Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Janowicach

17. 10. 05
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1626

Sołtys i Rada Sołecka w Janowicach zwołali Zebranie Wiejskie w niedzielę, 1 października.
Wszystkich przybyłych przywitał sołtys, Stanisław Nycz, a wśród gości: przewodniczącego Rady Gminy, Jerzego Stanclika, wójta, Artura Beniowskiego, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Urszulę Kal, prezesa Kombestu, Wacława Waliczka, radnego powiatowego, Jana Stanclika, radnych Rady Gminy Bestwina: Jerzego Borutkę i Marka Szymańskiego, kierownika Referatu Technicznego, Mariusza Szlosarczyka, prezes KGW, Krystynę Norymberczyk, prezesa Koła Emerytów, Piotra Pęczka oraz naczelnika OSP, Krzysztofa Wróbla.
Sekretarzem zebrania wybrano Jerzego Borutkę , a do Komisji Uchwał i Wniosków Krystynę Norymberczyk, Grzegorza Gajdę i Piotra Pęczka.
Po proceduralnych punktach zatwierdzonego jednogłośnie porządku Zebrania przystąpiono do wyboru delegatów na Walne Zebranie Spółki Wodnej Melioracyjnej. Sołtys, Stanisław Nycz, przypomniał nazwiska dotychczasowych delegatów. Część z nich wyraziła zgodę na ponowne kandydowanie, z sali zgłoszono kolejnych kandydatów i w wyniku głosowania delegatami zostali: Jan Stanclik, Stanisław Nycz, Jerzy Borutka, Matusiak Marian, Ajchler Bronisława, Piotr Pęczek, Krzysztof Wróbel, Stefania Famułka, Sacher Grzegorz, Ciszczoń Grzegorz, Andrzej Kania, razem jedenaście osób.
Kolejnym punktem Zebrania było sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w okresie pomiędzy Zebraniami.
Rada Sołecka obradowała 7 razy, sołtys uczestniczył w wielu wizjach lokalnych, załatwiał kliniec na drogi, pilotował wykonanie przepustów pod ulicą Targanicką i Pszczelarską, uczestniczył w świętach i uroczystościach gminnych, kościelnych i państwowych.
Wójt, Artur Beniowski, swoje wystąpienie rozpoczął od informacji dotyczącej reformy edukacji i związanych z nią działaniach, jakie Urząd Gminy był zmuszony dokonać. Przede wszystkim konieczne było wygospodarowanie kosztem innych, zaplanowanych wcześniej zadań, kwoty ok. 0,5 mln zł. W Janowicach wyremontowano i oddano do użytku budynek starego przedszkola przy ul. Janowickiej 100. Wszystkie dzieci, nie tylko z Janowic, zostały do przedszkola przyjęte, z remontem zdążono na czas. Obiekt ten będzie w najbliższej przyszłości modernizowany, są starania o pożyczkę z WFOŚIGW (być może w tym roku jeszcze zostanie ogłoszony przetarg na te roboty). Przy przedszkolu poszerzono parking. Obecnie przygotowuje się teren pod plac zabaw, który tam powstanie. Na ostatnim posiedzeniu Rady Sołeckiej wójt przedstawił członkom Rady 3 koncepcje na projekt budowy nowej sali gimnastycznej przy szkole. Rada wybrała koncepcję, zgodnie z którą nowa sala nie będzie kolidowała ani z boiskiem trawiastym ani z boiskiem asfaltowym i zostanie usytuowana równolegle do ul. Janowickiej z zachowaniem sali dotychczasowej.
Do Urzędu Marszałkowskiego złożony jest wniosek o środki na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych. Będzie to boisko otwarte o nawierzchni poliuretanowej z oświetleniem i miejscami do siedzenia. Na tę inwestycję uzyskano dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł z Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”. Rada Gmina ma podjąć uchwałę w sprawie sfinansowania budowy chodnika od kościoła do szkoły oraz chodnika na ul. Targanickiej do granic z Bielskiem – Białą, prace projektowe już trwają. W tym przypadku inwestycja może się przeciągnąć na dwa lata (2018 – 2019). Do końca listopada powinien być zakończony remont ulicy Janowickiej. Jeszcze w tym roku starostwo powiatowe rozpocznie budowę ronda „przy piekarni”, czyli na skrzyżowaniu z ul. Krakowską. Prowadzone są uzgodnienia ze starostwem aby w przyszłym roku wyremontować ul. Krakowską do granicy ze Starą Wsią.
Jeśli chodzi o kanalizację, to uzgodniono z Aquą, ze część ścieków z Janowic zostanie odebrana grawitacyjnie przez to Przedsiębiorstwo.
Wspólnie ze starostwem (50/50) remontowany jest krzyż przy „Niklówce”. Remont musi zostać zakończony do końca listopada. Słowa podziękowania zostały skierowane do radnego Jana Stanclika, który szczególnie zabiegał o tę inwestycję.
