Drukuj

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Bestwinie

19. 10. 20
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1190
W piątek, 18 października, w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie odbyło się trzecie Zebranie Wiejskie z cyklu jesiennych zebrań w gminie Bestwina. Sołtys Maria Maroszek przywitała zaproszonych gości: przewodniczącego Rady gminy Bestwina Jerzego Stanclika, wójta Artura Beniowskiego, radnego powiatowego Jana Stanclika, radnych gminnych Ireneusza Stanclika, Marcina Gaca, dyrektora GOK Grzegorza Bobonia, prezesa Kombestu Wacława Waliczka, prezesa OSP Bestwina Jana Wróbla, prezesa Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej Łukasza Grenia, kierownika Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej Łuksza Byskę, członków Rady Sołeckiej oraz mieszkańców.
Porządek zebrania przyjęto jednogłośnie, tak samo wybrano protokolantem Barbarę Pacholską. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Jerzego Stanclika, Marcina Gaca i Krzysztofa Piątka.
Sołtys Maria Maroszek przypomniała skład obecnej Rady Sołeckiej wybranej w 2019 roku i zdała sprawozdanie z jej działalności:
- odbyły się cztery posiedzenia Rady Sołeckiej, a wypracowane w ich trakcie wnioski i opinie były przekazywane do Urzędu Gminy,
- sołtys Maria Maroszek uczestniczyła w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach jej komisji, w licznych wizjach w terenie, pomagała wypełniać wnioski o dopłaty obszarowe i zakup materiału siewnego oraz do stawów rybnych, współpracowała z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Powiatowym Inspektorem Weterynarii, Lokalną Grupą Rybacką, wraz z Radą brała udział w świętach państwowych i religijnych, w II Janowickich Sianokosach, w Dożynkach Gminnych, Forum Sołtysów. Złożyła podziękowanie wszystkim, którzy pracowali przy przebudowie zasilania wodą bestwińskich stawów hodowlanych. Ponadto sołtys i Rada Sołecka wspomagali mieszkańców w załatwianiu ich spraw osobistych.
Zabierając głos wójt Artur Beniowski podsumował zrealizowane inwestycje i wnioski mieszkańców z poprzednich zebrań, a wśród nich były to:

