Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie

07. 11. 25
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5713

 25 listopada w sali OSP odbyło się Zebranie Wiejskie w Bestwinie. Było to ostatnie zebranie zamykające cykl jesiennych zebrań sprawozdawczych w sołectwach naszej gminy. W zebraniu uczestniczyli: sołtys Bestwiny Maria Maroszek, wójt Stefan Wodniak, zastępca wójta Artur Beniowski, radni z Bestwiny, radny powiatowy Bogusław Stolarczyk oraz prezes KOMBESTu Wacław Waliczek.

Na początku zebrania głos zabrała pani sołtys, która przywitała gości, mieszkańców oraz odczytała porządek zebrania. Przewodniczącym zebrania został Jerzy Stasicki, sekretarzem zaś Barbara Pacholska. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Marian Krężel, Łukasz Haręża oraz Franciszek Owczarz.

Następnie dokonano wyboru  delegatów na walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Spółki Wodno Melioracyjnej w Bestwinie a potem odczytano wnioski wraz z odpowiedziami na nie z Zebrania Wiejskiego z dnia 18 marca 2007r.

Kolejno zabrał głos wójt Stefan Wodniak, który przedstawił informacje na temat wykonania budżetu gminy oraz założenia do projektu budżetu na rok 2008. Podkreślał, iż w kolejnym roku wydatki koncentrować się będą na pracach związanych z melioracją wodną, budową oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej (ul. Bialska i Zielona – dokończenie, ul. Witosa, Kościelna, Sikorskiego – I etap, ul. Krakowska, Janowicka – I etap)

Planowane jest: również wykonanie nawierzchnie asfaltowej na ul. Chabrowej, remont budynku przy ul. Krakowskiej 170, opracowanie geodezyjne i kartograficzne ul. Chabrowa, Jaworowa, Podzamcze,  częściowa wymiana instalacji grzewczej w OSP, modernizacja dachu na sali gimnastycznej szkoły podstawowej,  wykonanie projektu zagospodarowania terenów wokół szkoły oraz wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej i Podleskiej.

 Następnie rozpoczęła się dyskusja, z której Komisja Uchwał i wniosków zanotowała następujące wnioski:

Brak drożności rowów na ul. Witosa , brak chodnika, niedrożne przepusty.

Rozwiązanie problemu przejazdu ciężkiego taboru na ul . Witosa w kontekście stworzenia spinki do S1.

Brak chodnika na ul. Krakowskiej od piekarni w górę, zjazd pod Magówką - usunąć wyrwę.

Wykonać oświetlenie drogi od tartaku  do PKP Czechowice Południowe.

Podać informacje na jakim etapie jest wymiana pieców. Problem niskiej emisji.

Ograniczyć prędkość na ul. Podleskiej.

Wycięcie wierzby na ul. Godynia.

Wycięcie gałęzi na ul. Szkolnej.

Realizować wnioski z zebrań, tak aby ich nie powtarzać na kolejnych zebraniach.

Zbudować progi zwalniające na ul. Pod Magówką, koło Państwa Grzybowskich.

Utwardzić 300 m na ul. Sikorskiego.

Nie zabrakło również relacji ze spotkania w sprawie budowy drogi ekspresowej S1 czy informacji w sprawie prowadzonych rozmów z PKS Bielsko-Biała w sprawie komunikacji w naszej gminie. Po wyczerpaniu tematów  zakończono zebranie wiejskie w Bestwinie.

Do góry