Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie

19. 10. 05
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1305
IMG 7090IMG 7091IMG 7092IMG 7094IMG 7097
 
 
 
 
 
36 mieszkańców i 11 gości wzięło udział w jesiennym Zebraniu Wiejskim w Kaniowie, które miało miejsce 4 października br. i odbyło się w Domu Strażaka.
Sołtys Marek Pękala rozpoczynając Zebranie przywitał wszystkich przybyłych do Domu Strażaka, a wśród nich posłankę i kandydatkę na posła w następnej kadencji Małgorzatę Pępek oraz kandydata na posła Grzegorza Gawędę - radnego Rady Powiatu Bielskiego, wójta Artura Beniowskiego, radnego powiatowego Jana Stanclika, przewodniczącego Rady Gminy Bestwina Jerzego Stanclika, komendanta Policji w Czechowicach-Dziedzicach Bogusława Brosza i dzielnicowego Tomasza Kondziołkę, prezesa Kombestu Wacława Waliczka, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorza Bobonia, prezesa Spółki Wodnej Melioracyjnej Łukasza Grenia, kierownika Spółki Łukasza Byskę, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Agatę Szypułę, prezeskę KGW Mieczysławę Głombek, radnych Rady Gminy Bestwina Romana Pacygę i Łukasza Furczyka, prezesa Koła Emerytów i Rencistów Tadeusza Maroszka, prezesa Orkiestry Dętej Stanisława Hamerlaka, wiceprezesa Stowarzyszenia Wędkarskiego Kaniowski Karp Królewski Dominika Malinowskiego.
Protokolantem wybrany został Jerzy Zużałek, a pracę w Komisji Uchwał i Wniosków powierzono Łukaszowi Furczykowi, Romanowi Pacydze i Piotrowi Semaniakowi.
Porządek Zebrania:
1. Przywitanie i otwarcie zebranie
2. Przyjęcie propozycji porządku Zebranie
3. Wybór protokolanta i Komisji Uchwał i Wniosków
4. Sprawozdanie sołtysa
5. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków z ostatniego Zebrania
6. Wystąpienie wójta
7. Dyskusja i wolne wnioski
8. Odczytanie wniosków, głosowanie i zakończenie Zebrania
został przyjęty jednogłośnie bez żadnych poprawek.
Sołtys Marek Pękala przypomniał skład Rady Sołeckiej wybranej w ubiegłym roku: Marek Pękala, Mirosław Kołodziejczyk, Wiesław Drąg, Piotr Semaniak, Adam Mikołajczyk, Zdzisław Tomala i Wieczorek Grzegorz. Rada od czasu wyborów spotkała się 6 razy.
W nowej kadencji zajmowała się, m.in.: posadziła krzewy i drzewka w Parku Wiejskim, sołtys brał udział w otwarciu Zielonej Pracowni w szkole, w Jubileuszach Orkiestry Dętej Gminy Bestwina, Koła Łowieckiego „Bażant”, LKS Kaniów, w otwarciu nowej Rybaczówki, w świętach państwowych, gminnych i kościelnych, uczestniczył w Forum Sołtysów w Katowicach, w wizjach lokalnych w terenie: na ulicy Młyńskiej i Myśliwskiej, sesjach i komisjach Rady Gminy oraz w otwarciu Podbeskidzkiego Centrum Mikroorganizmów w Kaniowie.
W tym roku zajmowano się czyszczeniem rowów przydrożnych i melioracyjnych, budową przejść dla pieszych, malowaniem oznakowań poziomych, pomocą dla pogorzelców, interweniowano w Spółce Wodnej Melioracyjnej, Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA. Rada Sołecka wraz z mieszkańcami brała udział w II Janowickich Sianokosach i była gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych.
W Kaniowie wyremontowano ul. Dankowicką, wybudowano wzdłuż niej chodnik (koszt ok. 3 mln zł) i podwyższone przejście dla pieszych, ponadto wyasfaltowano ulice: Zgody, Wędkarską i Floriana, wybudowano wiaty na przystankach autobusów PKS na ul. Jawiszowickiej i Batalionów Chłopskich.
