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/286/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/285/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Bestwina oraz w sprawie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
6) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/287/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
7) Uchwała w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta 8) Uchwała w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2022 rok.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy Bestwina dotyczyły głównie zwiększenia środków na programy edukacyjne prowadzone przez szkoły oraz przedsięwzięcie „Senior+”.
Rada Gmina zatwierdziła zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie ograniczenia emisji w Gminie Bestwina w 2022 roku w kwocie 500 000,00 zł.
Uchwały w sprawie odpadów komunalnych – pkt 4, 5 i 6 - były tzw. uchwałami technicznymi związanymi z koniecznością wprowadzenia korekt wejścia w życie wcześniej podjętych uchwał.
Rada Gminy uchwaliła wysokość diet, jakie przysługiwać będą miesięcznie sołtysom poszczególnych sołectw i tak: sołtys sołectwa Bestwina otrzymywać będzie 1000 zł, sołectwa Kaniów – 850 zł, Bestwinki i Janowic – 600 zł. Powyższe kwoty zróżnicowane są z uwagi na różnice w liczbie mieszkańców każdego z sołectw.
Rozpatrywano również, na wniosek wójta, ustalenie ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych. Jest to, zgodnie z ustawą, obowiązek gmin, ale jak wyjaśnił wójt, Artur Beniowski, od 2008 roku, czyli od czasu, kiedy sejm przyjął wspomnianą uchwałę, żadna z jednostek OSP w gminie Bestwina o wypłatę takiego ekwiwalentu nie występowała, tym niemniej ustawowy obowiązek należy spełnić i ustalić wysokość ekwiwalentu. Przyjęto, że ekwiwalent wynosił będzie 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę akcji ratowniczej i 10 zł za udział w szkoleniach.
W punkcie Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich Grzegorz Owczarz poinformował, że spotkał się ze skargami dotyczącymi pracowników obsługujących PSZOK. Mieszkańcy, zwłaszcza starsi, wyrażali żal, że nie mają żadnej pomocy z ich strony. Ponadto dochodzi do nieporozumień, ponieważ mieszkańcy myślą, że są to pracownicy Urzędy Gminy, tymczasem tak nie jest, są oni zatrudnieni przez firmę odbierającą odpady komunalne z naszych posesji (firma Operatus).
Głos w tej sprawie zabrał również Marek Szymański. Wójt wyraził żal, że sprawa jest dopiero teraz poruszana, a ze zgłoszonych uwag wynika, że incydenty miały miejsce kilka miesięcy temu, więc nie ma teraz możliwości sprawdzenia ich zasadności, choćby za pomocą monitoringu. Tym niemniej poinformował, że przeprowadzi odpowiednie rozmowy.
Radosław Mróz zapytał, jakie projekty będą zgłaszanego do lutowego naboru do Nowego Ładu?
Wójt odpowiedział, że planowane jest zgłoszenie dwóch projektów drogowych: ulice Graniczna i Mirowska (Janowice, Bestwina i Kaniów), projekt termomodernizacji OSP Bestwinka i projekt budowy kanalizacji sanitarnej (jeden z etapów).
Łukasz Zdeb zapytał o przejście dla pieszych w rejonie ulic Krakowska i Okrężna. Wójt odpowiedział, że trwa korespondencja z Zarządem Dróg Powiatowych, być może dzisiaj dojdzie do jakichś ustaleń, ponieważ w Starostwie odbywa się posiedzenie Komisji Gospodarki, której przewodniczącym jest radny z naszej gminy.
Jerzy Stanclik zapytał, czy przewidziana jest budowa zatoczek w związku ze zmianami w Komunikacji Beskidzkiej? Dotyczy to głównie przystanku w okolicach Banku Spółdzielczego i ulicy Witosa, ale również innych dróg.
Wójt odpowiedział, że jest to sprawa „świeża” i dotyczy w głównej mierze dróg powiatowych, dlatego toczone są rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych. Przystanki takie muszą być „zalegalizowane” stosowną uchwałą Rady Gminy, więc konieczne jest szczegółowe opracowanie ich lokalizacji oraz przygotowanie stosownej uchwały.
Tam, gdzie będzie to możliwe, gdzie sprawy własnościowe terenu będą uregulowane to takie przystanki i zatoczki powstaną.
Grzegorz Owczarz zapytał, czy Urząd Gminy będzie pracował zdalnie, prosił o zamieszczenie na stronie internetowej informacji na te temat.
Wójt odpowiedział, że Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów jest w mocy i zgodnie z nim urzędy administracji publicznej, w tym urzędy gmin, powinny pracować w trybie zdalnym. Rozporządzenie to jednak wprowadza pewne wyjątki i Urząd Gminy w Bestwinie z nich korzysta i jest on otwarty dla mieszkańców z zastosowaniem obostrzeń sanitarnych.
Wójt zwrócił również uwagę, na fakt, że pomimo trwającej tak długo pandemii i zamknięciu na różne okresy urzędów gmin w sąsiednich miejscowościach, Urząd Gminy w Bestwinie zawsze działał i nie wyobraża sobie sytuacji, aby miało się to zmienić.

Do góry