Drukuj

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Bestwince

19. 09. 29
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1471
W piątek, 27 września, Zebranie Wiejskie w Bestwince rozpoczęło cykl zebrań wiejskich w gminie Bestwina. Przewodnicząca Rady Sołeckiej, sołtys sołectwa Bestwinka, Teresa Paruch – Ryś, przywitała przybyłych na Zebranie, a wśród nich wójta, Artura Beniowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Bestwina, Jerzego Stanclika, honorowego prezesa OSP Bestwinka, Józefa Distla, radnego powiatowego, Jana Stanclika, dyrektora GOK, Grzegorza Bobonia, prezesa Kombestu, Wacława Waliczka, prezes KGW, Halinę Lasotę, członka Zarządu KS Bestwinka, Franciszka Stawowczyka, prezesa Spółki Wodnej Melioracyjnej, Łukasza Grenia, radnych Rady Gminy Bestwina: Magdalenę Wizner Wilczek i Sławomira Walczaka, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Renatę Cichowską – Gaździak, przewodniczącą Rady Rodziców, Anetę Górną oraz Radę Sołecką i mieszkańców.
Protokolantem wybrano Irenę Kanię, do Komisji Uchwał i Wniosków Anetę Górną, Renatę Cichowską – Gaździak i Magdalenę Wizner Wilczek.
Teresa Paruch – Ryś w swojej informacji z działalności Rady Sołeckiej za okres od Zebrania Wiejskiego we wrześniu 2018 roku do dnia obecnego zebrania przekazała:
- od 5 stycznia 2019 r. uruchomiona została kuchnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince,
- wykonano remont ulicy Rzecznej wraz z odwodnieniem i wymianą przepustów,
- wyremontowano część ulicy Floriana wraz z wymianą przepustu,
- położono frez na ulicy Wiśniowej, Ślosarczyka bocznej, na przedłużeniu ul. Ładnej,
- Spółdzielnia Dankowice prowadziła prace na jazie, wycięła krzewy, wyczyściła Młynówkę w stronę Kaniowa,
- prowadzono prace na rowach w okolicach boiska sportowego,
- wyczyszczono rowy wzdłuż torów po stronie Kaniowa,
- wyczyszczono rowy przy ulicy Dworkowej,
- zamontowana lustra przy wyjeździe ze szkoły oraz na ul. Rzecznej,
- wykonany został projekt odwodnienia ulic: Młyńskiej, ks. Adamaszka, Olchowej,
- wykonany jest projekt termomodernizacji budynku OSP,
- w trakcie opracowania jest projekt remontu generalnego ul. Sportowej.
Przypomniano skład 7-osobowej Rady Sołeckiej wybranej w lutym br. Spotkała się ona 4 razy w tym roku, w każdą ostatnią środę miesiąca prowadzone są dyżury Rady Sołeckiej, radnego powiatowego Grzegorza Gawędy, radnych gminnych z sołectwa Bestwinka oraz dzielnicowego Tomasza Kondziołki.
Rada Sołecka brała udział w świętach państwowych, dożynkach gminnych, II Janowickich Sianokosach, gdzie zajęła II miejsce oraz Jubileuszu 70-lecia KS Bestwinka. Sołtys i radni brali udział w sesjach Rady Gminy i jej komisjach.
Wójt, Artur Beniowski, swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia nowej dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Renaty Cichowskiej – Gaździak, wyraził opinię, że z uwagi na to, że jest osobą aktywną w Bestwince kierowanie przez nią szkołą i współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami oraz z Urzędem Gminy będzie się na pewno bardzo dobrze układać.
W swoim wystąpieniu pani sołtys poinformowała o tym, co zostało w sołectwie wykonane, wójt rozwinął jeszcze temat odwodnienia rejonu ulic Adamaszka, Młyńskiej i Olchowej. Przedstawił stopień realizacji wniosków z poprzedniego zebrania: - rozmowy z panem Jamrozem na temat sprzedaży jego pola pod parking dla szkoły były przeprowadzone, jednakże nie doszło do porozumienia w kwestii ceny.
Plan modernizacji dróg gminnych jest na bieżąco wykonywany, przeprowadzono inwentaryzację rowów, ul. Ślosarczyka będzie zgłoszona do tzw. „powodziówki” i w przyszłym roku powinna zostać wykonana, podobnie ul. Sportowa (z funduszu dróg lokalnych), ul. Długa jest przewidziana do remontu w tej kadencji, ale jeszcze nie w przyszłym roku.
Studzienki przy ul. Zagrodniej i Sportowej zostały naprawione, na bieżąco czyszczone są rowy przez Spółkę Melioracyjną czy też przez Urząd Gminy. Do 16 października wyłożone są w Urzędzie Gminy plany zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina, mieszkańcy mogą składać swoje uwagi do nich oraz studium. Na bieżąco realizowana jest wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji, usuwany jest azbest z elewacji domów oraz dachów.
W 2020 roku oprócz remontu wspomnianych ul. Ślosarczyka i Sportowej zostanie wykonany projekt na modernizację ul. Jarzębinowej. Urząd Gminy czyni starania o pozyskanie z różnych źródeł środków na termomodernizację budynku OSP Bestwinka.
Został wykonany projekt i pozwolenie na budowę trybun (wraz z zapleczem sanitarnym i salkami dla zawodników) na obiekcie KS Bestwinka, na wiosnę składany będzie wniosek do Ministerstwa Sportu o środki na ten cel.
W przyszłym roku zostanie wykonany projekt chodnika przy ul. Olchowej.
