Drukuj

Wzrost opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi, informacje z sesji Rady Gminy

22. 05. 25
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 942
W poniedziałek, 23 maja, odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Bestwina. W porządku obrad oprócz zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej znalazły się, między innymi, uchwały o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium wójtowi gminy Bestwina, omówienie raportu o stanie gminy, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy Bestwina za 2021 rok oraz, co zapewne najbardziej interesuje mieszkańców, ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niestety, olbrzymi wzrost cen paliwa, inflacja, a co za tym idzie wzrost innych jeszcze kosztów mających wpływ na transport, odbiór i składowanie odpadów komunalnych spowodowało, że od 1 lipca opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca, natomiast w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 60,00 zł. Zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik wynosi 1,00 zł od mieszkańca.
Wójt, Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, i tak: rozpoczęta została budowa sali gimnastycznej przy szkole w Janowicach, przekazany został wykonawcy plac przebudowy chodnika przy ul. Witosa w Bestwinie, przygotowywana jest dokumentacja na skanalizowanie części Bestwinki (rejon ul. św. Sebastiana), ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Sportowej w Bestwince, przygotowywane są ogłoszenia kolejnych wniosków złożonych w ramach „Polskiego Ładu”, tj. na przebudowę ulic: ul. Mirowskiej i ul. Granicznej, modernizację budynku OSP w Bestwince oraz budowę kanalizacji sanitarnej (część południowego rejonu Bestwiny).
Z okazji Dnia Bibliotekarza w GBP Bestwina zorganizowana została powiatowa uroczystość połączona z symbolicznym otwarciem działu dla najmłodszych użytkowników biblioteki oraz wręczeniem nagród i wyróżnień dla najlepszych bibliotek i bibliotekarzy powiatu bielskiego. Ponadto wójt brał udział w zebraniach różnych organizacji i stowarzyszeń.
Radni nie mieli żadnych uwag co do sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2021 rok, jak również do przedstawionego raportu o stanie gminy i udzielili wójtowi, Arturowi Beniowskiemu, wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w 2021 roku.
W sprawach bieżących radni pytali, m.in. o naprawę ulicy Lipowej (odp. wójta – nie w tym roku, jest pomysł, aby razem z remontem dokonać wymiany sieci wodociągowej, obie sprawy wymagają przygotowania odpowiedniej dokumentacji i zabezpieczenia środków), o ujednolicenie ceny biletów w komunikacji zbiorowej (MZK, Komunikacja Beskidzka) (odp. wójta – było spotkanie kierownictw obu przewoźników, ale brak kontynuacji i zainteresowania ze strony MZK), o doświetlenie przejścia dla pieszych (Krakowska/Okrężna) (odp. wójta – wniosek jest złożony na doświetlenie kilku jeszcze innych przejść, w najbliższych tygodniach gmina powinna uzyskać dofinansowanie – Urząd Marszałkowski + WORD), o monitoring na terenach rekreacyjnych w Janowicach i naprawę urządzenia siłowni zewnętrznej (odp. wójta – jest opracowana koncepcja monitoringu i doświetlenia tego terenu, niebawem zostanie to zrealizowane, a urządzenie zostanie naprawione. Przy okazji wójt zwrócił uwagę, że urządzenia siłowni zewnętrznych, jak i innego wyposażenia zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych we wszystkich sołectwach nie są właściwie wykorzystywane, być może monitoring wpłynie prewencyjnie na zachowanie młodzieży i innych użytkowników).