Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Informacja z Zebrania Sprawozdawczego Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej

19. 01. 23
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1090
IMG 2478IMG 2480IMG 2482W środę, 23 stycznia, w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie odbyło się doroczne Walne Zebranie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej.
Delegatów oraz zaproszonych gości przywitał przewodniczący Zarządu Łukasz Greń. Wśród gości byli: przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, wójt Artur Beniowski, przedstawicielka starostwa powiatowego Wanda Dziubek, prezes Kombestu Wacław Waliczek, sołtysi Bestwinki i Janowic Teresa Paruch - Ryś i Stanisław Nycz, przedstawiciele Spółki Aqua z Bielska-Białej.
Przewodniczył Zebraniu Anatol Faruga, funkcję sekretarza pełnił Jerzy Zużałek, w Komisji Uchwał i Wniosków pracowali: Stanisław Nycz, Jerzy Borutka, Adam Lasek.
Sprawozdanie z prac Zarządu złożył przewodniczący Zarządu Łukasz Greń:
- w 2018 roku odbyło się 8 zebrań Zarządu w tym 1 wyjazdowe, na których omawiano realizację budżetu, postęp prac konserwacyjnych, ściągalność składek, wszelkie zagadnienia natury administracyjno-organizacyjnej oraz sprawy bieżące.
Działalność statutowa Spółki polegała głównie na konserwacji rowów melioracyjnych, związanych z nimi urządzeniami oraz usuwaniu awarii na urządzeniach drenarskich.
Ponadto Spółka zgodnie z wytycznymi pozwolenia wodnoprawnego sprawowała nadzór i bieżącą konserwacje Młynówki Komorowicko - Bestwińskiej, jazów Germania, Kromparek oraz rowów spustowych ze stawów Stara Białka, Łężny, Kanał Ulgi i Młynówki Kaniowskiej.