Wójt Artur Beniowski odnosząc się do sprawozdania sołtysa oraz protokołu Komisji Uchwał i Wniosków z ostatniego Zebrania Wiejskiego uzupełnił jego wypowiedź i poinformował o realizacji innych zadań:
- rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych (dofinansowanie 120 tys. zł z PG SILESIA),
- zaprojektowano budowę żłobka,
- współpracowano z Wodami Polskimi w zakresie utrzymania wałów przeciwpowodziowych,
- naprawiono pomosty w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych,
- zmodernizowano plac rekreacyjny w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych,
- odwodnienie ulicy Kóski – doprowadzono do wizji lokalnej z udziałem PG SILESIA,
- zamontowano 2 lustra przy ul. Mirowskiej,
- w trakcie przygotowania jest dokumentacja rozbiórki budynku zajmowanego przez UKS Set Kaniów, planowana jest budowa nowego,
- rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na wymianę dachu w budynku komunalnym przy ul. Czechowickiej 21-23,
- w byłym Ośrodku Zdrowia utworzono filię GOPS (świadczenia rodzinne),
- w tym roku zostanie jeszcze wykonany chodnik przy ulicy Kóski wzdłuż cmentarza,
- został zlecony projekt organizacji ruchu poprzez zabudowę progów zwalniających przy ul. Wędkarskiej (w tym miejscu wójt wyjaśnił, że jest to obecnie precedens w tym zakresie, ale warunki wymuszają takie rozwiązanie problemu tam występującego).
- po zakończeniu projektowania budowy kanalizacji dla sołectw Bestwina i Janowice Urząd Gminy przystąpi do projektowania budowy kanalizacji w sołectwie Kaniów,
- planuje się wykonanie projektu chodnika przy ul. Witosa,
- czyszczone są rowy przy ul. Mirowskiej.
Na ostatniej sesji Rady Gminy podjęto decyzję o przeznaczeniu 210 tys. na rewitalizację kortu tenisowego, budowę siłowni zewnętrznej i skate parku na terenach rekreacyjnych (starania o dofinansowanie z programu Otwartych Stref Aktywności).
Do dofinansowania z tzw. „powodziówki” zostały przez służby wojewody zakwalifikowane ulice Mirowska i Modra (koszt 2,5 mln zł, dofinansowanie w wysokości 80 %). Występują problemy z ulicą Modrą z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe niektórych działek.
W dalszej wypowiedzi wójt zwrócił uwagę na sprawy budżetowe w związku z obecną polityką rządu.
We wrześniu Urząd Gminy musiał zderzyć się z koniecznością wygospodarowania w budżecie gminy ok. 800 tys. z przeznaczeniem na oświatę. Państwo przekazało tylko 247 tys., resztę gmina musi znaleźć w dochodach własnych, a przecież te wydatki nie były przewidziane w budżecie na 2019 rok. Ponadto obniżenie podatków od osób fizycznych może skutkować mniejszymi przychodami dla budżetu w kwocie ok. 1 mln zł. Zapowiadane podniesienie płacy minimalnej to dla gminy obciążenie w wysokości ok. 450 tys. zł. Wzrosną od nowego roku również ceny energii elektrycznej, więc oświetlenie przestrzeni publicznej finansowane przez Urząd Gminy wzrośnie o ok. 40% (z 300 tys. do 420 tys.). Jeżeli nie zmieni się więc system finansowania samorządów to wystąpi konieczność ograniczania inwestycji.
Dla mieszkańców i Urzędu Gminy niepokojące są również ogłoszone już wzrosty opłat za składowanie odpadów komunalnych o 30 %.
