Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Mimo konkurentów Stanisław Nycz nadal sołtysem Janowic

19. 02. 10
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 821
IMG 2616IMG 2619IMG 2637Inny niż w Kaniowie miały przebieg wybory sołtysa w Janowicach, ponieważ w szranki w walce o tę funkcję z dotychczasowym sołtysem, Stanisławem Nyczem, stanęło jeszcze dwóch mieszkańców: Jarosław Zolich i Piotr Kozłowski. Zwycięsko z tej walki wyszedł Stanisław Nycz i przez najbliższe 5 lat będzie rządził sołectwem. Pomagać mu w tym będzie Rada Sołecka w składzie: Krystyna Norymberczyk, Jarosław Zolich, Grzegorz Ciszczoń, Barbara Myśliwiec i Genowefa Pawlica.
Tak, jak wszystkie zebrania wyborcze sołtysów i rad sołeckich, Zebranie w Janowicach również rozpoczął wójt Artur Beniowski witając przybyłych mieszkańców sołectwa a także: radnego powiatowego Jana Stanclika, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika i radnych: Jerzego Borutkę, Marka Szymańskiego i Stanisława Nycza, sekretarza gminy Arkadiusza Maja, członków ustępującej Rady Sołeckiej, zastępcę Naczelnika OSP Janowice Zbigniewa Borutkę, prezeskę Stowarzyszenia KGW Krystynę Norymberczyk, dyrektor ZSP Urszulę Kal, prezesa Koła Emerytów i Rencistów Piotra Pęczka, kierownika Referatu Służb Technicznych Mariusza Szlosarczyka, redaktora Magazynu Gminnego Sławomira Lewczaka oraz prezesa Klubu Honorowych dawców Krwi i redaktora niniejszego portalu Jerzego Zużałka.
Wójt przypomniał, że Zebranie ma charakter wyborczy i nie przewidziano w jego Porządku punktu dotyczącego zgłaszanie uwag i wniosków, jednakże w trakcie przerw na liczenie głosów będzie można poruszać nurtujące mieszkańców sprawy.
Prowadzenie Zebrania powierzono jednogłośnie Jackowi Sawkiewiczowi, sekretarzem wybrano Jerzego Borutkę, a w Komisji Skrutacyjnej pracowali: Andrzej Nycz, Aurelia Szłapa i Stefania Famułka.
Stanisław Nycz zreferował najważniejsze sprawy, jakimi się zajmował wraz z Radą Sołecką. Kadencja rozpoczęła się 11 stycznia 2015 roku i w Radzie Sołeckiej pracowali: Krystyna Norymberczyk, Grzegorz Gajda, Jarosław Zolich, Grzegorz Ciszczoń i Marek Pyka. Zebrania odbywały się co 2 miesiące. W czasie czteroletniej kadencji doprowadzono do zaasfaltowania ulic: Podlesie, Borowa, Zagrody, Łanowa, połowa Pszczelarskiej, została zakończona ul. Janowicka wraz z chodnikiem.

