Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie

17. 10. 08
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1784

W piątek, 6 października, odbyło się ostatnie z Zebrań Wiejskich w naszej gminie. W Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie wszystkich przybyłych powitała o godz. 17 pani sołtys, Maria Maroszek. Wśród zaproszonych gości obecni byli: dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Agata Rak, prezes Kombestu, Wacław Waliczek, prezes OSP, Jan Wróbel, dyrektor GOK, Grzegorz Boboń, przewodnicząca TMZB, Dorota Surowiak, prezes Chóru, Władysław Adamus, przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik, wójt, Artur Beniowski, radni powiatowi i gminni: Grzegorz Gawęda, Jan Stanclik, Bogusław Stolarczyk, Barbara Pacholska, Magdalena Wodniak – Foksińska, Radosław Mróz, prezes RZPiT „Bestwina, Ireneusz Stanclik, kierownik Służb Technicznych, Mariusz Szlosarczyk.
Do zaproponowanego porządku Zebrania nikt nie wniósł uwag i został on przyjęty jednogłośnie, podobnie przyjęto Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 9 października 2016 roku.
Sekretarzem Zebrania wybrana została Barbara Pacholska a w Komisji Uchwał i Wniosków zasiedli: Jerzy Stanclik, Franciszek Owczarz, Jan Wróbel.
Jolanta Kuder, Agata Markiel, Krzysztof Piątek utworzyli Komisję Skrutacyjną do wyboru delegatów na Walne Zebranie Spółki Wodnej Melioracyjnej. Dla sołectwa Bestwina, zgodnie z przyjętym kluczem, przypadło 26 mandatów i tylu delegatów należało wybrać.
Maria Maroszek, Józef Jonkisz, Marek Zeman, Krzysztof Kraus, Łukasz Maroszek, Anatol Faruga, Kazimierz Jonkisz, Józef Wójtowicz, Józef Wilczek, Kozik Franciszek, Łukasz Chrapek, Aleksander Ślosarczyk, Kazimierz Rychta, Dominik Firganek, Urszula Orłowska, Jerzy Stanclik, Jan Wróbel, Franciszek Owczarz, Zdzisław Pająk,  Barbara Pacholska, Piotr Wodniak, Grzegorz Boboń, Sławomir Owczarz, Lach Adam, Kraus Marceli, Kozieł Władysław zostali wybrani delegatami na Walne Zebranie Spółki Wodnej Melioracyjnej.

