Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

W Bestwince dalej rządzić będzie Teresa Paruch - Ryś

19. 02. 15
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 810
IMG 2643IMG 2645IMG 2646IMG 2647IMG 2669W piątek, 15 lutego, odbyło się ostatnie z serii zebrań sprawozdawczo – wyborczych sołtysów i rad sołeckich w gminie Bestwina i miało miejsce w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince.
Zwołał je i otworzył, tak jak wszystkie poprzednie, wójt Artur Beniowski. Przywitał przybyłych mieszkańców oraz gości spoza sołectwa, a z funkcji i imienia i nazwiska przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika, radnego powiatowego Grzegorza Gawędę, członków ustępującej Rady Sołeckiej z sołtys Teresą Paruch – Ryś, radnych: Magdalenę Wizner – Wilczek, Sławomira Walczaka i Marcina Gaca, prezesa Spółki Wodnej Melioracyjnej Łukasza Grenia, przewodniczącą Rady Rodziców Anetę Górną, prezesa KS Bestwinka, Tadeusza Wróbla i członków Zarządu: Wirgiliusza Tomaszczyka i Franciszka Stawowczyka, przedstawicieli OSP Bestwinka i Koła Gospodyń Wiejskich, prezesa Kombestu Wacława Waliczka, redaktora Magazynu Gminnego Sławomira Lewczaka i Jerzego Zużałka, redaktora www.gminabestwina.info i jednocześnie prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina.
Wójt przypomniał specyfikę zebrań sprawozdawczo – wyborczych, poinformował, że w przerwach na liczenie głosów przedstawi plany na 2019 i następne lata, będzie również możliwość zadawania pytań i zgłaszania wniosków.
Na przewodniczącą Zebrania zaproponował Wiesławę Ochman – Szeligę, innych propozycji nie było i Wiesława Ochman – Szeliga jednogłośnie objęła przewodniczenie Zebraniu dziękując mieszkańcom za zaufanie i powierzenie jej tej funkcji.
Przewodnicząca zaproponowała na sekretarza obrad Irenę Kania, innych zgłoszeń nie było i również ta funkcja została jednogłośnie zaakceptowana, tak samo przyjęto porządek Zebrania.
Teresa Paruch – Ryś przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w kadencji 2015 – 2019:
Rada Sołecka w minionej kadencji pracowała w składzie: Józef Distel, Wirgiliusz Tomaszczyk, Krzysztof Zelek, Wróbel Daniel, Wójtowicz Michał, wspomagana przez radnych gminnych w osobach: Łukasz Greń, Krzysztof Wróbel oraz radnego powiatowego Grzegorza Gawędę.

IMG 2649IMG 2650IMG 2653IMG 2655IMG 2656Przez kadencję, co roku we wrześniu, odbywały się zebrania wiejskie, na których przedstawione były szczegółowe sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej i sołtysa.
Rada Sołecka spotykała się raz na dwa m-ce, a w każdą ostatnią środę m-ca radni pełnili dyżury i spotykali się z mieszkańcami, dyżur pełnił również dzielnicowy.
Wnioski skierowane do RS przez mieszkańców kierowane były do Urzędu Gminy.
RS brała udział w wizjach lokalnych na terenie sołectwa, uroczystościach państwowych, kościelnych, gminnych, sołtys uczestniczył co roku w konwencie sołtysów w Katowicach.
Prowadzono szereg prac z wiązanych z melioracją, czyszczeniem rowów, koszeniem, wymieniono przepust na ul. Zagrodniej.
Wyburzono stary przystanek na ul.Witosa i zamontowano nową szklaną wiatę.
Wymieniono 2 tablice ogłoszeń.
Położone zostały dwie nakładki asfaltowe: na ul. J. Magi od kościoła do ul. Braci Dudów oraz na ul. Podpolec.
Położono frez na ul. Ładnej.
Wykonano oświetlenie na ul. Młyńskiej, Wiśniowej, ks. Adamaszka.
Zamontowano lustra w miejscach wskazanych przez mieszkańców.
Zakupiono samochód Fiat Ducato dla OSP Bestwinka.
Wykonano termomodernizację budynku szkoły. Od stycznia 2019 rozpoczęła pracę kuchnia po generalnym remoncie, która gotuje posiłki dla wszystkich szkół na terenie gminy.
