Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Informacja z IV sesji Rady Gminy

19. 01. 24
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1025
23 stycznia odbyła się IV Sesja Rady Gminy. Obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik. Na pewno zawiedzeni czują się ci mieszkańcy, którzy chcieli obserwować na żywo przebieg sesji i tej transmisji nie było, ale jest ona już dostępna w archiwum nagrań sesji. Źle także się stało, że obecnym na sesji mieszkańcom, których dopuszczono do zabrania głosu nie podano mikrofonów, ponieważ nie słychać w jakich sprawach pofatygowali się na sesję, a należy przypuszczać, że skoro znaleźli się na sali obrad to raczej w ważnych sprawach.
Wójt Artur Beniowski w punkcie dotyczącym sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, tj. od 13 grudnia poinformował, że najważniejszymi sprawami po przyjęciu uchwały budżetowej na 2019 rok było przygotowanie przetargów. Odbył się przetarg na budowę chodnika wzdłuż ulicy Dankowickiej, na remont ul. Rzecznej w Bestwince, w najbliższych dniach zostaną wyłonieni wykonawcy tych zadań.
Przygotowywane są przetargi na budowę chodnika wzdłuż ul. Witosa, remonty cząstkowe dróg asfaltowych, podpisane zostało przez wójta Porozumienie – Umowa z Ministerstwem Sportu, skąd otrzymała gmina dofinansowanie na budowę bieżni lekkoatletycznych na stadionie w Bestwinie.
Jest przygotowany przetarg na to zadanie, bieżnie muszą być wykonana do końca października br.
Przełom roku to liczne zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo – wyborcze w różnych stowarzyszeniach i organizacjach, więc wójt w nich również uczestniczył, ponadto odbyło się spotkanie z prezesami klubów sportowych w sprawie dotacji, których ogłoszenie nastąpi w połowie lutego, by kluby mogły złożyć stosowne oferty. Wójt poinformował radnych o terminach zebrań wiejskich zwoływanych w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Bardzo dziwnie przebiegało głosowanie na temat wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku radni Furczyk Łukasz, Marek Szymański, Sławomir Walczak, Magdalena Wizner – Wilczek wstrzymali się od głosu, pozostałych 11 radnych było ZA.
Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego poparło dwóch radnych: Jerzy Stanclik i Roman Pacyga, pięciu wstrzymało się od głosu: Furczyk Łukasz, Marek Szymański, Sławomir Walczak, Magdalena Wizner – Wilczek, Gac Marcin. Po głosowaniu przewodniczący Rady przyznał, jednakże, że pomylił się w głosowaniu.
Powołano nowy skład Rady Społecznej przy SP ZOZ w Bestwinie w składzie: Arkadiusz Maj – przewodniczący, Marcin Sieradzki (przedstawiciel wojewody), Stanisław Nycz, Jerzy Stanclik, Magdalena Wizner – Wilczek, Grzegorz Owczarz. Każde sołectwo ma w Radzie swojego przedstawiciela. Skład Rady przyjęty został przy 1 głosie wstrzymującym się.
W sprawach bieżących wójt przedstawił informację o żądaniu wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach o naliczeniu opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 2018 r na wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 r. wydano dwie decyzje o poborze opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i z tego tytułu do kasy Urzędu Gminy wpłynęło 171275,70 zł.
Do Rady Gminy wpłynęła skarga na wójta gminy Bestwina wraz z wnioskiem o wyjaśnienie sprawy. Dotyczyła ona żądania mieszkańców, którzy zakupili nieruchomość w gminie zwrotu poniesionych przez nich kosztów wykonania nowego przyłącza wodociągowego. Sprawę przekazano do rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Oprócz wymienionych wyżej podjęto jeszcze następujące uchwały:
1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019
3) Uchwała w sprawie udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej na dofinansowanie kosztów opieki technicznej dla modułów wdrożonych w ramach Projektu pn.: "Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego"
4) Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Program ograniczenia emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 - etap III - edycja 2019 w kwocie 500 000,00 zł
5) Uchwała w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2019 rok
6) Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
7) Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
8) Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Do góry