- budowa chodnika wzdłuż ul. Witosa i budowa bieżni lekkoatletycznej wokół boiska LKS Bestwina (kompleksu lekkoatletycznego) – chodnik z własnego budżetu, kompleks lekkoatletyczny dofinansowanie środkami zewnętrznymi,
- trwa termomodernizacja budynku przedszkola i biblioteki (ponad 1 mln zł środków zewnętrznych), oddano do użytku nową salkę w przedszkolu, co pozwoliło zwiększyć z 6 do 7 liczbę oddziałów przedszkolnych i wszystkie dzieci z gminy Bestwina (3-latki i powyżej) znalazły miejsce w przedszkolach,
- na ukończeniu jest remont ulicy Okrężnej (z „powodziówki”),
- trwa remont krzyża – kapliczki św. Jana Nepomucena (finansowanie 50%gmina, 50% starostwo),
- kończy się zagospodarowanie terenu przy Muzeum Regionalnym, na które również pozyskano środki zewnętrzne,
- trwa budowa zatoki autobusowej w centrum Bestwiny,
- trwa projektowanie sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Bestwina i Janowice. Przy okazji wójt nadmienił, że kanalizacja w wielu przypadkach przebiegać będzie w drogach i wykonawca po jej wybudowaniu musi doprowadzić drogi do właściwego stanu, dlatego też prosi o wyrozumiałość i zwraca uwagę, że głupotą byłby dzisiaj remont ulic, w których za kilka miesięcy będzie budowana kanalizacja,
- ul. Graniczna, ul. Dolna, fragment ul. Gospodarskiej zostały wyremontowane,
- trwa projektowanie odwodnienia rejonu ul. Młyńskiej i Witosa w kierunku ul. Olchowej,
- będzie przebudowany chodnik przy ul. Witosa (od ul. Dolnej) wraz z kanalizacją deszczową i przepustami pod ul.Witosa,
- jest w trakcie opracowania plan zagospodarowania przestrzennego,
- wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła, w styczniu – lutym ogłoszone zostaną kolejne nabory wniosków,
- wymieniane są na bieżąco pokrycia azbestowe,
- rozpoczęły się prace projektowe na wymianę dachu na budynku OSP,
- uzyskano promesę na naprawę ul. Podzamcze po ostatnim podmyciu,
- jest już wybrany wykonawca na remont ul. Krakowskiej do granic gminy (od ul. Pod Magówką do granic będzie wybudowany chodnik, będzie przebudowany most poniżej „Ryszkówki” – nasza gmina wyłoży na ten cel ok. 2 mln zł, koszt całkowity ponad 9 mln) i prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, zakończą do końca sierpnia 2020.
Podobnie, jak na zebraniach w sołectwie Bestwinka i Kaniów wójt poinformował, że w przyszłym roku koszty oświetlenia ulicznego i budynków użyteczności publicznej wzrosną o 30 %. O 30 %wzrośnie również odbiór śmieci przez ZGO i związane to jest z opłatą ministerialną i marszałkowską. Wzrasta płaca minimalna, wielu pracowników Urzędu Gminy jest wynagradzanych właśnie według niej, co przełoży się na obciążenie budżetu gminy. Innym czynnikiem mającym wpływ na budżet gminy jest obniżenie podatków i zwolnienie z podatku pracowników poniżej 26 lat oraz wzrost wynagrodzeń w oświacie, na które gmina otrzymuje subwencję tylko w niewielkiej części.
Nie wiadomo, czy i w jaki sposób te dodatkowe obciążenia zostaną przez budżet centralny zrekompensowane. Budżet na 2020 rok musi zostać opracowany do 15 listopada.
W punkcie dyskusja i wolne wnioski głos zabrał jeden z mieszkańców ul. Krakowskiej pytając, kto zezwolił na składowanie ziemi na jednej z działek przy tej ulicy, co zagraża właścicielom przyległych działek i płynącej poniżej rzece Łękawce.
W odpowiedzi wójt poinformował, że inwestycja odbywa się przy drodze powiatowej i zezwolenie na nią wydaje starosta i powiatowy nadzór budownictwa i również Urząd Gminy musiał wystąpić do starostwa z zapytaniem co tam się dzieje? Na ten moment nie ma ze starostwa powiatowego odpowiedzi, ale kiedy tylko nadejdzie, mieszkaniec otrzyma jej kopię. Ponadto z podobnym pismem, jak do starostwa wystąpiono również do administratora rzeki, czyli Wód Polskich.
Urząd gminy zgłosił sprawę na policję, zostały nałożone mandaty za zanieczyszczanie drogi, więc nie można zarzucać, że Urząd jest w tej sprawie bezczynny.
Anatol Faruga zaapelował o budowę podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej oraz sygnalizatory prędkości (rejon szkoły, przedszkola, ośrodka zdrowia), ponadto wniósł o budowę drogi jednokierunkowej z ul. Szkolnej na ul. Konopnickiej po przeprowadzeniu rozmów z właścicielami tamtejszych gruntów i parkingu dla pracowników szkoły.
Wójt odpowiedział, że sprawa podwyższonego przejścia dla pieszych w rejonie szkoły została w starostwie wstępnie zaakceptowana i będzie zrealizowana na wiosnę przez powiat, a przy ul. Podzamcze przez gminę.
Radny powiatowy Jan Stanclik poinformował o odpowiedzi od starosty bielskiego na interpelację złożoną przez niego i Łukasza Pasierbka w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Szkolnej, w której zarządca zobowiązuje się do zabudowania i poprawienia oznakowania oraz częstszych kontroli wydziału ruchu drogowego. Podziękował przy okazji za dobrą współpracę Urzędu gminy ze starostwem, dzięki czemu można przystąpić do remontu ul. Krakowskiej, ale też wyrażono obawy w związku z budową drogi ekspresowej S-1. Wójt Artur Beniowski również wyrażał swoje obawy i poinformował o przyjętych etapach jej budowy. Jan Stanclik powiedział, że najważniejsze jest, aby remont ul. Krakowskiej został wykonany, a jeśli przy budowie S – 1 zostanie ona zniszczona, to wykonawca będzie musiał ją wyremontować.
Ulica Krakowska na czas remontu nie będzie zamknięta za wyjątkiem czasu koniecznego do położenia warstw ścieralnych.
Jedna z mieszkanek wyraziła obawę, czy po remoncie mostku na ul. Krakowskiej nie nastąpi zalewanie położonych poniżej posesji. Wójt odpowiedział, że wystąpiono do Wód Polskich o rozwiązanie tego problemu i odpowiedź, czy takie zagrożenie istnieje.
Komisja Uchwał i wniosków poddała pod głosowanie następujące wnioski:
- nie pozwolić na dalsze składowanie ziemi przy ul. Krakowskiej i wyjaśnić cel tego składowania,
- wybudować podwyższone przejście dla pieszych w rejonie szkoły na ul. Szkolnej, wybudować ulicę jednokierunkową łącząca ul. Szkolną z ul. Konopnickiej i parking dla nauczycieli poniżej chodnika (koło „Orlika”),
- zainstalować światła ostrzegawcze – spowalniacze elektroniczne na ul. Krakowskiej przed skrzyżowaniem z ul. Kościelną,
- wyremontować chodnik pomiędzy ul. Szkolną i Krakowską oraz ogrodzenie przy nim,
- wyremontować nawierzchnię chodnika na moście na ul. Godynia,
- zainstalować punkty świetlne na ul. Pod Magówką,
- rozwiązać problem opuszczonego budynku na ul. Szkolnej,
- wprowadzić ograniczenie prędkości na ul. Bialskiej w rejonie sklepu Dino.
Wszystkie wnioski zostały jednogłośnie przyjęte, zebranie trwało 1 godzinę i 21 minut.