Na dzisiaj stopień wykonania budżetu gminy jest zadowalający, wszystkie zaplanowane inwestycje są realizowane zgodnie z planem. Istnieje, jednakże obawa, że jeśli nic się nie zmieni w finansowaniu samorządów to w przyszłym roku mogą wystąpić problemy.
Wójt nawiązał następnie do wniosków zgłoszonych na ostatnim Zebraniu w dniu 31 maja br. O realizacji niektórych z nich zostało już powiedziane, jak np. o budowie luster przy ul. Mirowskiej, czy innych. Jeśli chodzi o remont ul. Parkowej to jest pewien ranking wspólnie stworzony i ta ulica przewidziana jest do remontu w dalszej kolejności, najpierw remontowane są te, na które uzyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
Jeśli chodzi o utworzenie funduszu sołeckiego wójt coraz bardziej skłania się ku jego utworzeniu i w marcu 2020 roku będzie rekomendował Radzie Gminy przyjęcie takiej uchwały.
Posłanka Małgorzata Pępek w swoim wystąpieniu przypomniała, że gościła już w sołectwie Kaniów oraz przybliżyła swoją pracę w sejmie. Zwróciła uwagę, że tematyka samorządowa jest jej bardzo dobrze znana, pracowała w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wyraziła opinię, że jeśli nic się nie zmieni w polityce państwa, to wójt będzie tylko administratorem. Nie może być tak, że gmina ponosi koszty, jakie finansować powinien budżet centralny. Uważa, że ustawa o finansach publicznych musi się zmienić, samorządy muszą otrzymywać w pełnej wysokości dotację na realizację zadań, które winno finansować państwo. Jeśli wyborcy powierzą jej mandat posłanki na kolejną kadencję będzie kontynuować pracę w tych samych komisjach i dążyć do zmiany zasad finansowania samorządów. Bardzo wysoko oceniła współpracę z Urzędem Gminy Bestwina i pogratulowała naszej gminie, że tak wiele już zrobiła i tak dobrze się rozwija.
Swoją kandydaturę do sejmu przedstawił również Grzegorz Gawęda. Przypomniał swoje funkcje jakie pełni w gminie Bestwina oraz powiecie bielskim, jako członek straży pożarnej oraz samorządowiec.
Zabierając głos komendant komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach Bogusław Brosz podziękował wójtowi za bardzo dobrą współpracę. Zaznaczył, że nasza gmina jest gminą bezpieczną. W ostatnim roku nie odnotowano w Kaniowie włamania, rozboju, czy też kradzieży samochodu. Zwrócił uwagę na rozszerzające się, jednakże oszustwa internetowe. Przestępcy żerują na naszej naiwności, współczuciu, czy też innych uczuciach i mieszkańcy Kaniowa padają ich ofiarami.
W ramach dyskusji i wolnych wniosków jako pierwszy głos zabrał przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik. Zwracając się do posłanki Małgorzaty Pępek wyraził żal, że posłowie z naszego regionu i w ogóle ze Śląska mają bardzo słabą siłę przebycia. Jako przykład podał budowę drogi S-1 i przypomniał historię związaną z jej planowaniem. Miała być gotowa już w latach 2010 – 2011 i nie wiemy, kiedy ona powstanie.
Małgorzata Pępek zwróciła uwagę, że nie ma współpracy pomiędzy posłami ze Śląska. Często zdarzało się tak, że ilekroć składała poprawki do budżetu to były one odrzucane przez naszych posłów z innych opcji politycznych. Ponadto państwo na budowę S-1 przewiduje zbyt małe środki, aby możliwe było jej wykonanie.
Stefan Zbyl zgłosił problemy związane z drenarką i studzienkami, jakie powstały w trakcie remontu ul. Dankowickiej, a w wyniku których jego posesja jest zalewana w trakcie ulew.
Błażej Kóska poprosił o wyczyszczenie rowu, który nie jest ujęty w ewidencji Spółki Wodnej Melioracyjnej a jego stan zagraża mieszkańcom Ochmanowca. W odpowiedzi prezes Spółki Łukasz Greń poinformował, że Spółka Wodna Melioracyjna wyczyści ten rów.
