Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Ile za śmieci

Ile za śmieci 7 lata 8 miesiąc temu #1592

 • grzes44
 • grzes44 Avatar
 • Offline
 • Fresh Boarder
 • Posty: 7
 • Oklaski: 0
Czy ktoś orientuje się ile będziemy od 1 lipca 2013r. płacić za śmieci?
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: Ile za śmieci 7 lata 8 miesiąc temu #1594

Dla naszej gminy,podobnie jak i dla sąsiednich gmin, wyznaczonym miejscem wywozu odpadów jest Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała. Do tej pory nie podał on jeszcze, jaką będzie pobierał opłatę od przyjmowanych odpadów, więc nie można określić stawki, według której będą u nas odbierane śmieci.
Tylko nadzieja na smierc trzyma mnie jeszcze przy zyciu...
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: Ile za śmieci 7 lata 7 miesiąc temu #1640

 • zefir
 • zefir Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Posty: 90
 • Oklaski: 6
Dziękujemy za informację dot.cen wywozu śmieci.
Bardzo proszę o odpowiedź Admina (gdyż jest blisko władzy) na następujące pytania:
-dlaczego w konsultacjach społecznych nie mogą brać udziału zwykli mieszkańcy gminy?
-jak została wyliczona stawka za śmieci?
-czy dzieci zameldowane w danym domu ponoszą taką samą opłatę?
-czy w przypadku jeżeli oddaję butelki,makulaturę oraz puszki do przedszkola( które ma z tego zysk),można stosować tańszą opcję za wywóz?
-czy cena podana jest za jednorazowy wywóz czy miesięcznie?
-jaka będzie częstotliwość odbierania odpadów?

Przepraszam ,że nękam Ciebie Adminie ,ale odpowiedz na tej stronie pozwolą większemu gronu mieszkańców ,
zapoznać się z tematem.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: Ile za śmieci 7 lata 7 miesiąc temu #1641

Dzisiaj odpowiem tylko na niektóre pytania: w konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy korzystając z tego samego formularza, który można pobrać ze strony.
-jaka będzie częstotliwość odbierania odpadów? W tej sprawie już były zamieszczane informacje, tzn. również poddawany był projekt uchwały konsultacjom społecznym, można poczytać tutaj - Link . Wszystkie projekty dotyczące gospodarki śmieciami są tutaj, można sobie po kolei je poczytać: LINK
-czy cena podana jest za jednorazowy wywóz czy miesięcznie? - Miesięcznie
Tylko nadzieja na smierc trzyma mnie jeszcze przy zyciu...
Ostatnio zmieniany: 7 lata 7 miesiąc temu przez danielek2002.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: Ile za śmieci 7 lata 7 miesiąc temu #1642

 • zefir
 • zefir Avatar
 • Offline
 • Expert Boarder
 • Posty: 90
 • Oklaski: 6
Dziękuję za szybką i częściową odpowiedź.
Szkoda tylko ,że w tej chwili płacę 24 zł miesięcznie i to mi wystarcza.
Natomiast w lipcu opłaty dobiją niektóre rodziny.
Bardzo proszę w miarę możliwości o pozostałe odpowiedzi .
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: Ile za śmieci 7 lata 7 miesiąc temu #1644

