Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Bestwince

17. 10. 05
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1595

W piątek, 29 września, w Domu Strażaka w Bestwince odbyło się drugie w naszej gminie Zebranie Wiejskie. Przeszło 40 mieszkańców oraz zaproszonych gości powitała pani sołtys, Teresa Paruch – Ryś, wśród nich przewodniczącego Rady Gminy, Jerzego Stanclika, wójta, Artura Beniowskiego, radnych powiatowych i gminnych, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Danutę Herman, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działających w Bestwince i przedstawiła projekt porządku Zebrania, który został przyjęty bez żadnych uwag.
Po wyborze sekretarza i Komisji Uchwał i Wniosków dokonano wyboru delegatów na Walne Zebranie Spółki Wodnej Melioracyjnej. Pani sołtys zaproponowała listę 9 osób, która została przyjęta w głosowaniu przez uczestników Zebrania: Kowalski Michał, Maga Tadeusz, Faruga Grzegorz, Wojtuszek Jan, Greń Łukasz, Wróbel Krzysztof, Zelek Krzysztof, Gawęda Grzegorz, Teresa Paruch – Ryś. Kandydatura Eugeniusza Kóski nie została zaakceptowana przez zebranych.
Kolejnym punktem Zebrania było omówienie wniosków zgłoszonych na Zebraniu Wiejskim przed rokiem:
- wycięcie drzew na ulicy Dworkowej,
- asfaltowanie ul. Magi,
- poczynienie starań o pozyskanie środków z zewnątrz na działalność Spółki Melioracyjnej – naprawę drenarki w sołectwie Bestwinka.
W działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w okresie pomiędzy Zebraniami najczęściej zajmowano się sprawami związanymi z odwodnieniem, udrożnianiem studzienek i przepustów, czyszczeniem rowów melioracyjnych, obcinką gałęzi i wycinką krzewów, poprawianiem bezpieczeństwa na drogach i skrzyżowaniach (montaż luster), wybudowano nową wiatę autobusową po wyburzeniu starej, zabudowano nowe tablice ogłoszeń, oddano do użytku siłownię zewnętrzną przy boisku, zakupiono nowy samochód dla OSP, zamontowano na ul. Dworkowej uchwyty do wywieszania flag. Rada sołecka uczestniczyła w świętach państwowych, gminnych (była organizatorem tegorocznych Dożynek) i kościelnych.
Pani sołtys poinformowała, że od października br. dyżury będzie pełnił w każdą ostatnią środę miesiąca od godz. 18:00 dzielnicowy, Tomasz Kondziołka. Przypomniała również o przeprowadzonej akcji wydawania przez Urząd Gminy kompostowników oraz ograniczaniu niskiej emisji poprzez wymianę najstarszych pieców na piece nowej generacji, a także akcję szczepienia dzieci. Od czerwca prowadzona jest termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, która kosztować będzie ok. 4,2 mln zł (przy budżecie ok. 11 mln na wszystkie inwestycje w gminie). Szerzej i więcej o tej inwestycji oraz innych pracach wykonanych w Bestwince mówił wójt, Artur Beniowski. Zwrócił uwagę, że wspomniana szkoła generowała w okresie grzewczym wyższe opłaty za gaz niż pozostałe szkoły razem wzięte. Na tę inwestycję pozyskano środki z zewnątrz (85 % z RPO) i zakończy się ona w czerwcu 2018 roku.
Podobnie jak w Kaniowie sporo uwagi poświęcono obiadom w szkołach. Na dzisiaj dla szkół w Bestwince, Janowicach i w Kaniowie obiady dostarcza firma kateringowa. Po zakończeniu termomodernizacji szkoły w Bestwince kuchnia zlokalizowana w tej szkole przejmie przygotowywanie posiłków dla wszystkich szkół w gminie, kuchnia w Bestwinie zostanie wyłączona z użycia. Nie można było wykonać remontu kuchni łącznie z termomodernizacją. Po interwencjach poprawiła się jakość obiadów i podwieczorków.
Jeśli sytuacja uległaby z powrotem pogorszeniu to należy zgłaszać swoje uwagi, Urząd Gminy będzie interweniował.
Wprowadzenie reformy oświatowej spowodowało konieczność wygospodarowania w budżecie ok. 0,5 mln zł, co wymusiło przesunięcie w czasie realizacji niektórych zaplanowanych zadań.
Toczone są rozmowy z Tauronem w sprawie oświetlenia wnioskowanych przez radę Sołecką ulic oraz postawienia punktów świetlnych.
Pojawiły się problemy z asfaltowaniem ulic, ale nie stoją one po stronie Urzędu Gminy, a wynikają z braku firm, które mogłyby je wykonać. Do ogłoszonych przetargów nie zgłosiła się żadna firma. Można zlecić wykonanie robót „z wolnej ręki”, ale musi zostać wyczerpana cała procedura.
Trwają prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego, w okolicach marca/kwietnia zostanie on wyłożony, więc zainteresowane osoby powinny się tym czym prędzej zainteresować.