Wiesław Pietraszko zgłosił konieczność wyczyszczenia rowu biegnącego od boiska w stronę Macochy i drogi technologicznej. Ponadto zgłosił konieczność remontu ul. Osiedlowej.
Artur Beniowski wyjaśnił, że rów znajduje się na terenach objętych szkodami górniczymi, ale nie oznacza to, że kopalnia zobowiązana jest do jego utrzymania bieżącego. Jej obowiązkiem jest usunięcie szkód i doprowadzenie do stanu pierwotnego i to kopalnia swego czasu zrobiła. Obecnie, dzięki dobrej współpracy z PG SILESIA możliwe jest zlecanie przez PG SILESIA Spółce Wodnej Melioracyjnej czyszczenia rowów i Urząd Gminy z takim wnioskiem do PG SILESIA wystąpi.
Dominik Ferfecki nawiązał do ostatniego Zebrania i zachęty obecnego na nim przedstawiciela PG SILESIA do współpracy z PG SILESIA. Zgodnie z tymi ustaleniami prowadził korespondencję z PG SILESIA, ale nie przebiegała ona w sposób zadowalający, dlatego zwrócił się z pytaniem, czy możliwe jest powołanie w Urzędzie Gminy komórki do udzielania pomocy prawnej mieszkańcom w sprawach przeciwko kopalni.
Wójt odpowiedział, że nie jest mu znany przypadek, aby jakikolwiek mieszkaniec gminy nie porozumiał się z kopalnią i konieczne były sądy, więc ten wniosek nie jest zasadny, natomiast niezależnie od tego prawniczka Urzędu Gminy jest do dyspozycji mieszkańców.
Józef Łuczkowski zapytał, kiedy rozpocznie się remont dachu w budynku komunalnym i wniósł o założenie szyby w przystanku PKS w „Piekle” oraz zabudowę lustra lub wprowadzenie jakiegoś ograniczenia na zakręcie na ul. Ludowej (obok posesji p. Hamerlaka).
Wójt odpowiedział, że remont dachu powinien się zakończyć do końca listopada.
Jerzy Kóska zgłosił tworzące się rozlewisko w czasie deszczu na ul. Batalionów Chłopskich na wysokości jego posesji.
Stanisław Kóska zgłosił propozycję zamiany luster zabudowanych przy ul. Mirowskiej (na skrzyżowaniu z ul Słoneczną i przy posesji p. Jaszka) oraz konieczność likwidacji krzewów i wykaszania tej ulicy w okolicy posesji p Okruta.
Łukasz Czylok wniósł o poprawę bezpieczeństwa na ul. Krzywolaków poprzez wprowadzenie znaków zakazu wyprzedzania na całej ulicy i ograniczenie prędkości do 40 km dla samochodów ciężarowych.
Józef Łuczkowski dodał, że na ul. Czechowickiej należy zastosować te same rozwiązania.
Wójt wyraził obawę, że po wybudowaniu drogi w Dankowicach prostki, jakie tworzą ulice Krzywolaków i Dankowicka jeszcze bardziej się wydłużą i niektórzy kierowcy tym bardziej nie będą przestrzegać zasad ruchu drogowego. Na dzisiaj linia ciągła byłaby rozwiązaniem i taki wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych zostanie skierowany.
Sołtys Marek Pękala zgłosił rozlewisko na ul. Batalionów Chłopskich jeszcze w innym miejscu, tj. w Miasteczku na wysokości posesji p. Nycz.
Komendant Bogusław Brosz zachęcał do korzystania z internetowej Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa. Te zgłoszenia muszą być weryfikowane przez policję, a to oznacza, że np. w przypadku zgłoszenie nagminnego przekraczania prędkości na jakiejś ulicy zostanie tam skierowany patrol policji ruchu drogowego, aby to sprawdzić.