IMG 2620IMG 2621IMG 2622Na potrzeby przedszkola na nowo zaadaptowano budynek przy ul. Janowickiej 100, powstały tam 3 oddziały. Wykonano projekt sali gimnastycznej, zostało wydane pozwolenie na jej budowę, złożono wniosek w Ministerstwie Sportu na dofinansowanie jej budowy. Wykonano również projekt chodnika od Niklówki do cmentarza.
Sołtys uczestniczył w imprezach gminnych, w 2016 roku czynnie uczestniczył w przygotowaniu dożynek w Janowicach, wraz z KGW zorganizował I Janowickie Sianokosy. W każdej sytuacji, kiedy było to konieczne uczestniczył w wizjach lokalnych i spotkaniach z mieszkańcami.
Mieszkańcy jednogłośnie zaakceptowali Porządek Zebrania i Regulamin głosowania, większością głosów przyjęli, jako 5 liczbę radnych Rady Sołeckiej (były jeszcze propozycje 3 i 7).
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik zwrócił uwagę, aby czytelnie wypisywać imiona i nazwiska na kartach do głosowania, aby Komisja Skrutacyjna nie miała wątpliwości, czy dany głos zaliczyć.
W czasie pierwszej przerwy Jan Stanclik podziękował janowiczanom za udział w wyborach samorządowych i za oddane na niego i listę, z której startował głosy. Przypomniał, że gminę Bestwina reprezentuje w Radzie Powiatu trzech radnych co wzbudza w mieszkańcach gminy Wilamowice zazdrość, ponieważ są liczniejszą gminą, a zdołali uzyskać tylko jeden mandat. Podziękował Przewodniczącemu RG Jerzemu Stanclikowi za agitację na przedwyborczych zebraniach wiejskich za jego osobą i reprezentowaną przez niego listą. Poinformował w jakich komisjach Rady Powiatu pracuje i czym się zajmuje. Priorytetem dla niego jest stan dróg. Obecnie 52 % dróg w powiecie jest w dobrym stanie, a 24 % w średnim i kolejne 24 % w bardzo złym. Planuje się naprawę ul. Kubika wraz z jej poszerzeniem na długości 530 metrów, jest to pierwszy etap, cała ulica ma długość 1,7 km.
IMG 2626IMG 2629IMG 2630Mieszkańcy pytali o naprawę ul Pisarzowickiej i boczną Miodowej.
Mariusz Szlosarczyk odpowiedział, że na Pisarzowickiej obowiązuje zakaz wjazdu dla pojazdów powyżej 3,5 t, a jest ona notorycznie rozjeżdżana przez ciężkie samochody. Kontrole policji nie zdają się na wiele, ponieważ kierowcy od razu się informują przez CB Radio, a trudno, żeby patrol pełnił tam dyżur przez 24 godziny na dobę. Prawdopodobnie w przyszłości zostanie wykonany jej remont przez Krajową Dyrekcję Dróg i Autostrad, ponieważ może ona stać się drogą dojazdową do planowanej S 1.
Ulica Miodowa nie jest w całości własnością gminy, być może w nieodległej przyszłości uda się stan prawny doprowadzić do porządku i wówczas gmina będzie mogła przeprowadzić jej utwardzenie i asfaltowanie.
Ulica Targanicka nie jest ujęta w planie budżetowym na 2019 rok, ale należy na najbliższym Zebraniu Wiejskim zgłosić wniosek o jej naprawę, aby można było zabezpieczyć środki finansowe w przyszłych budżetach.
W drugiej przerwie kontynuowano zgłaszanie wniosków i zapytań, między innymi zgłoszono uszkodzenie ulicy Janowickiej wraz z chodnikiem przez firmę wykonujące przewierty. Mariusz Szlosarczyk poinformował, że wystąpiono do tej firmy o naprawę uszkodzeń.
Grzegorz Gajda na pytanie o oświetlenie ulicy Janowickiej poinformował, że Urząd Gminy wystąpił do Tauronu o przedstawienie warunków, na jakich mogłoby tam powstać oświetlenie.
Na pytanie o ulicę Graniczną poinformowano, że jest wykonany projekt jej remontu.
Kolejny mieszkaniec zgłosił źle funkcjonujące, jego zdaniem, czujniki zmierzchu, oświetlenie uliczne włącza się, kiedy jest jeszcze dosyć widno. Ponadto wyraził pretensje w stronę Urzędu Gminy, że nie słucha mieszkańców i nie czyta protokołów z Zebrań Wiejskich, ponieważ wiele spraw zgłaszanych na nich od lat w dalszym ciągu nie zostało załatwionych.
Pytano o rządowe dotacje na remonty dróg. Zarówno Mariusz Szlosarczyk, jak i Jan Stanclik odpowiedzieli, że nie ma na tę chwilę żadnych oficjalnych informacji na ten temat.
Jacek Sawkiewicz zapytał, czy w Janowicach występuje problem uzależnień wśród młodzieży. Dyrektor szkoły, Urszula Kal, odpowiedziała, że według jej wiedzy i na podstawie przeprowadzanych w szkole ankiet w Janowicach nie ma problemów z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży, natomiast należy domniemywać, że w gminie Bestwina ten problem występuje i są dilerzy rozprowadzający narkotyki.
Zgłoszono wniosek, aby przywrócić tablicę ogłoszeń przy sklepie Roll, a także wyznaczać na tablicach miejsca wyłącznie na potrzeby ogłoszeń Urzędu Gminy.
Po przeprowadzeniu wyborów Rady Sołeckiej i przyjęciu Uchwał w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Jacek Sawkiewicz podziękował mieszkańcom za udział w Zebraniu, za dokonane wybory i zakończył Zebranie. Udział wzięło 51 janowiczan.

Do góry