Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Maria Maroszek nie miała konkurentów ... Relacja z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie

19. 02. 10
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 895
Maria Maroszek sołtyską (zdjęcie: archiwum www.gminabestwina.info), a Bolesław Sabuda, Kazimierz Jonkisz, Barbara Pacholska, Agata Markiel, Marceli Kraus, Krzysztof Piątek i Adam Lasek członkami Rady Sołeckiej na lata 2019 – 2024.
Wójt Artur Beniowski miał dzisiaj pracowitą niedzielę. Najpierw rozpoczął i prowadził do czasu wyboru przewodniczącego zebranie w Janowicach, a godzinę później w budynku OSP w Bestwinie poprowadził kolejne.
Przywitał przybyłych mieszkańców, a także radnego powiatowego Łukasza Pasierbka, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika, radnych Radosława Mroza i Ireneusza Stanclika, sołtyskę Marię Maroszek wraz z członkami ustępującej Rady Sołeckiej, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorza Bobonia, prezesa Kombestu Wacława Waliczka i redaktora Magazynu Gminnego Sławomira Lewczaka. W Zebraniu brało udział 66 mieszkańców.
Na przewodniczącego Zebrania wójt Artur Beniowski zaproponował Kazimierza Adamaszka, innych zgłoszeń nie było i mieszkańcy jednogłośnie powierzyli tę rolę panu Kazimierzowi. Sekretarzem wybrano Agatę Markiel.
Porządek Zebrania również przyjęto jednogłośnie. Jacek Kosmaty zgłosił brak w programie wniosków od mieszkańców, wójt odpowiedział, że zebrania wyborcze nie przewidują takiego punktu, jednakże w trakcie przerw na liczenie głosów będzie ku temu okazja.
W Komisji Skrutacyjnej pracowali: Jolanta Kuder, Anna Stoszek i Łukasz Pasierbek.
Maria Maroszek złożyła sprawozdanie z działalności w kadencji 2015 – 2019. W skład Rady Sołeckiej wchodzili: Kazimierz Jonkisz, Jerzy Kijas, Marceli Kraus, Agata Markiel, Krzysztof Piątek, Bolesław Sabuda i Piotr Wodniak. Odbyło się 5 Zebrań Wiejskich i jedno Nadzwyczajne dotyczące przeznaczenia nagrody otrzymanej w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”.
Rada Sołecka odbyła 20 posiedzeń. Uczestniczyli w nich wójt Artur Beniowski, względnie kierownik Referatu Służb Technicznych Mariusz Szlosarczyk, przewodniczący Rady Gminy oraz radni, a także dzielnicowy Marek Kupiec.
Radni Rady Sołeckiej przekazywali wójtowi w imieniu mieszkańców wnioski i uwagi, uczestniczyli w wizjach lokalnych, sprawdzali stan dróg i ich oznakowanie, zgłaszali dzikie wysypiska śmieci oraz osoby potrzebujące pomocy.
Dla poprawy bezpieczeństwa zgłaszali potrzeby mieszkańców w sprawach przebudowy dróg, przejść dla pieszych i zamontowania luster, punktów świetlnych, udrożniania rowów, poprawy poboczy, ich wykaszania oraz wycinki samosiejek i krzewów. Zgłaszali wnioski o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o dokonanie przeglądu drzew rosnących przy drogach powiatowych i wycięcia suchych konarów. Jeden z członków Rady Sołeckiej dokonał uporządkowania terenu wokół „Zielonego Krzyża” oraz poprzycinał rosnące tam drzewa. Członkowie Rady Sołeckiej reprezentowali sołectwo na uroczystościach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie oraz szkołę.

Maria Maroszek podziękowała członkom Rady Sołeckiej za bardzo dobrą współpracę, a Urzędowi Gminy za zrealizowanie tak wielu inwestycji w sołectwie, za rozwiązywanie poprzez realizację wielu problemów mieszkańców Bestwiny.
Do tej pory Rada Sołecka pracowała w składzie 7 osób i taką też liczbę zebrani zdecydowali się przyjąć na kadencję 2019 – 2024.
Nie wniesiono żadnych uwag do Regulaminu wyborów i został on przyjęty jednogłośnie.