Łukasz Czylok zaproponował, aby na stronie Urzędu Gminy zamieścić bezpośredni link do tej strony ponadto zapytał, czy istnieje możliwość, aby docierać do każdego mieszkańca z informacją o zebraniu wiejskim poprzez e-mail lub sms?
Wójt odpowiedział, że informacje o zebraniach zamieszczane są na stronach internetowych, ogłaszane z ambony w kościele, wywieszane na tablicach ogłoszeń, w sklepach i w placówkach oświatowych.
Dominik Ferfecki zapytał, czy Urząd Gminy mógłby wystąpić do zarządców słupów energetycznych o wyrażenie przez nich zgody na założenie na słupach na koszt chętnych mieszkańców lamp zasilanych przez solary? Ponadto zaapelował o zwrócenie przez policję uwagi na to, co się dzieje na parkingu przy cmentarzu oraz na terenach rekreacyjnych.
Antoni Grygierzec podziękował wójtowi za bardzo dobre wykonanie remontu ul. Dankowickiej i chodnika wzdłuż niej, wniósł o rewitalizację i upiększenie centrum Kaniowa. Zwrócił uwagę, że zarówno sołtys, jak i Ochotnicza Straż Pożarna nie dbają o swoje tereny. Zapytał, czy wobec planów budowy kanalizacji w Bestwinie i Janowicach wystarczy środków na budowę kanalizacji w Kaniowie?
Artur Beniowski odpowiedział, że szacunkowy koszt budowy kanalizacji w Bestwinie i Janowicach to ok. 70 mln zł i bez środków zewnętrznych nie jest to wykonalne. Z uwagi właśnie na koszty planuje się jej budowę „osiedlami”. Projektowanie kanalizacji w Kaniowie planowane jest przed zakończeniem kanalizacji ww. sołectw.
Marek Pękala odpowiedział, że Rada Sołecka nie posiada żadnych środków, może tylko monitować do Urzędu Gminy o wykonanie i sfinansowanie pewnych prac i robi to. OSP chce zrezygnować z części swojego terenu i oddać go Urzędowi Gminy.
Barbara Hałatek zgłosiła konieczność likwidacji krzewów i obcięcia gałęzi przy ul. Łabędziej oraz zapytała, kiedy przewiduje się oddanie do użytku żłobka?
Wójt odpowiedział, że na cele Klubu Dziecięcego zostanie zaadaptowana część przedszkola i w tym celu Urząd Gminy czyni starania o zdobycie środków z programu Maluch +. Projekt zakłada ograniczoną do 20 – 30 liczbę dzieci. Jeśli zostaną pozyskane środki zewnętrzne, żłobek może rozpocząć funkcjonowanie w przyszłym roku. Jest również brana pod uwagę koncepcja budowy nowego gminnego przedszkola i żłobka na terenie za halą sportową w Kaniowie. Mimo iż w tym roku udało się zaadaptować na oddziały przedszkolne nowe pomieszczenia to i tak brakuje miejsc dla małych dzieci. „Instytucja babci i dziadka” bardzo się w ostatnim czasie zdewaluowała, ponieważ babcie i dziadkowie również pracują, ponadto wielu młodych, którzy u nas zamieszkali nie posiada tutaj swoich rodzin, stąd konieczne jest tworzenie nowych miejsc dla dzieci w przedszkolach.
Grzegorz Hamerlak zapytał, czy są plany na powiększenie ilości miejsc parkingowych przy przedszkolu oraz zmianę organizacji ruchu w tym miejscu, zwłaszcza że planuje się prace remontowe.
Wójt odpowiedział, że kiedy dojdzie do realizacji planów sprawa ta na pewno zostanie rozwiązana, zwrócił uwagę, że jest również parking za halą sportową, z którego mało kto korzysta.
Wiesław Drąg zgłosił wniosek o budowę chodnika przy ul Grobel Borowa. Poinformował, że taki wniosek zgłaszają mieszkańcy i są zbierane podpisy pod nim.