Umocniono część brzegów Łękawki przy ul. Braci Dudów oraz św. Sebastiana. Trwają prace naprawczo-remontowe na jazie. Ul. Rzeczna jest już po przetargu, ma być wyremontowana do końca kwietnia. W trakcie opracowań są projekty: termomodernizacji remizy OSP, odwodnienia ul. Młyńskiej i ks. Adamaszka, przebudowy generalnej ul. Sportowej.
Sołtys i radni brali udział w pracach komisji Rady Gminy oraz sesjach Rady Gminy. Rada Sołecka współpracowała z organizacjami działającymi na terenie naszej gminy: KS Bestwinka, KGW, szkołą, Radą Rodziców, OSP Bestwinka.
Teresa Paruch – Ryś złożyła serdeczne podziękowania za współpracę Urzędowi Gminy, wójtowi Arturowi Beniowskiemu, przewodniczącemu Rady Gminy Jerzemu Stanclikowi, radnym gminy Bestwina, radnym Rady Sołeckiej za wsparcie i opinie w różnych trudnych momentach, prezesom organizacji działających na terenie gminy Bestwina, dyrektorowi GOK Grzegorzowi Boboniowi oraz pracownikom GOK.
Po sprawozdaniu sołtysa nastąpiło przyjęcie Regulaminu wyborów oraz powołanie Komisji Skrutacyjnej. Zebrani przyjęli jednogłośnie Regulamin i w taki sam sposób zatwierdzili skład Komisji w osobach: Magdalena Wizner – Wójcik, Sławomir Walczak, Grzegorz Gawęda, po czym nastąpiło zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
Grzegorz Gawęda zaproponował Teresę Paruch – Ryś, która wyraziła zgodę. Innych zgłoszeń nie było i przystąpiono do głosowania. Wydano 52 karty do głosowania, w sumie w Zebraniu, łącznie osobami spoza sołectwa, brały udział 62 osoby.
IMG 2658IMG 2660IMG 2665IMG 2670W przerwie Artur Beniowski przybliżył plany na rok bieżący oraz następne lata. Zwrócił uwagę, że plany te mogą ulec zmianie w zależności od tego, jakie uda się pozyskać środki z zewnątrz oraz jakie będą wpływy z PIT i CIT.
Umowa na remont ulicy Rzecznej została podpisana, wykonawca ma go przeprowadzić do końca kwietnia, wykonywany jest projekt przebudowy ul. Sportowej, zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku OSP, wykonywany jest projekt, w lutym zostanie ogłoszony przetarg na budowę chodnika przy ul. Witosa o długości prawie 1 km, tworzy się projekt odwodnienia rejonu ul.Witosa/ ul. Olchowa/ ks. Adamaszka, gotowa jest dokumentacja na budowę trybuny i zaplecza na boisku KS Bestwinka, wójt podziękował Zarządowi KSB za zaangażowanie i znaczne środki finansowe przeznaczone na projekt przez Klub, planowane jest zagospodarowanie terenu wokół szkoły poprzez likwidację tarasu przy wejściu, budowę chodnika wzdłuż szkoły z barierką, wycinkę drzew i krzewów wzdłuż ul. Dworkowej by stworzyć dodatkowe miejsca parkingowe i na postój samochodów dowożących i odbierających dzieci ze szkoły.
Ponadto w zależności od zgłoszeń Rady Sołeckiej wykonane zostaną remonty innych dróg i zamontowane punkty świetlne.
W tym roku planuje się również wykonanie projektu chodnika przy ulicy Olchowej w stronę ul. Witosa.
Teresa Paruch – Ryś prosiła o przybliżenie różnicy pomiędzy zameldowaniem a zamieszkaniem. Wójt zaznaczył, że dla gminy bardzo istotne znaczenie ma, aby mieszkańcy byli zameldowani w gminie, a nie tylko ją zamieszkiwali, ponieważ to w ślad za liczbą zameldowanych osób otrzymujemy z budżetu państwa podatki z PIT i CIT, im więcej zameldowanych osób tym większy udział w tych podatkach.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Magdalena Wizner – Wójcik przedstawiła wyniki wyborów sołtysa. Teresa Paruch – Ryś otrzymała 46 głosów ZA, 6 głosów było przeciw.