Zgłoszona przez Jerzego Stanclika Maria Maroszek nie miała żadnych konkurentów na funkcję sołtysa.
W przerwie na liczenie głosów Jacek Kosmaty pytał, ile wniosków złożyli mieszkańcy i ile tych wniosków zostało zrealizowanych, jak również, ile wniosków, pism, petycji złożyła samodzielnie Rada Sołecka i sołtys do Urzędu Gminy i ile z nich zostało zrealizowanych?
Maria Maroszek odpowiedziała, że w posiedzeniach Rady Sołeckiej brali udział wójt Artur Beniowski i Mariusz Szlosarczyk, więc na bieżąco wysłuchiwali wniosków Rady Sołeckiej. Rada Sołecka złożyła 16 wniosków, z których część na pewno została zrealizowana. Taka odpowiedź nie usatysfakcjonowała Jacka Kosmatego.
Jerzy Stanclik poinformował, że wszystkie wnioski od Rad Sołeckich i Zebrań Wiejskich spływają do Rady Gminy i są przedstawiane wszystkim radnym oraz wójtowi. Zwrócił uwagę, że Jacek Kosmaty, jako emerytowany pracownik służb mundurowych „uwielbia sprawozdania, podliczenia”. Zwrócił się bezpośredni do Jacka Kosmatego: „Panie Jacku, nie na tym polega funkcjonowanie samorządu terytorialnego.” Po tych słowach przybliżył funkcjonowanie samorządu i sposób rozpatrywania i realizacji wniosków mieszkańców. Czasem odpowiedzi są udzielane natychmiast i wniosek realizowany od razu, ale bywa też tak, że realizacja wniosków się przedłuża, ponieważ wymaga on wielu uzgodnień z instytucjami i urzędami spoza gminy, jako przykład podał budowę przystanku autobusowego na ul. Krakowskiej. Zwrócił uwagę Jackowi Kosmatemu, że „Rada Sołecka to nie są służby mundurowe, ci ludzie działają społecznie i mają się czym zajmować, a pan tylko pyta o papier, ale to jest tylko moje zdanie, z którym się pan zapewne nie zgadza.”
Jacek Kosmaty poprosił o zapisanie w protokole, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytania, a one były bardzo precyzyjne.
Po tej wymianie zdań Łukasz Pasierbek przedstawił wyniki wyborów sołtysa sołectwa Bestwina. Wydano 66 kart do głosowania, zgłoszono jedną kandydatkę, Marię Maroszek i za jej wyborem opowiedziało się 53 wyborców, przeciw 2. Oddano w sumie 55 głosów ważnych.
Maria Maroszek podziękowała za okazane jej kolejny raz zaufanie.
W wyborach do Rady Sołeckiej zgłoszono: Bolesława Sabudę, Kazimierza Jonkisza, Jacka Kosmatego, Barbarę Pacholską, Agatę Markiel, Marcelego Krausa, Piotra Wodniaka, Jerzego Kijasa, Krzysztofa Piątka i Adama Laska.
W przerwie wójt Artur Beniowski poinformował, że jednymi z najważniejszymi spraw są: zakończenie projektu i budowa kanalizacji w południowej części Bestwiny i Janowicach, przebudowa ul. Krakowskiej wraz z przepustem przy sklepie Roll, budowa chodnika przy ul. Witosa (zadanie podzielone na dwa etapy), budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku LKS Bestwina wraz z odwodnieniem, z radnymi i z Radą Sołecką dokonane zostanie wytypowanie dróg gminnych do remontu, będzie wykonana termomodernizacja budynku przedszkola i biblioteki, zostanie wybudowane boisko ze sztuczną nawierzchnią w miejsce boiska treningowego LKS Bestwina, kontynuowane będą remonty cząstkowe, budowa pojedynczych punktów świetlnych.
Jacek Kosmaty zwrócił uwagę, że zapis z obecnego Statutu mówiący, że kadencja Rady Gminy i Rady Sołeckiej trwa 4 lata jest sprzeczny z aktem wyższego rzędu, który mówi o pięcioletniej kadencji. Zadał pytanie na jaką kadencję jest wybierana wobec powyższego obecna Rada Sołecka?