Wójt odpowiedział, że obecnie jest ustalona kolejność: ul. Witosa, Ludowa, Batalionów Chłopskich i dopiero w następnej kolejności może być budowa chodnika przy Grobli Borowej.
Marek Englart zaapelował o remont ul. Jawiszowickiej i Rybackiej oraz wniósł o bezwzględny zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych po wałach przeciwpowodziowych.
Wójt odpowiedział, że jeśli Jawiszowicka znajdzie się w planach starostwa powiatowego gmina na pewno dofinansuje jej remont.
Grzegorz Gawęda w imieniu swoim i Jana Stanclika odpowiedział, że mają obietnicę starosty, że Jawiszowicka będzie remontowana etapami ze środków, jakie będą pozostawać w budżecie starostwa po rozstrzygnięciu przetargów na remonty innych ulic w powiecie.
Stanisław Kóska zapytał, czy można poruszać się rowerem po chodniku przy ul. Dankowickiej? Komendant Bogusław Brosz odpowiedział, że generalnie po chodnikach nie można jeździć rowerami, ale prawo o ruchu drogowym dopuszcza poruszanie się nimi w przypadku rodzica, który sprawuje opiekę nad poruszającym się rowerem dzieckiem, a także w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych. W przypadku ulicy Dankowickiej rowerzyści zgodnie z przepisami powinni poruszać się wyłącznie po ulicy, chodnik służy tylko ruchowi pieszych.
Radny Łukasz Furczyk zwrócił się do mieszkańców, aby korzystali w razie konieczności z kontaktu z nim z telefonu lub poczty e-mail. Jest to najszybszy sposób. Zwrócił uwagę, że kanalizacja Kaniowa z uwagi na ujęcie wody pitnej powinna być dla Urzędu Gminy priorytetem.
Henryk Hamerlak wniósł o poszerzenie skrzyżowania ulicy Malinowej z ul. Ludową, ponieważ większy samochód, np. straży pożarnej nie może tam wjechać. Proponował rozmowy z prywatnym właścicielem przyległej działki.
Radny powiatowy Jan Stanclik podziękował Urzędowi Gminy za budowę chodnika przy drodze powiatowej – ul. Dankowickiej. Zwrócił uwagę, że najlepszym sposobem na poskromienie piratów drogowych jest zwiększenie ilości patrolów policjantów z ruchu drogowego.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Komisja Uchwał i Wniosków zanotowała następujące wnioski:
- wyczyścić rów przy ul. bocznej Ludowej od posesji p. Faruga do Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych,
- wyczyścić i udrożnić rów od boiska do Macochy,
- wyremontować ul. Osiedlową,
- zamontować szybę w przystanku w „Piekle”,
- zamontować lustro lub wprowadzić ograniczenie na ul. Ludowej na wysokości posesji p. Hamerlak,
- poprawić odwodnienie na ul. Batalionów Chłopskich na wysokości posesji p. Kóska i Nycz,
- na ul. Krzywolaków wprowadzić zakaz wyprzedzania oraz ograniczenia prędkości dla samochodów ciężarowych do 40 km/h,
- poprawić estetykę centrum Kaniowa oraz dokonać jego rewitalizacji,
- dokonać przycięcia drzew i krzewów przy ul. Łabędziej,
- wykonać chodnik przy ul. Grobel Borowa,
- wykonać remont ul. Jawiszowickiej i Rybackiej,
- egzekwować zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych po wałach przeciwpowodziowych,
- zarurować rowy przy ul. Ludowej celem poszerzenia drogi i ustawić odpowiednie oznakowanie,
- poszerzyć skrzyżowanie ul. Malinowej z ul. Ludową.
Wszystkie wnioski zostały przez uczestników Zebrania przyjęte jednogłośnie.
Po głosowaniach sołtys Marek Pękala podziękował uczestnikom za udział w Zebraniu i dokonał jego zakończenia.
Do góry