Wśród zadań do wykonania w przyszłym roku jest zakup samochodu dla OSP Janowice. Zadanie to zostanie zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych, środków z budżetu gminy oraz środków własnych OSP Janowice.
W budynku przy Janowickiej 100 (przedszkole) mieściła się „sołtysówka”. Są plany, aby „sołtysówkę” przenieść do budynku obok OSP, tj. tzw. „Kogutka”. Będzie się tam mieścić również siedziba nowo powstałego Stowarzyszenia powołanego przez KGW. Wójt widzi to miejsce jako centrum spotkań towarzyskich i kulturalnych mieszkańców Janowic.
Tematem, który w ostatnim czasie był poruszany przez społeczność Janowic jest zamknięcie sklepu GS w centrum miejscowości. Lokal zajmowany przez sklep należy do gminy, w związku z tym dokonano rozeznania co do jego dalszego przeznaczenia i znalazł się chętny, który po dokonaniu niezbędnych prac i uzyskaniu odpowiednich pozwoleń uruchomi w tym miejscu ponownie sklep spożywczy.  Być może odbędzie się to jeszcze w październiku.
Mieszkańcy Janowic zgłaszali do Urzędu Gminy swoje wnioski w sprawie oświetlenia ulic czy też postawienia pojedynczych punktów świetlnych. Wójt wyznaje zasadę, że najpierw należy oświetlać te miejsca, gdzie są one niezbędne ze względów bezpieczeństwa i pozwalają na to warunki. W pierwszym rzędzie wykonane zostanie oświetlenie przy ul. Górskiej, a kolejno Janowickiej.
Podobnie jak w czasie zebrań w Kaniowie i Bestwince, wójt Artur Beniowski, podzielił się z mieszkańcami niepokojącą informacją, że po raz pierwszy odkąd pracuje w samorządzie, zdarzyły się sytuacje, że do przetargu na asfaltowanie dróg (modernizację, przebudowę) nie przystąpiła ani jedna firma. Wiąże się to z koniecznością ogłaszania kolejnego przetargu, a być może zlecania z tzw. wolnej ręki, co na pewno jest droższe niż rozstrzygnięcie przetargowe i znacznie wydłuża czas wykonania danego remontu, czy też asfaltowania a w wielu wypadków wielu innych inwestycji. Na rynku brakuje pracowników i firmy nie mogą przystępować do przetargów. Być może, jeśli nikt nie zgłosi się do przetargu, planowane inwestycje zostaną wykonane przez firmę, która wykonuje asfaltowanie ul. Janowickiej.
Korzystając z okazji Artur Beniowski podziękował wszystkim mieszkańcom oraz stowarzyszeniom i organizacjom za udział w życiu społecznym sołectwa i gminy.
W dyskusji i wolnych wnioskach poruszano sprawę lokalu zajmowanego dotychczas przez sklep GS (straż mogłaby go przeznaczyć tylko na działalność statutową), odtworzenia tablic informacyjnych w niektórych miejscach (wójt odpowiedział, że tablice będą odbudowywane), poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszych, poprawy estetyki wsi, asfaltowania, odwodnienia i oświetlenia ul. Borowej (odp. wójta: remont przed zimą, asfaltowanie na wiosnę, awarie oświetlenia należy zgłaszać na bieżąco do Urzędu Gminy), remontu ul. Miodowej wraz z budową chodnika, zabezpieczeniem poboczy przed osuwaniem się i oświetleniem jej dolnego odcinka (odp. wójta: część drogi jest własnością prywatną, a zgodnie z prawem na gruncie prywatnym gmina nie może inwestować. Ponadto wójt prosi o zgłaszanie na bieżąco do UG wszelkich ubytków w drogach, czy też innych nieprawidłowości, aby można było natychmiast reagować), wykonania przeglądu przepustów pod drogami (Pszczelarska / Famułkowa), kompleksowego odwodnienia tej ulicy, ponieważ jest zalewana, przepustu pod ul. Miodową (odp.: na ul. Pszczelarską jest wykonany projekt i zgłaszane sprawy są w tym projekcie uwzględnione i przy przebudowie ulicy przepusty zostaną wymienione, zostanie jeszcze jeden przepust dodany. Rów przy ul. Famułkowej może zostać wykonany dopiero po wykonaniu remontu ul. Pszczelarskiej. Jeśli chodzi o łącznik pomiędzy Miodową boczną a Pasiekami to jest tam zaprojektowany nie tylko chodnik ale i droga), remontu ul. Podlesie, korytek przy ul. Szkolnej (odp. – brak wykonawców), naprawy skarpy przy ul. Janowickiej (odp.: zlecono firmie Rezbud), montażu barier ochronnych wzdłuż ul. Szkolnej.
Zebrani przyjęli uchwałę ws. wyboru delegatów na Walne Zebranie Spółki Wodnej Melioracyjnej oraz wszystkie zgłoszone w trakcie zebrania wnioski. Ponadto padła sugestia, aby w przyszłym roku zebranie wiejskie w Janowicach, wzorem innych sołectw odbyło się również w piątek zamiast w niedzielę.
Zebranie trwało 66 minut.(!!!)

Do góry