Wójt zwrócił uwagę, że nastąpiły zmiany w podatkach, gmina zobowiązana jest do podniesienia wynagrodzeń nauczycielom. Wzrosną zapewne również ceny energii elektrycznej i to znacznie. Prognozowane mniejsze wpływy do budżetu i obligatoryjnie wyższe wydatki zmuszą Urząd Gminy do ograniczania inwestycji, głównie tych bieżących.
Mieszkańcy gminy muszą się liczyć ze wzrostem opłat za odbiór odpadów komunalnych, ponieważ wzrosła opłata ministerialna, za nią marszałkowska, co zmusiło również bielski ZGO do podniesienia opłat. W kolejnych latach te opłaty jeszcze będą rosły.
W punkcie dyskusja i wolne wnioski najczęściej podnoszono sprawę remontu dróg, koszenia wzdłuż dróg, wycinki drzew i krzewów, zwłaszcza przy ul. Dworkowej, obcinki drzew, itp.
Radny powiatowy Jan Stanclik zaapelował, aby nie podejmować zbyt pochopnie decyzji o wycince drzew, ponieważ to są „nasze płuca”.
Sołtys Teresa Paruch – Ryś poruszyła sprawę funduszu sołeckiego i poprosiła wójta o więcej informacji na ten temat. O wyodrębnieniu takiego funduszu decyduje Rada Gminy i jeżeli go wyodrębni to zebranie wiejskie (zwołane do września) ustala co w jego ramach może zostać wykonane w danym sołectwie. Uchwałę Rada Gminy podejmuje do końca marca i dotyczy ona funduszu na rok następny. Nie można z niego finansować zadań własnych gminy i jeśli już będzie to musi być wykorzystany w danym roku.
Eugeniusz Kóska poruszył sprawę cieku Młynówka. Jego zdaniem należało obniżyć przepust pod ul. św. Floriana i Młynówka powinna być pogłębiona o jeden metr na odcinku pomiędzy Sportową i Floriana. Wyraził niezadowolenie, że w gminie nie wyłączono oświetlenia w ramach akcji „Godzina dla Ziemi”, a także z oświetlania przez całą noc kościołów i cmentarzy. Jego zdaniem nie należy wykonywać nawierzchni dróg czarnym asfaltem, ponieważ niszczy on środowisko (absorbuje ciepło i powoduje wzrost globalnego ocieplenia).
Odnosząc się do tej wypowiedzi wójt poinformował, że remont ulicy Floriana prowadził Zarząd Dróg Powiatowych i wykonanie przepustu było również w jego gestii.
Sołtys poinformowała o zakresie robót dot. ulicy Sportowej. Będzie ona miała na całej długości 5 metrów szerokości, będzie przy niej wykonany chodnik (po prawej stronie jadąc od Dworkowej), rów wyłożony zostanie płytami ażurowymi. Do szerokości ulicy zostanie dostosowany i przebudowany mostek na Młynówce.
Padło pytanie, czy coś się zmieniło od ostatniego zebrania w temacie komunikacji zbiorowej.
Wójt poinformował, że został powołany Beskidzki Związek Komunikacyjny, odbyły się spotkania, ale niektóre z obietnic wyborczych z ubiegłych wyborów samorządowych nie są realizowane. Wójt prowadzi rozmowy z Czechowicami-Dziedzicami, jest duża szansa na dobrą współpracę i na wspólny bilet.
Teresa Paruch – Ryś zwróciła uwagę, że firma światłowodowa stawia słupy zbyt blisko asfaltu, co może kolidować z planowanym remontem ul. Ślosarczyka.
Jedna z mieszkanek zgłosiła, że przy gwałtownej ulewie błoto z pól spływa na ul. Floriana i Sebastiana.
Wójt poinformował, że planowane są prace związane z parkingiem na skrzyżowaniu ul. Dworkowej/Floriana/Sebastiana i wówczas sprawa lepszego odwodnienia tych ulic i zapobiegania zanieczyszczeniami zostanie rozwiązana.
Zgłoszono, że przepompownia ścieków przy OSP nie działa prawidłowo. Prezes Kombestu zadeklarował, że zajmie się sprawą.
Rada Sołecka zgłosiła do budżetu na 2020 rok następujące sprawy:
- wykonać więcej miejsc parkingowych wokół budynku szkoły,
- utwardzić teren małego parkingu (na dole ul. Dworkowej), wykonać kawałek chodnika od ul. Floriana w górę i przejście dla pieszych przez ul. Dworkową,
- wykonać projekt chodnika dla pieszych przy ul. Dworkowej od ul. Witosa,
- wykonać remont ul. Ślosarczyka i Sportowej.
Komisja Uchwał i wniosków zanotowała następujące wnioski:
- uregulowanie spraw własnościowych i remont ul. Jarzębinowej,
- remont ul. Długiej,
- wykonanie, utwardzenie drogi dojazdowej do posesji nr 1/1A przy ul. Długiej,
- wycinka drzew przy ul. Dworkowej, przycinka przy ul. Floriana i Dankowickiej,
- powołać fundusz sołecki,
- pogłębić Młynówkę,
- poprawić komunikację z sąsiednimi miejscowościami,
- sprawdzić prawidłowość zabudowy słupów pod światłowody przy ul. Ślosarczyka,
- poprawić rozkład jazdy PKP,
- poprawić odwodnienie obszaru skrzyżowania ul. Dworkowej i Św. Floriana,
- naprawa przepompowni przy OSP Bestwinka.
Po głosowaniu sołtys Teresa Paruch – Ryś zakończyła zebranie ubolewając, że tak mało mieszkańców wzięło w nim udział.