Drukuj

XXXIX sesja Rady Gminy, przyjęto budżet na 2022 rok

21. 12. 20
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 902
Sesja Rady Gminy 20122021W poniedziałek, 20 grudnia, odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Bestwina. Na ustawowy 15-osobowy skład Rady obecnych było początkowo 13 radnych, w trakcie sesji dotarło dwóch pozostałych czyniąc frekwencję 100 %. Sesja została zwołana, aby rozpatrzyć następujące projekty uchwał: 1)  Uchwala w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
2)  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2021
3) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Bestwina oraz w sprawie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
4) Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
5) Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
6) Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina”
7) Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina
8) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 8 listopada 2021r.
9) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
10) Uchwała w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2022.

Zanim jednakże przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał, sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył wójt, Artur Beniowski. Mimo iż projekt budżetu na 2022 rok złożono już do RIO to spotykały się komisje i w dalszym ciągu pracowały nad jego kształtem. Odbyły się zawody sportowe współfinansowane przez Urząd Gminy: Memoriał Andrzeja Cichowskiego, turnieje i spotkania mikołajkowe dla klubowych oraz pożarniczych drużyn młodzieżowych, ogłoszony został przetarg na budowę trybuny sportowej w Bestwince, odbył się I Piknik Bożonarodzeniowy. Wójt lub inni przedstawiciele Urzędu Gminy uczestniczyli w spotkaniach świątecznych organizowanych przez organizacje lub stowarzyszenia działające w gminie Bestwina. Zostały przekazane dla Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach trzy radiowozy, gmina Bestwina partycypowała w kosztach ich zakupu i wyposażenia. Radio Bielsko zorganizowało w naszej gminie akcję „Świeć przykładem”, zaangażowały się w nią wszystkie jednostki OSP. Został oddany do użytku plac zabaw w Bestwinie (za Ośrodkiem Zdrowia, przy przedszkolu), zakończono termomodernizację budynku komunalnego w Kaniowie. Ponadto wójt poinformował, że od nowego roku zmienia się rozkład jazdy autobusów Komunikacji Beskidzkiej, a wraz z nim pewne udogodnienia dla korzystających z przejazdów, można się z nimi zapoznać na stronie internetowej Komunikacji Beskidzkiej.
Normalnym jest, że w trakcie roku, a już na pewno w grudniu dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie gminy, pewnie w tym roku nastąpi jeszcze jedna taka zmiana wprowadzona na kolejnej, ostatniej w tym roku sesji. Obecne zmiany konieczne były w związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty ponad 2,3 mln zł na szeroko rozumianą gospodarkę wodno-ściekową, pozostałe wynikały z konieczności przeniesienia środków pomiędzy działami. Opinie do projektów uchwał wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji przedstawiali przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, Grzegorz Owczarz oraz przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska, Marek Szymański. W przypadku każdej uchwały były one pozytywne.
Rada rozpatrywała petycję mieszkańców osiedla Zacisze zlokalizowanego w Kaniowie przy ul. Młyńskiej, którzy postulowali zmianę okręgów szkolnych. Obecnie dzieci z tego osiedla są uczniami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie, natomiast znacznie bliżej mają do ZS-P w Bestwince. Rada podjęła uchwałę, że petycja zasługuje na rozpatrzenie.
XXXIX sesja Rady Gminy przyjęła również uchwały dotyczące budżetu Gminy Bestwina na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik.
Budżet na 2022 kształtuje się następująco:
Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 64 059 820,00 zł., w tym:
1. dochody bieżące w wysokości 54 991 270,00 zł., w tym:
2. dochody majątkowe w wysokości 9 068 550,00 zł., w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 683 550,00 zł.
W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:
1. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 956 001,00 zł.,
2. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 6 235 577,00 zł.,
Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 67 885 467,00 zł.
1. wydatki bieżące w wysokości 54 274 467,00 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 13 611 000,00 zł.
W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:
1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 956 001,00 zł.,
2. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 6 235 577,00 zł.,
W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł
2. celowe w wysokości 550 000,00 zł., z czego:
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150 000,00 zł
- rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 400 000,00 zł
Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 3 825 647,00 zł.,
Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany:
1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 373 490,00 zł.
2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 560 000,00 zł.
3) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 542 157,00 zł.,
4) przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 350 000,00 zł.
Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 435 647,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 610 000,00 zł.,