Działalność Spółki obejmuje 2 007 ha obszaru zmeliorowanego, 58,9 km rowów melioracyjnych oraz 530 sztuk wylotów drenarskich.
Na terenie działalności Spółki znajduje się około 250 ha stawów rybnych, w tym zasilanych z Młynówki Komorowicko - Bestwińskiej 214 ha.
Łącznie w roku 2018 Spółka wykonała prac statutowych na wartość 149 082,74 zł, wykonano konserwacje 13 482 mb rowów oraz napraw drenarskich w ilości 253 na 226,20 ha.
W 2018 roku Spółka zebrała 169 844,59 zł składek.
Ze względu na konieczność obligatoryjnego podniesienia stawki roboczogodziny do kosztorysowania robót z dotychczasowej 13,00 zł do kwoty 14,70 zł oraz niepodnoszenia składki melioracyjnej przez 4 lata Zarząd podjął uchwałę o zwiększeniu składki na 2019 rok o 10 %.
Wpłynie to na zwiększenie budżetu Spółki, a co za tym idzie na pozyskiwane dotacje. Pozostawienie składki na niezmienionym poziomie spowodowałoby obniżenie rozmiaru wykonanych prac.
W 2018 roku Spółka pozyskała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30 000,00 zł .
Spółka podjęła działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych składek przez firmę windykacyjną Cassis Grupę Finansową. Ogółem zgłoszonych było 146 spraw do windykacji, z czego wpłynęło do Spółki w 2018 roku 13 886,59 zł.
Oprócz zadań statutowych Spółka prowadzi także działalność gospodarczą, w sumie zawarła 6 umów na kwotę 63 573,27 zł.
Po wielkich staraniach Spółka uzyskała zezwolenie na wycinkę drzew rosnących nad kanałem nawadniającym stawy rybne w Komorowicach. Do wycinki Spółka podpisała umowę z firmą Montis natomiast posprzątania terenu dokonali właściciele stawów. Konieczne było także wykonanie uszczelnienia kanału, ponieważ nastąpił wyciek wody na przyległe działki.
Całkowity koszt robót wyniósł 16 265,00 zł.
Do końca kwietnia 2019 roku Spółka zobowiązana jest do nasadzeń zastępczych drzew w liczbie 70 sztuk na działkach wyznaczonych przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej.
W ciągu ostatnich lat intensywnie rozbudowuje się nasza gmina w tym budownictwo mieszkaniowe. W 2018 roku Spółka podpisała 75 uzgodnień lokalizacji budynków pod budowę. Do nowych członków wysyłana jest informacja dotycząca istnienia i działalności Spółki, gdyż napływowi mieszkańcy po raz pierwszy spotykają się z realiami w nowym miejscu zamieszkania. Istniejące urządzenia melioracji nie zapewniają właściwego spływu wód.
W dalszym ciągu zdarzają się przypadki wpuszczania ścieków do urządzeń melioracji.
Sprawozdanie z wykonania robót statutowych w 2018 roku złożył kierownik Marian Firganek. I tak, planowano konserwację 10 918 mb rowów melioracyjnych oraz 300 szt. napraw wybić drenarki, wykonano 13 482 mb rowów na kwotę 105 031 zł oraz naprawę drenarki 253 szt. wybić na kwotę 44 050,87 zł.
Plan konserwacji rowów wykonano w 118%, natomiast naprawę drenarki w 96 %. Plan napraw wybić nie został wykonany, ponieważ nie było tylu wybić, co zapewne spowodowane jest objęciem kanalizacją kolejnych obszarów gminy, w związku z czym mieszkańcy nie zrzucają tylu ścieków do drenów, co zresztą jest zabronione.
Wykonanie napraw drenarki i konserwacji rowów możliwe było dzięki otrzymanej dotacji oraz z zysków działalności gospodarczej.
Ogółem wartość wykonanych robót statutowych wyniosła 144 658,85 zł, koszty związane z pozyskaniem składek melioracyjnych tj. roznoszenie nakazów oraz inkaso składek 8 009,00 zł, obsługa jazów 10 600,00 zł, natomiast środków na działalność statutową było 196 175,03 zł. Różnica w kwocie 32 907,18 została przeznaczona na pozostałą działalność bieżącą.
Sprawozdania finansowego i przedstawienia bilansu za 2018 rok dokonała księgowa Jolanta Kuder.
Spółka na koniec roku zanotowała stratę w wysokości 6 054,28 zł. Koszty wyniosły 269 472,14 zł (97%planu), a dochody 263 417,86 zł (95% planu). Strata została pokryta z funduszu zakładowego, który po tej operacji wynosi obecnie 20 433,72 zł.
Ściągalność składek wyniosła 91 %. W Bestwinie ze składek uzyskano 76 454 zł, w Bestwince 21 145 zł, w Janowicach 24 296 zł, w Kaniowie 31 265 zł, od podmiotów gospodarczych 16 683 zł.
Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za 2018 rok przedstawił Jan Stanclik. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do pracy Zarządu oraz wykonania zadań statutowych i wnosiła o przyjęcie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania rzeczowego, finansowego, bilansu i wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.
Ponadto Komisja rewizyjna wniosła, aby składka na 2019 rok została podniesiona o 10 % w stosunku do 2018 roku, a składkę na 2020 rok ustalić na poziomie składki na 2019 rok.
Delegaci uchwalili następujące składki na 2019 i 2020 rok:
- działka z zabudową
do 0,50 ha - 42,00 zł opłata stała
od 0,50 do 1,00 ha- 45,00 zł opłata stała
powyżej 1,00 ha - 45,00 zł + 16,00 zł pomnożone przez areał
działka bez zabudowy:
- do 0,50 ha - 27,00 zł opłata stała
- powyżej 0,50 ha - 27,00 zł + 16,00 zł pomnożone przez areał
Stawy:
- zasilane z Młynówki Komorowicko – Bestwińskiej - 125,00 zł pomnożone przez areał
zlewnia Bestwinka - 105,00 zł pomnożone przez areał
pozostałe - 83,00 zł pomnożone przez areał
Jednostki gospodarcze:
do 0,02 ha /200m2/ - ryczałt 45,00 zł
powierzchnia utwardzona powyżej 0,02ha - 0,11 zł za m2
Powierzchnia zabudowana:
od 0,02 ha do 0,50 ha - 0,17 zł za m2
od 0,50 ha do 1,00 ha - 0,15 zł za m2
powyżej 1,00 ha - 0,11 zł za m2
Grunt niezabudowany od 0,02 ha - 0,08 zł za m2
Na 2019 rok zaplanowano – konserwacja rowów – 13 923 mb. na kwotę 128 106 zł, z tego w Bestwinie 5569 mb., w Bestwince – 1831 mb., w Janowicach – 2018 mb., w Kaniowie – 4455 mb. Naprawy wybić – 250 szt.
Plan pozyskania składek: 172 613 zł, uzyskanie dotacji w wysokości 50 000 zł i z robót zleconych 70 000 zł, co łącznie tworzy budżet w wysokości 292 613 zł.
Przyjęto następujące Uchwały i wnioski:
Uchwała nr 1/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 23.01.2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Protokołu z Walnego Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie z dnia 11.01.2018 r.
Uchwała nr 2/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 23.01.2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie z działalności za rok 2018.
Uchwała nr 3/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 23.01.2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie z działalności za rok 2018.
Uchwała nr 4/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 23.01.2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Kierownika Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie z działalności statutowej za rok 2018.
Uchwała nr 5/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 23.01.2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie za rok 2018.
Uchwała nr 6/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 23.01.2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie za działalność w roku 2018.
Uchwała nr 7/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 23.01.2019 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej na 2019 rok.
Uchwała nr 8/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 23.01.2019 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej na 2020 rok.
Uchwała nr 9/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 23.01.2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy na roboty statutowe na rok 2019.
Uchwała nr 10/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 23.01.2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu finansowego i planu budżetu na rok 2019
Uchwała nr 11/2019 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie w dniu 23.01.2019 roku w sprawie pokrycia straty w roku 2018 ze środków funduszu własnego.
Wszystkie Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Zanotowano wnioski:
- w trakcie prac nad tzw. szybką koleją dopilnować, aby w projekcie inwestycji zapisać dwukrotne zwiększenie przepustu pod nasypem kolejowym w stronę Bestwinki i ujścia rowu do Łękawki,
-  w czasie konserwacji rzek i potoków przez Wody Polskie dokonywać również ich pogłębiania, dotyczy to zwłaszcza Łękawki. Są miejsca, gdzie koryto jest na poziome przyległych pól, co skutkuje ich częstym zalewaniem.
- wykonać zabezpieczenie ujęcia wody pitnej. Obecnie wody z przyległych pól spływają do ujęcia, a wraz z nimi nawozy, którymi rolnicy nawożą pola.
- wykonać odwodnienie obszaru pomiędzy ulicami Dankowicką i Grobel Borowa wraz z odtworzeniem rowu od ul. Zgody do ul. Grobel Borowa i wykonaniem przepustu pod tą ulicą.
– zwołać wizję lokalną celem oceny stanu rowu przy ul. Pastwiskowej w Bestwince.
- skontrolować powstające na działkach byłej żwirowni wodzisławskiej domki letniskowe pod kątem odprowadzania przez ich właścicieli ścieków.
-  wymusić na Spółce Aqua naprawę korony grobli, ponieważ nie ma tam dojścia do stawów.
- usprawnić przepływ wody z Kromparku do Młynówki.

Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.
Do góry