Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

O budżecie gminy raz jeszcze

19. 01. 02
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1311
W nawiązaniu do artykułu z dnia 31 grudnia dotyczącego uchwalonego przez Radę Gminy budżetu na 2019 rok zamieszczam poniżej informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
- W latach 2019-2026 na podstawie przyjętych założeń w zakresie gospodarki finansowej gminy i jej sytuacji gospodarczej następuje stopniowy spadek zadłużenia z uwagi na spłatę długu w poszczególnych latach, brak prognozy przychodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz przyjęty poziom kosztów zadań bieżących i inwestycyjnych. W latach 2020 - 2026 prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- w 2019 roku zaplanowane są wydatki według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2018 roku oraz przewidywanego zatrudnienia na rok 2019, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzenia nauczycieli, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli, zwiększonych zadań edukacyjnych,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - w roku 2019 za podstawę przyjęto poziom wydatków w roku 2018 skorygowany o zakończoną realizację zadania związaną z wprowadzeniem cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej, wzrost kosztów wynagrodzeń i innych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem jst,
- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust I pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
1. Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina. Zadanie realizowane jest ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego - plan dotacji w roku 2019 wynosi 245 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w trzech placówkach oświatowych na terenie Gminy Bestwina - ZSP Janowice, ZSP Kaniów, ZSP Bestwinka. Limit wydatków w roku 2019 wyniesie 250 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakupy materiałów dydaktycznych oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program.

2. Aktywna integracja w gminie Bestwina - Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Śląskiego - Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Bestwina. Środki w wysokości 142 590,10 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenie lidera aktywizacji społeczno - zawodowej, kursy, doskonalenia i staże. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 115 000,00 zł.
3. Wesołe przedszkolaki w Bestwince - Zadanie realizowane jest ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego. Celem projektu jest otworzenie oddziału przedszkolnego w ZSP w Bestwince. W ramach limitu wydatków na rok 2019 (202 017,00 zł.) przewidziane jest zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 171 714,00 zł.
4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bestwinie - Projekt realizowany jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W zakres projektu ma wejść kompleksowa termomodernizacja budynku przedszkola. Wnioskowana dotacja w roku 2019 ma wynieść 500 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe przewidziane do realizacji zadania to kwota 3 900 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 2 000 000,00 zł.
5. Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina - budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych - Projekt realizowany jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, wniosek jest w trakcie oceny formalnej. Celem projektu jest założenie instalacji fotowoltaicznych na 156 budynkach na terenie Gminy Bestwina. Limit wydatków na rok 2019 to kwota 3 670 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie wyniesie 2 775 250,00 zł. wkład mieszkańców w realizację inwestycji wyniesie 800 000,00 zł.
6. Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie - Zadanie realizowane będzie ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020, wniosek czeka na ocenę formalną. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 2 000 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie ma wynieść 935 000,00 zł. Dotacja do zadania ze środków pomocy finansowej Powiatu Bielskiego to kwota 740 136,00 zł.

Do góry