Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Stowarzyszenie Wędkarskie "Kaniowski Karp Królewski" - podsumowanie 2017 roku, plany na 2018

18. 02. 04
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 2063

IMG 9673IMG 9674IMG 9688IMG 9677IMG 9682IMG 9683IMG 9684IMG 9685W niedzielę, 28 stycznia, odbyło się Walne Zebranie największego stowarzyszenia działającego w gminie Bestwina, rozpoznawalnego coraz bardziej w bliższej i dalszej okolicy, czyli Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” im. A. Gascha.
Liczyło ono w 2017 roku, jak wynikało ze sprawozdania prezesa, Romana Sasa, 288 członków czynnych, 21 młodzieżowych oraz 13 członków, którzy opłacili składkę członkowską, ale nie wykupili zezwoleń na połów ryb. Tak więc jest to organizacja licząca 322 członków.
W ubiegłym roku zorganizowano 7 zawodów wędkarskich, w tym dwóch dla dzieci. Za działalność w tym zakresie oraz działalność w gminnym środowisku odpowiadał zastępca prezesa, Jan Adamiec. Sztandarową imprezą, z jakiej słynie Stowarzyszenie daleko poza granicami naszej gminy jest organizowane wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Święto Karpia Polskiego, w ubiegłym roku odbyła się już jego XVII edycja. Ale nie samą rozrywką żyje Stowarzyszenie. Największą uwagę i bardzo dużo czasu zajęło zarządowi SW KKK staranie o budowę „Rybaczówki” i złożenie wniosku o środki finansowe do Lokalnej Grupy Rybackiej. Dzięki przychylności Urzędu i Rady Gminy przekazano Stowarzyszeniu działki przy zbiegu ulic Czechowickiej i Malinowej i w czerwcu złożono kompletny wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej na dofinansowanie budowy „Rybaczówki”. Tutaj również ogromną pomocą służył wójt, Artur Beniowski, co zaowocowało pozyskaniem dofinansowania w wysokości blisko 150 tysięcy zł.

Należy zaznaczyć, że decyzją Walnego Zebrania ze stycznia 2017 roku członkowie SW KKK opodatkowali się dobrowolnie wpłatą 100 zł każdy, co pozwoliło zapewnić Stowarzyszeniu środki na udział własny w budowie.
Wiele czasu zajęło również złożenie aplikacji do Lokalnej Grupy Rybackiej na środki na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych, którymi Stowarzyszenie zamierza sfinansować organizację ośmiu zawodów wędkarskich w 2018 roku wraz z promocją gminy, sołectwa Kaniów, karpia polskiego i produktu regionalnego, jakim jest kołocz kaniowski. Wniosek został rozpatrzony pomyślnie, a przyznana dotacja wynosi blisko 25 tys. złotych. Przygotowanie wniosków to głównie zasługa prezesa, Romana Sasa oraz sekretarza, Jerzego Zużałka, przy dużej pomocy osób spoza Stowarzyszenia, które chcą pozostać anonimowe.
Stowarzyszenie od lat prowadzi własną hodowlę ryb, co pozwala zarybiać wszystkie akweny będące w gestii wędkarzy SW KKK. Mimo prowadzonych oszczędności pod kątem kumulowania środków na budowę „Rybaczówki” udało się zarybić akweny ponad 9 tonami różnego gatunku ryb. Taki wynik to zasługa, m.in. zastępcy prezesa, Dominika Malinowskiego oraz Józefa Jakubca, który przekazał, podobnie jak czynił to w latach poprzednich, znaczne ilości paszy oraz sfinansował obsadę jednego ze stawów hodowlanych narybkiem szczupaków.
Wśród innej aktywności wędkarzy należy podkreślić sześciokrotnie przeprowadzone akcje zbierania śmieci wokół wszystkich akwenów wędkarskich i na przyległych terenach w czasie których zebrano ich kilka, a może nawet kilkanaście ton oraz udział w Dożynkach Gminnych i innych uroczystościach gminnych i powiatowych.
Nad finansami czuwał skarbnik, Edward Góra, i robił to z bardzo dobrym skutkiem, co potwierdziła Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Wiesława Jaszka wnioskując o udzielenie absolutorium zarządowi za działalność w 2017 roku, a pośrednio również Lokalna Grupa Rybacka, bo gdyby nie zgromadzone na koncie SW KKK środki własne nie byłoby zapewne dofinansowania budowy „Rybaczówki” ze środków unijnych.
 Co zrozumiałe, większość zebrania, oprócz sprawozdań, zdominowała budowa „Rybaczówki”, stąd też nie było głosów wędkarzy dotyczących zmian w regulaminie połowów na 2018 rok. Jedynymi zmianami, wymuszonymi przez zmianę ustawy, są: skrócenie okresu ochronnego suma o jeden miesiąc (ochrona obejmuje okres od 1 stycznia do 31 maja) oraz wprowadzenie wymiaru ochronnego okonia – 15 cm.
W 2018 roku planuje się przeprowadzenie zawodów wędkarskich w następujących terminach: 28 kwietnia – zawody wiosenne – Miasteczko, 2 czerwca – zawody dla dzieci, 30 czerwca – zawody nocne, 28 lipca – zawody drużynowe, 18 sierpnia – zawody z okazji Święta Karpia Polskiego, 1 września – zawody dla dzieci, wrzesień – jesienne zawody i na razie bez określenia terminu – zawody dla kół i stowarzyszeń wędkarskich z obszaru działania Lokalnej Grupy Rybackiej.
Ustalono terminy przyjmowania wpłat za pozwolenia na połów ryb: 11 lutego, 25 lutego, 25 marca. Członkowie Zarządu będą oczekiwać na wędkarzy w Pawilonie Sportowym LKS Kaniów od godz. 9:00. Z kolei w czasie ostatniego terminu, 7 kwietnia, kiedy to będą również rozpatrywane podania o przyjęcie do SW KKK przyjmowanie wpłat odbywać się będzie w Rybaczówce przy akwenie „Oczko”.
Wójt, Artur Beniowski, oraz prezes Stowarzyszenia, Roman Sas, złożyli podziękowania wszystkim członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie w jego działalność a także za ogrom pracy, jaką włożyli na rzecz naszej lokalnej społeczności, m.in. właśnie za dbałość o czystość naszego środowiska naturalnego, organizację Święta Karpia Polskiego, zawodów dla dzieci oraz udział w gminnych uroczystościach.
Jan Adamiec i Jerzy Zużałek poinformowali, że na łamach Dziennika Zachodniego prowadzony jest Plebiscyt na Osobowość Roku 2017 i bierze w nim udział prezes, Roman Sas. Zaapelowali do członków Stowarzyszenia o oddawanie głosów, bo to kolejna okazja do promocji Stowarzyszenia.
Po przyjęciu Uchwał w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań oraz udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w 2017 roku prowadzący zebranie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Grzegorz Boboń, zakończył obrady Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” im. A. Gascha w dniu 28 stycznia 2018 roku.
Nagłośnie w czasie zebrania zapewnił pan Jacek Gruszka, salę do odbycia obrad udostępniła OSP Kaniów, za co Zarząd SW KKK składa serdeczne podziękowania.

Do góry