W roku 2016 odbyło się jedno Zebranie Wiejskie i 4 posiedzenia Rady Sołeckiej. W posiedzeniach Rady uczestniczył wójt gminy, przewodniczący Rady Gminy, radni oraz zapraszani goście. Pani sołtys czynnie uczestniczyła w życiu społeczności sołectwa, przedstawiała organom gminy sprawy do załatwienia istotne dla mieszkańców, współpracowała z policją, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Państwową Inspekcją Weterynaryjną, Instytutem Rybactwa Śródlądowego oraz Lokalną Grupą Rybacką.
Udział w wizjach lokalnych wraz z władzami gminy i pracownikami samorządowymi, przegląd dróg, rowów melioracyjnych to kolejna działka, którą pani sołtys się zajmowała. Reprezentowała sołectwo na zjazdach sołtysów, na spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim oraz innych instytucjach państwowych i oświatowych.
W kolejnym punkcie wójt, Artur Beniowski, omówił wnioski z poprzedniego Zebrania, i tak:
- rozważenie możliwości odbioru odpadów komunalnych mniejszym samochodem: jeżeli chodzi o odpady suche to jeżdżą małe samochody, natomiast kubły z odpadami mokrymi muszą być odbierane dużymi bo tyko takie są przystosowane do odbioru kubłów.
- wyczyszczenie przepustów i rowów przy ul. Podleskiej: wykonano kilkukrotnie. Na bieżąco rowy są czyszczone i wykaszane. Niestety, do tego rowu niektórzy mieszkańcy zrzucają fekalia, co powoduje duże trudności w jego utrzymaniu. Urząd Gminy interweniuje i wzywa mieszkańców do okazywania się co robią z nieczystościami, ale niewiele to pomaga. Nie tylko ten rejon Bestwiny nie jest skanalizowany, a jednak w innych miejscach nie występuje tyle problemów.
– wyasfaltowanie parkingu przy OSP – wykonano.
– ustanowienie ulicy jednokierunkowej Młyńskiej bocznej, lub wykupienie gruntów pod budowę zatoczek do mijania się pojazdów: kilka lat temu ulica ta była jednokierunkową, jednakże na wniosek mieszkańców ustanowiono tam ruch dwukierunkowy i tak zostanie.
- ustawienie znaków na ul. Witosa o zbliżaniu się do skrzyżowania – wykonano.
- wykonać przegląd chodnika przy ul. Bialskiej – wykonano przegląd i dokonano napraw.
– uzupełnić pobocza przy ul. Krakowskiej między stawami: wykonano pobocze.
– odtworzenie, budowa bieżni wokół boiska w Bestwinie oraz skoczni w dal, rzutni kulą, itp. infrastruktury lekkoatletycznej: w trakcie realizacji – faza projektowania.
W tym roku realizowane jest jeszcze, czy też zrealizowano:
- trwa modernizacja ul. Janowickiej, to największa w tym roku inwestycja w gminie, Zarząd Dróg Powiatowych jest na etapie wyboru wykonawcy ronda na skrzyżowaniu Janowickiej z Krakowską, roboty rozpoczną się jeszcze w tym roku, planowana jest przebudowa ul. Krakowskiej do granicy ze Starą Wsią, przebudowany zostanie przepust na Potoku Pasieckim koło Rolla,
- wykonano plac zabaw na terenach rekreacyjnych,
- wybudowano parking przy ul. Podzamcze,
- wyremontowano kładkę przy ul. Kościelnej,
- przeprowadzono remont dróg gruntowych przy ul. Witosa, Bocznej i Okrężnej,
- wyremontowano przepust przy magazynach rybnych na ul. Krakowskiej,
- będzie wykonana przebudowa chodnika od ronda w kierunku ul. Gospodarskiej, a od Gospodarskiej w kierunku Bestwinki budowa nowego chodnika,
- jeśli chodzi o ul. Krakowską to od ul. Pod Magówką będzie przebudowywana wraz z budową brakującej części chodnika,
- wykonywany jest projekt kanalizacji południowej części Bestwiny oraz części sołectwa Janowice,
- jest projekt termomodernizacji budynku przedszkola i biblioteki, pewnie środki z RPO już są przyznane, Urząd Gminy stara się o większe dotacje jeszcze z innych źródeł, planuje się rozbudowę biblioteki i remont pomieszczeń w budynku,
- w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej pozyskano środki (300 tys.) na budowę bieżni i rozbudowę infrastruktury sportowej na obiekcie LKS Bestwina, przy okazji tej inwestycji planuje się wykonać drenaż boiska i na wiosnę będzie składany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o kolejne środki,
Wójt przypomniał o toczących się akcjach wymiany pokryć azbestowych, wymiany pieców, przekazywania kompostowników. Akcje te będą kontynuowane przez następne lata. Przy wymianie pieców w pierwszej kolejności wymieniane są najstarsze piece węglowe, priorytetem jest też wymiana pieca węglowego na gazowy.
Urząd Gminy jest na etapie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy.
Wójt powtórzył informacje, jakie przekazywał na wcześniejszych zebraniach odnośnie konieczności wyasygnowania z budżetu gminy kwoty 500 tys. na dostosowanie obiektów szkolnych do wymogów reformy oświatowej.
Zespół Regionalny „Bestwina” i Orkiestra Dęta Gminy Bestwina rozsławiali gminę poza granicami Polski, uświetniały również swoimi występami większość imprez w gminie i okolicy.
W dyskusji jako pierwszy głos zabrał Władysław Adamus, zadając pytanie w jaki sposób będzie oceniany wiek pieca? Wójt odpowiedział, że piece posiadają tabliczki znamionowe, a jeśli takiej nie ma to zapewne piec liczy powyżej 15 lat.
Kolejne wnioski dotyczyły głównie remontu dróg, ich asfaltowania (ul. Prusa, Wielodroga, Polna, Graniczna, Sikorskiego), utwardzenia poboczy, odwodnienia (ul. Witosa), remontu boiska, zwiększenia dotacji na kluby sportowe z uwagi na bardzo duże zainteresowanie dzieci treningami, budowa parkingu koło szkoły od południowej strony, poruszono problem estetyki wsi (budynek Piekarni oraz Magazyn Towarów Masowych), rozwiązać problem rejestracji chorych do lekarza, ponieważ często zdarza się, że nie ma możliwości, aby lekarz przyjął pacjenta w tym samym dniu, w którym się rejestruje, a kolejki do rejestracji tworzą się już przed godz. 6. W tym ostatnim temacie rozgorzała dosyć długa dyskusja na temat kondycji polskiej i gminnej służby zdrowia. Dla naszej gminy problemem staje się brak lekarzy i trudno ich zdobyć na rynku pracy.
Pytano o sprawę wynajmu parkingu na szkolenie kursantów na prawo jazdy przy terenach rekreacyjnych, ponieważ wynajmujący go w określonych dniach czy też porach zamyka ten parking. Wójt błyskawicznie odparł, że wynajmujący nie ma takiego prawa i podobny incydent już się nie powtórzy.
Zgłoszono wniosek, aby w Gminnym Ośrodku Kultury stworzyć dla rodziców oczekujących na swoje dzieci uczestniczące w zajęciach jakieś miejsca, gdzie mogliby usiąść i spokojnie poczekać na swoje pociechy (odp.: na obecny moment brak możliwości technicznych).
Ponownie podnoszono sprawę odbioru odpadów zielonych, sugerowano odbiór kilku worków w roku przez firmę, która odbiera odpady lub ustawienie specjalnych kontenerów w poszczególnych sołectwach. Wójt odpowiedział, że ustawienie kontenerów nie wchodzi w grę, ponieważ tam, gdzie zastosowano takie rozwiązanie wrzucano do kontenerów wszystko i zrezygnowano z tego.
Wójt poinformował, że liście od mieszkańców są odbierane wzorem lat ubiegłych (czyli wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych). Należy tylko załadować je do worków, ułożyć wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych i powiadomić Urząd Gminy. Pracownicy Urzędu po takie worki przyjeżdżają i odbierają je.
Zgłoszono wniosek o wykonanie prawo skrętu z ul. Szkolnej w Krakowską lub ustawienie tam świateł, ponieważ w godzinach, kiedy rozpoczynają się zajęcia w szkole tworzy tam się zator na ul. Szkolnej.
Wójt, Artur Beniowski, zwrócił uwagę, że często zdarza się w tym roku w samorządach, w gminie Bestwina również, że nie zgłasza się żadna firma do ogłoszonego przetargu, co jest bardzo niebezpieczne w przypadku inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych. Ponadto, jeśli już firma się zgłosi to podaje ceny o 50 % wyższe.
Wszystkie zgłoszone wnioski zostały przyjęte, Zebranie trwało 1 godzinę 20 minut, uczestniczyło w nim około 40 mieszkańców.

Do góry