Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Podatki i opłaty uchwalone

07. 11. 14
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 6647

12 listopada Rada Gminy Bestwina uchwaliła podatki i opłaty, które będą obowiązywać na terenie gminy Bestwina w 2008 roku. Termin ich uchwalenia związany jest z tym,że do 15 listopada wójt gminy zobowiązany jest ustawowo do przedstawienia  przewodniczącemu rady gminy projektu budżetu, a bez wiedzy o przyjętych stawkach,a tym samym dochodach budżetu  nie byłoby możliwe jego skonstruowanie. Tak kształtują się podatki i opłaty dotyczące większości mieszkańców: 

Uchwała Rady Gminy Bestwina z dnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 3 i 5 oraz art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r Nr 190 poz. 1606 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina uchwala:

§1

Stawki  podatku  od   nieruchomości  na  2008 rok  dla   podmiotów  określonych  w art.   3  ustawy o podatkach i opłatach:

1.Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,54 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 17,69 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,38 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,73 zł

e) pozostałych trwale związanych z gruntem - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,98 zł

f)  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,73zł

2. Od budowli 2% według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7

3. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,64 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 hektara powierzchni – 3,69 zł

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł

d) pozostałych od 1 m2 powierzchni - 0,16 zł 

§2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle:

1.stanowiące mienie komunalne, wykorzystywane przez gminne jednostki organizacyjne podległe Radzie Gminy oraz samorządowe instytucje kultury, zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2.zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony przeciwpożarowej, zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3.grunty stanowiące drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr" za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

Uchwała Rady Gminy Bestwina w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.18a ust.1 i art.19 pkt 1, lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 ze zm.) Rada Gminy Bestwina uchwala:

§1

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Bestwina:

wprowadza na terenie Gminy opłatę od posiadania psów, określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,zarządza pobór opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso

§2

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 15,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§3

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§4

Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy BS Bestwina 78 84530002 0000 1717 2000 0010

Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej organowi podatkowemu.

§5

Z dniem 31 grudnia 2007r. traci moc Uchwała Nr II / 5 /2006 Rady Gminy Bestwina z dnia 07 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności tego podatku, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 ze zm.) Rada Gminy określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów, a opłata ta nie może przekroczyć kwoty 100,00 zł na 2008 rok.

Nowelizacją niniejszej ustawy zniesiono podatek od posiadania psów, wprowadzając opłatę od posiadania psów - art.18a w/w ustawy.

Obecnie podatek od posiadania psów wynosi 10,00 zł rocznie a za każdego kolejnego psa 12,00 zł.

Na rok 2008 proponuje się pozostawić stawkę opłaty w kwocie 15,00 zł.

W okresie 2007r. wpływy z podatku od posiadania psów wyniosły 726,00 zł

P.S. – dopisek własny: 726 zł, czyli kwota, jak wpłynęła w bieżącym roku do budżetu z tytuły tej opłaty świadczy o tym, że tylko około 70 osób w gminie przyznaje się do posiadania psa i uiszcza za niego opłatę…Jak jest w rzeczywistości wszyscy wiemy…czy takie podejście jest uczciwe?

Do góry