Akcja „kompostowniki” będzie kontynuowana w przyszłym roku, podobnie wymiana pieców (przez kolejne lata do 2020 roku) i likwidacja pokryć azbestowych.
Wójt zapowiedział, że kolejnym budynkiem w sołectwie przewidzianym do termomodernizacji będzie Dom Strażaka. W przyszłym roku zostanie wykonany projekt i podjęte działania o środki zewnętrzne.
Kolejne sprawy to odwodnienie rejonu ulicy Młyńskiej bocznej w okolicach skrzyżowania z ulicą Olchową oraz wykonanie projektu przebudowy ulicy Sportowej od mostka w stronę ulicy św. Floriana wraz z odwodnieniem tej ulicy. Spółce Wodnej Melioracyjnej zlecono załatanie wyrw powstałych po ostatnich obfitych opadach. Wójt podkreślił, że prace wykonywane przez Spółkę prowadzone będą tylko tam, gdzie cieki podlegają gminie, a nie na gruntach prywatnych.
Asfaltowanie Rzecznej i Podpolec, które z braku firm nie zostało wykonane będzie zrealizowane w możliwie najbliższym czasie, przy ul. Rzecznej również jeszcze zostaną wykonane prace odwodnieniowe.
W trakcie realizacji jest kanalizacja 4 budynków przy ulicy św. Sebastiana, konieczna jest tam budowa małej przepompowni.
W trakcie dyskusji mieszkańcy zwracali uwagę na niedrożność rowów, a zwłaszcza przepustów, co powoduje zalewanie wielu posesji, czego doświadczono w ostatnim okresie. Uszkodzone zostały pobocza przy ul. Sportowej.
Wójt odpowiedział, że od wtorku będą czyszczone wszystkie mostki przy ul. Sportowej.
Sporo uwagi poświęcono znakom ograniczenia prędkości, m.in. również na ul. Sportowej, zatrzymywania się i postoju na ul. Dworkowej, oznakowania innych ulic, infrastruktury drogowej, poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego (chodnik wzdłuż ul. Witosa, przejście dla pieszych na Olchowej), wybudowania parkingu przy szkole, skomunikowania sołectwa z Bielskiem – Białą i Czechowicami-Dziedzicami oraz pozostałymi sołectwami.
Eugeniusz Kóska żądał od wójta zaprzestania przez niego członkostwa w organizacjach społecznych oraz wyjaśnień w sprawie strefy pośredniej ochrony ujęcia wody pitnej.
W sprawie strefy wyjaśnień udzielili wójt i prezes Wacław Waliczek. Jeśli chodzi o komunikację i wydłużenie linii miejskiej z Bielska – Białej wszystko rozbija się o koszty. Dopłata do wozokilometra dokonywana przez gminę do „czerwonego autobusu” to ok. 4 zł, a do PKS – 1,60 zł. Jest nadzieja, że powstały Związek Komunikacyjny coś zmieni w tym zakresie, aby nasi mieszkańcy mieli dogodniejsze połączenia z ościennymi miejscowościami.
Chodnik wzdłuż ul. Witosa w kierunku Bestwiny do ul. Gospodarskiej jest przewidziany do realizacji na podstawie porozumienia starostwa z Urzędem Gminy, zostaną również przeprowadzone rozmowy w sprawie przejścia dla pieszych.
Jan Ślosarczyk złożył wniosek o korektę granic administracyjnych sołectwa Bestwinka. Nawiązał do lat 50-tych i przyłączenia około 300 hektarów do sołectwa Kaniów.
Padło także pytanie w stronę pana Jana Ślosarczyka odnośnie działalności w byłym Kółku Rolniczym. Pan Ślosarczyk odpowiedział, że nic złego się nie dzieje.
Sporo uwagi poświęcono odpadom komunalnym. Mieszkańcy pytali, czy są prowadzone jakieś kontrole, ponieważ zdarza się, że w niektórych posesjach przez cały rok nie są wystawiane worki z odpadami, a przecież każde domostwo te odpady produkuje, więc zachodzi podejrzenie, że są po prostu spalane.
Wójt odpowiedział, że pracownicy odbierający odpady nie ewidencjonują od kogo i ile odbierają odpadów. Nawiązał również do ustawy antysmogowej. Ustawa weszła w życie, natomiast brak jest narzędzi do jej egzekwowania.
Pani sołtys przedstawiła propozycje Rady Sołeckiej do budżetu gminy na 2018 rok:
- wykonać projekt kompleksowej przebudowy ul. Sportowej na całej długości,
- wykonać projekt modernizacji budynku OSP Bestwinka,
- generalny remont Młynówki wzdłuż ul. Podpolec,
- asfaltowanie ul. Rzecznej, Podpolec, Magi, Ładnej,
- odwodnienie ul. Młyńskiej.
Nie wszystkie wnioski zgłaszane przez mieszkańców zostały w głosowaniu przyjęte. Taki los spotkał, np. wniosek o ograniczenie prędkości na ul. Sportowej lub zabudowę progów zwalniających, postawienie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju przy szkole.
Ogółem zgłoszono 26 wniosków. Zebranie trwało 2 godz. 40 minut.

Do góry