Po odczytaniu Uchwały nr 1 w sprawie wyboru sołtysa przewodnicząca Zebrania Wiesława Ochman – Szeliga ogłosiła zgłaszanie propozycji ilościowego składu Rady Sołeckiej i poprosiła Teresę Paruch – Ryś, jako wybranego już sołtysa o jej propozycję. Teresa Paruch – Ryś przypomniała, że do tej pory Rada była 5 – osobowa i często z różnych przyczyn obradowała w niepełnym składzie, wobec czego byłoby wskazane, aby to było 7 osób. Zebrani zaakceptowali tę propozycję i przystąpiono do zgłaszania kandydatów do pracy w Radzie Sołeckiej. Zgodzili się kandydować: Stanisław Wojtczak, Krzysztof Zelek, Tadeusz Maga, Renata Cichowska – Gaździak, Łukasz Greń, Aneta Górna, Wirgiliusz Tomaszczyk, Leszek Wójtowicz i Krzysztof Wróbel.
W czasie przerwy na liczenie głosów Łukasz Greń poprosił o przybliżenie powodów podwyżki cen za odbiór odpadów komunalnych. Wójt poinformował, że wynikało to z podwyżek opłat narzuconych przez państwo i w związku z tym również przez operatora instalacji, która odbiera odpady z naszej gminy. Temat ten był już kilkakrotnie opisywany na tych łamach, więc go pominę.
Kolejne pytanie dotyczyło kontynuacji przez Urząd Gminy dofinansowania wymiany pieców. Wójt odpowiedział, że zostanie ogłoszony nabór wniosków, w tym roku planuje się dofinansowanie wymiany kolejnych 100 źródeł ciepła. Złożone do tej pory podania zachowują swoją ważność, można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych.
Mieszkanka ul. Braci Dudów pytała, czy są szanse na skomunikowanie tamtego rejonu z miejscowościami ościennymi publicznym transportem? Wójt odpowiedział, że na obecną chwilę nie ma takiej możliwości. Swego czasu prowadziła tamtędy trasa autobusu, ale nie było zainteresowania mieszkańców i została zlikwidowana. Natomiast jeśli chodzi o Bestwinkę i Kaniów prowadzone są rozmowy z prezydentem Bielska – Białej w sprawie zwiększenia liczby kursów w naszej gminie. Obecnie gmina dopłaca rocznie do komunikacji publicznej 500 tys. zł. Przypomniał, że planuje się prowadzenie komunikacji PKS do granic z Bielskiem, a tam pasażer na tym samym bilecie kontynuowałby jazdę autobusem MZK.
Teresa Paruch – Ryś zapytała o program fotowoltaiki. Wójt odpowiedział, że marszałek województwa śląskiego ogłosił konkurs na nabór wniosków, termin ich rozstrzygnięcia jest ciągle przesuwany, program ten cieszył się ogromną popularnością i obecnie nie wiadomo w jaki sposób zostanie ten problem rozwiązany.
Jeden z mieszkańców zapytał, ile Rada Sołecka zgłosiła wniosków do Urzędu Gminy, jakie miała własne inicjatywy, ile wyremontowano dróg rolniczych?
Wójt odpowiedział, że w naszej gminie nie ma dróg spełniających kryteria dróg rolniczych, ewentualnie do takich można by było zaliczyć ul. Starowiejską, ale jej właścicielami są różne samorządy oraz osoby prywatne, więc gmina nie może działać na prywatnej własności.
Teresa Paruch – Ryś odpowiedziała, że na każdym Zebraniu Wiejskim przyjmowane są wnioski mieszkańców, na każdej Radzie Sołeckiej radni również składają swoje wnioski i wszystkie one są przekazywane do Urzędu Gminy, a również na każdym Zebraniu Wiejskim składane były informacje o stopniu ich realizacji.
Pytano również o regulację Łekawki (jest prowadzona w dalszym ciągu) oraz o remont ul. Długiej.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poprosiła o głos i przedstawiła wyniki wyborów członków Rady Sołeckiej. Zgodnie z jej Protokołem radnymi Rady Sołeckiej w Bestwince na kadencję 2019 – 2024 zostali: Stanisław Wojtczak, Krzysztof Zelek, Tadeusz Maga, Renata Cichowska – Gaździak, Łukasz Greń, Aneta Górna i Krzysztof Wróbel.
Teresa Paruch – Ryś podziękowała wszystkim za udział w Zebraniu, wyraziła zadowolenie z liczby mieszkańców biorących w nim udział, złożyła podziękowania komisjom, które pracowały w czasie tego Zebrania, prowadzącej Zebranie i protokolantce, po czym zakończono obrady.

Do góry