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 4 350 000,00 zł.
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000,00 zł.,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 350 000,00 zł.,
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określony w ust. 1 w wysokości 100 000,00 zł.
Ustala się dochody w wysokości 250 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 246 000,00 zł.
3. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminny Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 000,00zł.
Ustala się dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 30 000,00 zł.,
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się w wysokości 3 100 000,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 3 100 000,00 zł.,
Jak wyjaśnił wójt, jeśli chodzi o zadania, które są wyszczególnione jako zadania inwestycyjne, zostały zapisane tylko te, na które jest możliwość pozyskania dofinansowania.
Zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów odnośnie roku bieżącego prognozowane dochody z podatku PIT spadły o 831 tys. złotych, jeśli natomiast chodzi o planowaną subwencję oświatową, to jest ona o 1,5 mln złotych mniejsza, niż to, co jest potrzebne w tym zakresie. Na bieżące utrzymanie substancji oświatowej, na którą nie otrzymujemy
jako gmina subwencji, wydajemy corocznie około 6-6,5 mln złotych. Konieczne jest ok. 18 mln a z budżetu państwa otrzymujemy ok. 12 mln. Brakującą kwotę gmina pokrywa z budżetu przewidzianego na działalność bieżącą.
Wójt wyraził również przekonanie, że oprócz przewidzianych już środków na inwestycje zostaną pozyskane jeszcze inne środki i na pewno niebawem w tej pozycji wydatków budżetowych konieczna będzie zmiana in plus, może się to dokonać już w styczniu lub lutym 2022 roku.
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich radny Sławomir Walczak złożył wniosek o doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na ul. Dworkowej w Bestwince i podziękował w imieniu mieszkańców za doświetlenie przejścia na ul. Witosa.
Roman Pacyga pytał o rozlewisko na ul. Żwirowej w Kaniowie. Wójt odpowiedział, że jest to odcinek, który nie jest w administracji gminy Bestwina tym niemniej odbyły się rozmowy z właścicielem i Zarządem Dróg Powiatowych i sprawa powinna zostać rozwiązana.
Prosił również o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych odnośnie wyczyszczenia kratek ściekowych na moście na rzece Białej, ponieważ są one zapchane i woda pozostaje na ulicy.
Wójt odpowiedział, że w wielu przypadkach zadania Zarządu Gmin Powiatowych realizowała gmina Bestwina, więc niezależnie od wystosowania odpowiedniego pisma do ZDP zadanie to i tak wykona gmina, chociaż pod względem finansowym nie jest to korzystne, ale z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców konieczne.
Sołtys sołectwa Kaniów, Marek Pękala, poruszył problem oświetlenia ulicznego. Postulował, aby powołać komisję, która po zapadnięciu zmroku oceniłaby skuteczność oświetlenia, ponieważ są miejsca, gdzie lampy umiejscowione są wśród gałęzi drzew i nie spełniają swojej roli. Ponadto zgłosił wniosek, aby poprawić oświetlenie przystanku autobusowego „Przy Krzyżu”, ponieważ obecnie jest tam bardzo ciemno i nic nie widać. Kolejnym problemem, jaki podniósł w swoim wystąpieniu to nowelizacja statutów sołectw. Jego zdaniem nie przystają one do rzeczywistości i powinny nastąpić w nich zmiany. Zapytał ponadto o remont ulicy Mirowskiej.
Wójt odpowiedział, że na ulicę Mirowską i ul. Graniczną złożone są wnioski o środki zewnętrzne i dopóki nie będzie pozytywnej odpowiedzi to prace nie ruszą, ponieważ konieczne do ich naprawy środki przekraczają możliwości gminy, a póki są szanse na sfinansowanie tych remontów ze środków zewnętrznych nie wolno ich zaprzepaścić (kosztorys wg już przygotowanych cen opiewa na ok. 2,5 mln zł, a przecież ceny ciągle rosną, więc nie ma możliwości sfinansowania tych zadań z budżetu gminy w ramach środków bieżących).
Jeśli chodzi o lampę na przystanku „Przy Krzyżu” wójt dokona sprawdzenia złożonych wcześniej wniosków, protokołów z wizji lokalnych oraz możliwości technicznych zawieszenia i podłączenia lampy w tym miejscu.
Grzegorz Owczarz pytał o słupki Trasy Rowerowej. Daje się zauważyć, że wiele z nich jest zniszczonych, poprzewracanych z uwagi na złe posadowienie. Wójt odpowiedział, że Wiślaną Trasę Rowerową oznaczał Śląski Urząd Marszałkowski. Natomiast obecnie zapewne trudno będzie wyegzekwować ponowne zamontowanie słupków, dlatego też prosi o konkretne wskazanie lokalizacji przewróconych słupków, a Urząd Gminy podejmie się zadania ich prawidłowej zabudowy.
Przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik, pytał o uporządkowanie, zagospodarowanie łąki pod św. Janem w Bestwinie. Wójt odpowiedział, że firma, która wykonuje odśnieżanie zimowe ma to w zakresie swoich obowiązków, więc powinno to zostać wykonane.
Na zakończenie sesji wójt, Artur Beniowski, mimo iż czynił to już ze sceny terenów rekreacyjnych w Kaniowie w trakcie I Pikniku Bożonarodzeniowego, złożył mieszkańcom gminy Bestwina najlepsze życzenia spokojnych, przeżytych w gronie rodzinnym Świąt Bożego Narodzenia i powrotu do normalności w 2022 roku.
W podobnym duchu życzenia dla mieszkańców wypowiedział również przewodniczący Rady Gminy Bestwina, Jerzy Stanclik, w imieniu własnym oraz wszystkich radnych. Życzył przede wszystkim zdrowia i wyrażał nadzieję, że Nowy 2022 Rok nie będzie gorszy od tego mijającego, po czym zamknął obrady XXXIX sesji Rady Gminy Bestwina.