W zasadzie na większość zadawanych pytań można było znaleźć odpowiedzi czytając podawane na stronie projekty uchwał, które były poddawane konsultacjom społecznym. Ale postaram się w jakiś sposób przybliżyć najważniejsze sprawy (na razie jest to projekt do czasu przyjęcia go uchwałą przez Radę Gminy):
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Ustala się następujące rodzaje pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1)pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe o pojemności minimalnej 0,11 m3 (110 litrów),
2)kontenery o pojemności minimalnej 1,5 m3,
3)kosze uliczne o pojemności minimalnej 0,01 m3(od 10 litrów),
2. Dopuszcza się stosowanie worków:
1)worki z filii polietylenowych LPHE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów o pojemności minimalnej 35 litrów,
2)worki z materiałów ulegających biodegradacji o pojemności minimalnej 20 litrów.
§ 8.1. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nazywane na potrzeby niniejszego regulaminu „SUCHE”, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania należy umieszczać
w kolorowych pojemnikach z tworzywa sztucznego lub workach z folii, oddzielnie:
1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe.
2. Odpady komunalne, nazwane na potrzeby niniejszego regulaminu „MOKRE”, ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, należy gromadzić w pojemniku
z tworzywa sztucznego, zastrzeżeniem ust. 7.
3. Popiół, jeżeli zdeklarowano jego wytwarzanie, należy gromadzić w oddzielnym, metalowym pojemniku.
4. Oddzielnemu gromadzeniu (poza wymienionymi w ust. 1, 2 i 3), podlegają wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych następujące frakcje:
1)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2)zużyte baterie i akumulatory,
3)chemikalia,
4)meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5)przeterminowane leki,
6)zużyte opony,
7)odpady zielone,
8)odpady budowlane i rozbiórkowe,
5. Frakcje wymienione w ust. 1, 2 i 3 należy gromadzić odpowiednio w pojemnikach lub workach, natomiast frakcje wymienione ust. 4 gromadzić, do czasu pozbycia w pojemniku z tworzywa sztucznego, kontenerze, worku lub wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w bezpieczny sposób z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach.
6. Właściciele nieruchomości, którzy nieselektywnie zbierają odpady komunalne, tj. bez podziału na frakcje, o których mowa ust. 1 i 2, gromadzą odpady w jednym pojemniku z tworzywa sztucznego.
7. Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone można poddawać procesowi kompostowania w wydzielonym miejscu na nieruchomości, w sposób nieuciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.

Dla nieruchomości zamieszkałych pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych „MOKRE” wybiera właściciel nieruchomości, w oparciu o ilość mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, jednak o łącznej pojemności co najmniej:
1)120 litrów – dla nie więcej niż 6 mieszkańców, z zastrzeżeniem ust.2,
2)240 litrów – dla od 7 do 12 mieszkańców,
3)360 litrów lub więcej – dla powyżej 12 mieszkańców.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych „MOKRE” w biodegradowalnych, oznaczonych workach.
3. W przypadku nieselektywnego zbierania odpadów pojemność pojemników winna być odpowiednio zwiększona.

Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których powstają:
1)„MOKRE” – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym,
2)„SUCHE” – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym,
3)zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym,
4)popiół – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku, poza tym okresem według indywidualnych potrzeb,
5)pozostałe odpady komunalne – za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku kalendarzowym.
3. Ustala się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych:
1)„MOKRE”, „SUCHE” i zmieszane odpady komunalne – odbierane z nieruchomości przez właściwego przedsiębiorcę,
2)selektywnie zebrane odpady komunalne w zakresie wskazanym w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy – dostarczane przez właściciela nieruchomości do punktów selektywnej zbiórki, w tym organizowanych na terenie placówek szkolnych,
3)popiół w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku – odbierane z nieruchomości przez właściwego przedsiębiorcę,
4)popiół poza sezonem grzewczym – dostarczany przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki lub odbierany z nieruchomości w sposób uzgodniony z właściwym przedsiębiorcą,
5)meble i inne odpady wielkogabarytowe – wystawianie przed posesję w dniu zbiórki zgodnie z harmonogramem podanym przez właściwego przedsiębiorcę,
6)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przekazywane przez właściciela nieruchomości sprzedawcom sprzętu elektrycznego lub elektronicznego lub wystawiany przed posesję w dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
7)zużyte baterie i akumulatory – przekazywane przez właściciela nieruchomości sprzedawcom sprzętu oświetleniowego czy elektrycznego lub przekazywanie do przeznaczonego do tego celu samochodu objeżdżającego teren gminy Bestwina według ustalonego harmonogramu przez właściwego przedsiębiorcę,
8)przeterminowane leki – przekazywane przez właściciela nieruchomości do pojemników ustawionych w aptekach, których aktualne adresy podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń gminy Bestwina i stronie www.bestwina.pl
9)odpady niebezpieczne w tym chemikalia – przekazywane przez właściciela nieruchomości do przeznaczonego do tego celu samochodu objeżdżającego teren gminy Bestwina według ustalonego harmonogramu przez właściwego przedsiębiorcę,
10)zużyte opony – przekazywane przez właściciela nieruchomości sprzedawcom i warsztatom samochodowym lub dostarczane przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki,
11)odpady zielone – poddawane kompostowaniu na terenie nieruchomości lub przekazywane właściwemu przedsiębiorcy lub dostarczane przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki,
12)odpady budowlane i rozbiórkowe – przekazywane właściwemu przedsiębiorcy w terminie i na zasadach z nim uzgodnionych lub przedsiębiorcy działającemu na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów.

I projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
Rada Gminy Bestwina uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.1. Od właściciela nieruchomości odbiera się każdą ilość zebranych odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem że odpady budowlane i rozbiórkowe są odbierane tylko w przypadku gdy powstały skutkiem robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę wydawanego przez organu administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Usługi, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, świadczone są przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu, który zawarł z Gminą Bestwina umowę na odbieranie odpadów komunalnych, zwanego dalej przedsiębiorcą.
3. Szczegółowy sposób świadczenia usług:
1)odbieranie przez przedsiębiorcę z nieruchomości następujących odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach i workach:
•„MOKRE”,
•„SUCHE”,
•zmieszane odpady komunalne,
•popiół w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku;
2)odbieranie przez przedsiębiorcę przeznaczonym do tego celu samochodem objeżdżającym teren gminy Bestwina następujących odpadów:
•meble i inne odpady wielkogabarytowe,
•zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
•zużyte baterie i akumulatory
•chemikalia;
3)ustawienie przez Gminę Bestwina w aptekach, których adresy podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń gminy Bestwina i stronie www.bestwina.pl, pojemników na:
•przeterminowane leki – przekazywanie przez właścicieli nieruchomości,
4)utworzenie przez Gminę Bestwina punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którego adres i godziny świadczenia usług podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń gminy Bestwina i stronie www.bestwina.pl, do którego właściciele nieruchomości dostarczą:
•odpady zebrane selektywnie nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe),
•odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
•zużyte opony,
•odpady zielone,
•popiół poza okres wskazanym w pkt 1;
5)odbieranie przez przedsiębiorcę w terminie z nim uzgodnionym następujących odpadów:
•odpady budowlane i rozbiórkowe.
4. Częstotliwość odbierania odpadów:
1)"MOKRE” – 2 razy w miesiącu kalendarzowym,
2)„SUCHE” – 1 raz w miesiącu kalendarzowym,
3)zmieszane odpady komunalne – 2 razy w miesiącu kalendarzowym,
4)popiół – 1 raz w miesiącu kalendarzowym w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku,
5)meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia – 2 razy w roku kalendarzowym.
5.Przedsiębiorca jest zobowiązany opracować i dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.
§ 3. Opłata za gospodarowanie opadami komunalnymi obejmuje również koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6r ust.2 przywołanej wyżej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY BESTWINA w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 1.
1. Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się kwartalnie za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, bez wezwania, w terminach:
1)za I kwartał do 31 stycznia danego roku,
2)za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,
3)za III kwartał do 31 lipca danego roku,
4)za IV kwartał do 31 października danego roku.
2. Termin uiszczenia pierwszej, kwartalnie zsumowanej opłaty ustala się do dnia 31 lipca 2013 roku.
§ 2.
1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczać mogą gotówką w kasie Urzędu Gminy Bestwina lub na rachunek bankowy Gminy.

PROJEKT uchwały Rady Gminy BESTWINA w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 1.
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina:
1)w wysokości 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, oraz
2)niższą w wysokości 10,50 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

-jak została wyliczona stawka za śmieci? - Szczegółowa kalkulacja ma zostać przedstawiona radnym 11 grudnia.
-czy dzieci zameldowane w danym domu ponoszą taką samą opłatę? Nie ma rozróżnienia na osoby dorosłe i dzieci. Nie chodzi jednak o osoby zameldowane, a o zadeklarowane. Każdy właściciel nieruchomości będzie wypełniał deklarację, w której zadeklaruje ile osób stale przebywa w danej nieruchomości.Możliwa jest przecież sytuacja,że ktoś jest zameldowany, a wyjechał na stałe za granicę, jednakże z zameldowania w danym domu nie zrezygnował.
-czy w przypadku jeżeli oddaję butelki,makulaturę oraz puszki do przedszkola( które ma z tego zysk),można stosować tańszą opcję za wywóz? - tak, oczywiście, jest to selektywna zbiórka więc w tym przypadku stosowana będzie stawka 10,50 zł
Tylko nadzieja na smierc trzyma mnie jeszcze przy zyciu...
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Czas generowania strony: 0.247 s.
Do góry