Wnioskował również o przywrócenie odbioru chemikaliów z posesji, ponieważ z jego rozeznania dotyczy to znacznej liczby posesji oraz o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów składanych do żółtych worków.
Artur Beniowski przypomniał, że zostaliśmy przyporządkowani do konkretnego składowiska odpadów, musimy się dostosować do cen, które to wysypisko nakłada. W sąsiednich gminach, np. jest reglamentowana ilość odpadów zielonych, w naszej gminie do PSZOK-a można oddać dowolną ich ilość. Aby z kolei zachować wcześniejszą częstotliwość odbioru odpadów z posesji musiałby być jeszcze bardziej podniesiony ich koszt odbioru. Zasygnalizował, że prawdopodobnie w 2020 roku ustawodawca wprowadzi jeszcze wyższe opłaty i samorządy gminne znowu zostaną postawione pod ścianą i będą musiały się z tym problemem zmierzyć, co oznaczać będzie kolejną zwyżkę opłat za odbiór odpadów.
Jeśli chodzi o odbiór „żółtych worków” to, być może, w okresie letnim, po analizie kosztów wraz z firmą realizująca odbiór, uda się zwiększyć częstotliwość odbioru, ale na ten moment nie można powiedzieć, w których konkretnie miesiącach.
Jeśli idzie o pytanie dotyczące długości kadencji, na który wybierana jest obecna Rada Sołecka to oczywistym jest, że Ustawa jest aktem nadrzędnym i kadencja trwać będzie 5 lat. Statut w tym zakresie zostanie zmieniony.
Jerzy Stanclik poinformował o udziale w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową i w jej trakcie został wraz z wójtem zaatakowany przez burmistrzów Czechowic-Dziedzic i Wilamowic za stosowane w gminie Bestwina zbyt niskie, ich zdaniem, stawki za odbiór odpadów. Odpowiedział im, że w gminie Bestwina świadomość mieszkańców dotycząca segregacji jest bardzo wysoka, a ponadto wielu mieszkańców kompostuje odpady, stąd ilość odpadów zielonych oddawanych na składowisko jest znacznie mniejsza niż we wspomnianych Czechowicach-Dziedzicach.
Przybyły na salę radny powiatowy Jan Stanclik (wcześniej obecny w Janowicach) podziękował mieszkańcom za ich udział w wyborach samorządowych i powierzeniu mandatu jemu oraz Łukaszowi Pasierbkowi z listy PiS, jak również Grzegorzowi Gawędzie z listy PSL. Również w tym miejscu złożył podziękowania Jerzemu Stanclikowi za agitację wyborczą w czasie zebrań przedwyborczych oraz sołtysom za ich zorganizowanie. Miłe słowa skierował również do Bogdana Stolarczyka, z którym bardzo dobrze układała mu się współpraca w Radzie Powiatu w poprzedniej kadencji i można było wiele dla gminy Bestwina załatwić.
Złożył gratulacje wybranej na nowo na funkcję sołtysa Marii Maroszek i podziękował wójtowi za partycypowanie przez Urząd Gminy w Bestwinie w kosztach remontu dróg powiatowych.
Łukasz Pasierbek odczytał protokół z wyborów Rady Sołeckiej.
Bolesław Sabuda – 40 głosów, Kazimierz Jonkisz - 46, Jacek Kosmaty - 20, Barbara Pacholska - 34, Agata Markiel - 37, Marceli Kraus - 42, Piotr Wodniak - 20, Jerzy Kijas - 31, Krzysztof Piątek - 32, Adam Lasek - 37. Oddano 55 głosów ważnych.
Członkami Rady Sołeckiej w kadencji 2019 – 2024 zostali: Bolesław Sabuda, Kazimierz Jonkisz, Barbara Pacholska, Agata Markiel, Marceli Kraus, Krzysztof Piątek i Adam Lasek.
Po odczytaniu Uchwały nr 2 w sprawie wyboru Rady Sołeckiej przewodniczący Zebrania Kazimierz Adamaszek podziękował mieszkańcom za udział, za aktywność, za zgłaszane uwagi i wnioski, złożył życzenia powodzenia sołtysce i Radzie Sołeckiej i zakończył Zebranie.

Do góry